Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(XI.6.)

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 11. 07 - 2016. 03. 31

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló, belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kelevíz községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(2) A juttatható támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.


(3) Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása


2. § A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki az Sztv. szerint:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.3. § (1) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(2) A kelevízi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.4. § Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a személy, aki:

a) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtja,

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.5. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtásának időszakát az önkormányzat a helyben szokásos módon hirdeti ki. A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.


(2) A benyújtandó kérelmet e rendelet 1. melléklete tartalmazza, amelyben meghatározásra kerültek a kérelem beadásakor kötelezően csatolandó mellékletek is.


(3) A kérelmek elbírálásról Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a benyújtást követő első rendes ülésén, de legkésőbb 2016. február 05. napjáig dönt.


(4) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2016. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.


(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.II. Fejezet


Záró rendelkezések


6. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. március 31. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Kelevíz, 2015. november 05.
             Vargáné Balatincz Krisztina                                                  Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                   aljegyző
Záradék:


A rendelet 2015. november 06. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2015. november 06.                                                                                              Hajdu Szabina

                                                                                                   aljegyző