Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IX.24.)

Kelevíz Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 25 - 2014. 09. 26

1. §

A Kelevíz Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

3. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 47.229 ezer forintban állapítja meg.

Ezen belül:

Működési célú támog.áh-on belülről

40 495 ezer Ft

Közhatalmi bevételek

1 260 ezer Ft

Működési bevételek

2 516 ezer Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

Előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználása

2 694 ezer Ft

Finanszírozási bevételek

0 ezer Ft

Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

264 ezer Ft

Felhalmozási bevételek

0 ezer Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása

0 ezer Ft

és

Személyi juttatások

16 200 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulék

  4 260 ezer Ft

Dologi kiadások

  8 295 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 304 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások

  6 970 ezer Ft

Beruházások

         0 ezer Ft

Felújítások

         0 ezer Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

         0 ezer Ft

Finanszírozási kiadások

 1 200 ezer Ft

2. §

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi – a módosított rendelet 3. §-a szerinti – főösszegét 8.117 /e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

3. §

A tervezett támogatások változása miatt a következő változtatásokat engedélyezi:

Helyi .önk.működőképessége megőrzését szolg.és más kieg.támog.

+737

ezer Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

+7 380

ezer Ft

Bevételek mindösszesen:

+8.117

ezer Ft

Személyi juttatások

+7.493

ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulék

+2.024

ezer Ft

Dologi kiadások

-1.400

ezer Ft

Kiadások mindösszesen:

+8.117

ezer Ft

4.§

A Rendelet 1., 2., 3/a., 3/b., 4., 5., 6., 7., 8., 9. számú melléklete helyébe az e rendelet 1., 2., 3/a., 3/b., 4., 5., 6., 7., 8., 9.számú melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mellékletek