Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.18.)

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 12. 31

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.  §


E rendelet célja, hogy meghatározza a község területén keletkezett települési hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalommentes elhelyezésének továbbá a közterületek tisztántartásának szabályait, elősegítse a köztisztasági és a közegészségügyi rendelkezések betartását, valamint az épített és természeti környezet védelmét, a tevékenység kiszámíthatóságát, ellenőrizhetőségét.


2.  §


A rendelet hatálya Kelevíz Község közigazgatási területére, a közterületek tisztántartására, a hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, és a hulladékok elkülönített gyűjtésére terjed ki.


3.  §


A rendelet hatálya nem terjed ki a nem közművel összegyűjtött szennyvízre (folyékony hulladékra), a radioaktív hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre.


4.  §


Kelevíz község területén a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtését, szállítását a közszolgáltatási szerződés alapján jogosult szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) végzi. A vegyesen és elkülönítetten gyűjtött települési hulladék ártalmatlanításáról és hasznosításáról a Szolgáltató gondoskodik az a)- c) pontokban feltüntetett módon.


a) Az ártalmatlanításra kerülő hulladékot a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) pályázat keretében létesült Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő mű üzemeltetésének megkezdéséig a Saubermacher-Marcali Kft. Marcali Regionális Hulladékkezelő Telepére kell szállítani kezelésre.

b) A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) pályázat keretében létesült Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő mű üzemeltetésének megkezdésével a Szolgáltató a létesítmény kezelési engedélyében meghatározott típusú hulladékot köteles a létesítménybe szállítani.

c)Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok kezeléséről a Szolgáltató a hulladékhierarchia figyelembevételével az összességében legjobb környezeti eredményt biztosító megoldás választva gondoskodik, amellyel elősegíti a hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósítását.


ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK       


5.  §


(1)  E rendelet alkalmazásában:


  1.  közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészlet, közút, járda, tér, közpark, továbbá az építmények közhasználatra átadott része;


  1. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;


  1.  nem minősül települési hulladéknak: állati hulla, a szilárd és hígtrágya, jég, hó, sár, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a mérgező és fertőző anyagok;


  1.  tisztántartás: a közterületek rendszeres gondozása, gyomtalanítása, a 10 cm-nél nagyobb fű lenyírása és összegyűjtése, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok pl. föld, kő, fa, törmelék stb. eltávolítása, a belterületi közút, továbbá a járda napi rendszerességű hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése;


 (2) A rendelet (1) bekezdésében fel nem sorolt fogalmak értelmezése során a Hulladék tv. fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET HATÁRAI


6. §


 (1) Kelevíz Község Önkormányzata a települési hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2)  Kelevíz Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.


(3) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Szolgáltató) végzi.


 (4) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó helyi közszolgáltatás, továbbá a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelkezések Kelevíz község egész közigazgatási területére kiterjednek.


 (5) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, illetve összegyűlt települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.


 (6) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani, kivéve ha

a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja, valamint

b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe szállítja.


 (7) Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezés-mentesítéséről és a hulladék elszállításáról.

A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, HULLADÉKGYŰJTŐ PONTOK HASZNÁLATA7. §


Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse. Ennek érdekében az ingatlanhasználó

a)         a rendelet 3. mellékletében felsorolt hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerekbe a külön gyűjtendő üveg, papír, műanyag hulladékát elhelyezze,; vagy igénybe vegye a házhoz menő elkülönített gyűjtést,

b)         a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja,

c)         a biológiailag lebomló hulladékot elkülönítetten gyűjtse és a gyűjtőnek átadja,

d)         a maradék (elkülönítetten gyűjtött és veszélyes hulladéktól mentes) települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja.

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE ÉS MÓDJA


 8. §


(1) A települési hulladékot a külterületen szabvány szerinti, tetővel ellátott hulladékgyűjtő edényzetben (kuka), vagy a Szolgáltató által térítés ellenében biztosított fóliazsákban, míg a község más területén szabvány szerinti, tetővel ellátott hulladékgyűjtő edényzetben (kuka), illetve konténerben kell gyűjteni. A szükséges gyűjtőedény méretét, a szükséges konténerek számát a 9. § (1) bekezdését alapul véve kell meghatározni azzal, hogy a gyűjtőedény mérete nem lehet kisebb 60 literesnél.


