Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008.(I.24.)

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2013. 12. 19 - 2013. 12. 31

A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.  A rendelet hatálya


2. §[1]


A Rendelet hatálya kiterjed a Kelevíz községben lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, a gyámhatóságról és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. §- ában meghatározott személyekre[1] Módosította: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. december 19-től.

A gyermekek védelmének rendszere


3. §


(1)[1]


(2)[2]

(3) Ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a képviselő-testület által meghirdetett pályázat alapján a kérelmező a hivatalnál terjesztheti elő.

(4) Az e rendelet 7. § (1)-(5) bekezdéseiben szabályozott ellátások megállapítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


[1] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[2] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

Eljárási rendelkezések


4. §


 (1)[1] Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségén (8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45.) (a továbbiakban: Hivatal) terjesztheti elő.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását – az ösztöndíj kivételével - nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.


(3) Ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a képviselő-testület által meghirdetett pályázat alapján a kérelmező a hivatalnál terjesztheti elő.


(4) Az e rendelet 7. § (1)-(5) bekezdéseiben szabályozott ellátások megállapítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.[1] Módosította: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2013. december 19-től.

5. §


(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem beadása esetén a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi és vagyoni viszonyairól a jelen rendelet 1. és 2. számú mellékletét képező nyilatkozatot és igazolást köteles az igénylő a kérelemhez mellékelni.


(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni, kivéve, ha a családról 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a hivatal rendelkezésére.


6. §


(1) A jövedelemszámításnál irányadó időszak – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem beadását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem beadását megelőző egy év.


(2) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:


a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató jövedelem igazolásával,

b) [1]társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással,

c) ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel,

d) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat az előző havi nyugdíjszelvénnyel, bankszámla értesítővel,

e) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közötti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla értesítővel,

f) a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, munkanélküli járadékot a vonatkozó határozattal,

g) bérbeadásból származó jövedelmet bérleti szerződéssel,

h) egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) a kifizetőtől nyert igazolással,

i) megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet megállapodással,

j) alkalmi munkából származó rendszeres vagy nem rendszeres jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával, ennek hiányában büntetőjogi nyilatkozattal.

Pénzbeli ellátások


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


7. §


(1) A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.


(2) [2]Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családjukat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.


(3) A rendkívüli támogatás egyszeri összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-ánál kevesebb, és a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegénél magasabb nem lehet.


(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást akkor állapíthat meg az önkormányzat, - betegség és elemi kár kivételével - ha a kérelmező és családja egy főre jutó jövedelme:


a)  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  150 %-át,


b) nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható.


(5) Különösen indokolt esetben az önkormányzat a (4) bekezdésben megállapított feltételektől eltérhet.


(6) Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évente egyszer, alanyi jogon beiskolázási támogatást biztosít a Kelevíz településen állandó lakóhellyel rendelkező óvodába járó, általános iskolában tanuló, középiskolában és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermekek után a szülők, törvényes képviselők részére.

A beiskolázási támogatás mértékét minden év augusztus 5. napjáig a képviselő-testület határozatban állapítja meg, átutalására minden év augusztus hó 15. napjáig kerül sor.
[1]              Módosította: 3/2011.(II.15.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2011. február 15-től

[2]              Módosította: 3/2011.(II.15.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2011. február 15-től.

Pénzbeli ellátások


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


Ösztöndíj


8. §


A képviselő-testület a szociálisan rászoruló egyetemen, főiskolán továbbtanulók támogatása céljából csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A csatlakozásról a képviselő-testület évente dönt.


9. §


(1) Ösztöndíj támogatást igényelhet a kérelmező két egymást követő tanulmányi félév időtartamára, amennyiben nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat, illetve az utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatal hat egymást követő tanulmányi félévre.


(2) Ösztöndíjban a község területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.


(3) A pályázatot a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által megjelölt időpontig kell kiírni az önkormányzat hirdetőtábláján. A pályázat benyújtására nyitva álló idő 30 nap. A pályázatokat e célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni.


(4) Az önkormányzati tanulmányi támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt.


10. §


(1) A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállaláshoz.


Az elbírálás során


a) a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatot a bírálatból ki kell zárni, és a kizárást írásban indokolni kell,

b) a határidőben benyújtott formailag megfelelő pályázatot érdemben el kell bírálni, és a döntést indokolni kell,

c) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára kell tekintettel lenni.


(2) A pályázó szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen akkor, ha


  • rossz anyagi körülmények között él, családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg,
  • árva, vagy félárva,
  • a családban levő eltartottak száma három, vagy annál több,
  • gyermeket nevel,
  • egyedül neveli gyermekét,
  • valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
  • eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
  • állandó lakhelyén kívül intézményben tanul,
  • nem részesül kollégiumi ellátásban.11. §


(1) A határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat alapján a képviselő-testület a pályázót minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A döntésről a pályázókat írásban értesíteni kell.


(2) A támogatásban részesített ösztöndíjasok listáját az elbírálást követő 3 munkanapon belül az önkormányzat hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza.


12. §


(1) Az ösztöndíj támogatás 2 illetve 6 egymást követő tanulmányi félév időtartamra szól a 9.§ (1) bekezdése szerint. Az ösztöndíjas szociális rászorultságát a 6 tanulmányi félévre biztosított támogatás esetén minden év november 30-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága nem áll fenn, úgy két tanulmányi félévre az ösztöndíjat vissza kell vonni, valamint akkor is, ha a támogatásban részesített az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. Ebben az esetben a támogatást a visszavonó határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől kell megszüntetni.


13. §


Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos szervezési és ügyintézési feladatokat a hivatal végzi el. E feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik.
Természetben nyújtott ellátások


14. §


(1) A települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára.


(2) Természetben nyújtott ellátások különösen a tanszer és taneszköz támogatás, intézményi térítési díj hozzájárulás, gyermekétkezési támogatás, albérleti díj hozzájárulás, élelmiszer, ruházat vásárlás, iskolatej díjának átvállalása.


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


Általános szabályok


15. §


(1)[1] Kelevíz Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást, a helyettes szülőt, a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében pedig a bölcsődei ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött társulási megállapodás alapján a Társulás útján biztosítja


(2)[2]

(3)[3]


(4)[4]


(5)[5]


(6)[6]


(7)[7](8)[8]


(9)[9]


Gyermekjóléti alapellátások


16. § [10]


Gyermekjóléti szolgáltatás


17. §[11]A gyermekek napközbeni ellátása


18. § [12]A bölcsőde


19. §[13]A gyermekek átmeneti gondozása[14]


19/A. §[15]


Térítési díjak


20. §[16]


Normatív kedvezmények


21. § [17]
[1] Módosította: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2013. december 19-től.

[2] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § h) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[3] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § i) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[4] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § j) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[5] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § k) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[6] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § l) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[7] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § m) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[8] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § n) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[9] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § o) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[10] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § p) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[11] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § q) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[12] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § r) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[13] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § s) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[14]             Beiktatta: 3/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2012. február 14-től.

[15] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § t) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[16] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § u) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[17] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § v) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

Záró rendelkezések


22. §


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.


2) E Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, annak végrehajtási rendeletei, az ösztöndíj támogatás vonatkozásában a 12/2001.(IV.28.) OM. rendelet rendelkezései irányadók.


(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2004. (IV. 5.) számú rendelet, a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2005.(IV. 5.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2005.(VIII. 1.) számú rendelet, valamint az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 12/2005.(IX. 28.) számú rendelet 2. §-a hatályát veszti.