(2)  A szervezett hulladékgyűjtés - a fóliazsák kivételével - kizárólag e rendelet 2. mellékletében szereplő szabványos, az ingatlanhasználóknál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedénnyel történhet, melynek használata kötelező.


 (3)  hulladékgyűjtő edényzetet, zsákot, ahol lehetséges a telekhatáron belül, ahol pedig nem, ott a Polgármester által kijelölt közterületen kell tárolni és az adott közterület használatára a vonatkozó önkormányzati rendelet szabályai szerint megállapodást kell kötni. A megállapodás szerinti közterület-használat díjmentes. A hulladékgyűjtő edény elhelyezésére szolgáló terület, rendeltetésnek megfelelő kialakítása és tisztántartása a közterület-használó kötelezettsége.


 (4) Az ingatlanhasználó köteles a kihelyezett hulladékgyűjtő edény 5 m-es körzetét feltakarítani, a saját használatában álló gyűjtőedénybe, vagy a gyűjtőedény mellé idegen eredetű hulladék kihelyezését megakadályozni.


 9. §


(1) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor ingatlanonként a két ürítés közötti idő alatt keletkezett háztartási hulladékot kell figyelembe venni. A gyűjtőedény nagyságát és mennyiségét úgy kell megválasztani, hogy az elszállítás gyakorisága mellett a hulladék ne gyűlhessen fel még ünnep és munkaszüneti napokon sem úgy, hogy a gyűjtőedénybe ne férjen el.


(2) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlanhasználónak többlet háztartási hulladéka keletkezik – és az (1) bekezdés szerint megválasztott nagyságú gyűjtőedénybe rendkívüli esetben a hulladék nem fér bele – a Szolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. A hulladékszállítás díja (a zsák díja) megegyezik a 120 literes gyűjtőedény ürítési díjával.

(3) A hulladékgyűjtő edényzet nagysága évente legfeljebb egy alkalommal módosítható. Az ingatlanhasználó ezen módosítási szándékát köteles a Szolgáltatónak a tervezett módosítás előtt minimum 30 nappal bejelenteni. 10. §


(1) Az ingatlanhasználó – a (2) bekezdés kivételével – csak az általa elhelyezett gyűjtőedény használatára jogosult.


(2) Az önkormányzat által – közterületi hulladék gyűjtése céljára – közterületen elhelyezett gyűjtőedény rendeltetésszerű használatára mindenki jogosult. 11. §


(1) A települési hulladékot a havonta két alkalommal kell elszállítani.

(2) A hulladékszállítási napokat a polgármester egyetértésével a Szolgáltató állapítja meg, illetve módosítja, amelyről a lakosságot helyben szokásos módon ( hirdetmény, stb.) tájékoztatni kell.


 12. §


 (1) A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt csak a szállítási napon szabad a közút melletti közterületre kihelyezni – kivéve a 8. § (3) bekezdése alapján tartósan engedélyezett elhelyezést – úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a biztonságot ne veszélyeztesse, a Szolgáltató pedig megközelíthesse.

A gyűjtőedényt az ürítést követően még aznap köteles a kihelyező az eredeti helyére visszahelyezni.


(2) A hulladékot a gyűjtőedénybe tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy az ürítéskor – a gyűjtőedény rongálása nélkül- az önsúly által a szállítóeszközbe kerüljön.


 13. §


(1) A lomhulladék elszállításáról évi egy alkalommal a Szolgáltató az ingatlanhasználóval történő egyeztetett időpontban, térítés nélkül gondoskodik. Nem élhet ingyenes lomtalanítási igénnyel az az ingatlanhasználó, akinek díjtartozása áll fenn.


 (2) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át a Szolgáltatónak.

 (3) Aki az (1) bekezdésben meghatározotton túl további lomtalanítást igényel, azt a Szolgáltatóval kötött megállapodásban foglaltak szerint, térítési díj ellenében veheti igénybe. 14. §


(1) A saját tulajdonú biohulladék és a lomhulladék eltérő megállapodás hiányában – akár saját szállítóeszközzel is – a kezelő telepre szállítható.

(2) Az ingatlantulajdonos által elszállított biohulladék, lomhulladék, valamint az építési-bontási hulladék kezelési díj megfizetése ellenében elhelyezhető a kezelő telepen.


 15. §


(1) A hulladékot szállító köteles a kezelő hely tulajdonosának (üzemeltetőjének, használójának) felhívásra a hulladék eredetét igazolni.


(2) A hulladéktulajdonos saját szállítás esetén öt évig köteles megőrizni a kezelő hely által a hulladék átvételekor kiadott bizonylatot.


 16. §


A hulladék kezelő hely tulajdonosa (üzemeltetője, használója) a beszállított hulladék adatairól, az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségéről szóló külön jogszabályokban foglalt tartalmú nyilvántartást és adatszolgáltatást vezet.

A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


 17. §


(1) A Szolgáltató Kelevíz Község közigazgatási területén gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Szolgáltató

a) az ingatlanhasználók által a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -,

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,

c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

d) a tevékenysége során kiszóródott hulladékot összeszedi, a szennyezett környezetet feltakarítja, megtisztítja, a hulladékgyűjtő pontokon elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja,

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, és

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti;

g) az elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között -  nem a hulladékgyűjtő pontokon - elhelyezett hulladék összeszedéséről, elszállításáról nem köteles gondoskodni.


 (3) A Szolgáltató évente 1 alkalommal házhoz menő gyűjtés keretében gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a Szolgáltatónak átadott vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról.


(4) A Szolgáltató törekszik arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert (üveg, műanyag, papír,  illetve bio hulladék) több hulladékáramra kialakítsa.


(5) A Szolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi a Hulladék tv. által előírt információkat.

(6) Az ingatlantulajdonos elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatása, az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében, a Szolgáltató honlapján és a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatja


a) a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,

b) az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladék hasznosításának céljáról,

c) az újrahasználati központok működésének rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről,

d) a hulladékgyűjtő szigetek – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti – működési rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről, valamint

e) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről.


(7) A Szolgáltató – az ingatlantulajdonos kérésére – az (6) bekezdés szerinti tájékoztatót postai úton az ingatlantulajdonosnak megküldi. A tájékoztató postai úton történő megküldéséért a Szolgáltató az ingatlantulajdonostól ellenértéket kérhet.

AZ INGATLANHASZNÁLÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


 18. §


 (1) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Szolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.


 (2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni a Hulladék törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.


(3)  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Szolgáltató részére köteles megadni a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát.


(4)  A természetes személy ingatlanhasználó a Szolgáltató részére köteles megadni a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét.


 (5) Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt - a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a Szolgáltatónak rendszeres időközönként köteles átadni.


 (6) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére megfizette.


 (7) A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ingatlanhasználó:

a) a háztartási hulladékhoz hasonló nem elkülönítetten gyűjtött hulladékot (vegyesen gyűjtött hulladék) a Szolgáltatónak köteles átadni;

b) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Hulladék tv. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.


 (8) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni, és a Szolgáltatónak úgy köteles átadni, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen.


 (9) Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie a települési hulladék meghatározott anyagfajta - így különösen a papír, fém, műanyag, üveg, illetve építési-bontási hulladék, biológiailag lebomló hulladék - szerinti elkülönített gyűjtésére.


19. §


 (1) Az ingatlanhasználó köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie:

a)   a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét, az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát, a rendelkezésre álló edényzet méretét, és

b)  az alábbi adatokat:

1. természetes személy ingatlanhasználó esetén a közszolgáltatást igénybevevő (díjfizető) családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási és értesítési címét,

2. társasház esetében a közös képviselő nevét, címét,

3. gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatást igénybevevő (díjfizető) közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát.


 (2) Amennyiben az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató részére a 19. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat – a Szolgáltató kérelmére – az 1992. évi LXVI. törvény szerinti adatkezelőnek hivatalból át kell adni.


20. §


Az az ingatlantulajdonos, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a háztartási hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni akkor is, ha a gazdálkodási tevékenységből származó hulladékról maga gondoskodik.


 21. §


(1) A hulladékgyűjtő edényt rongálni, rendeltetésétől eltérő módon használni, a gyűjtőedényből, konténerekből hulladékot kiszórni, vagy fóliazsák nélkül mellérakni nem szabad!


(2) Megrongálódott, balesetveszélyes és fedetlen gyűjtőedényt használni nem lehet!


(3) A hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhető el veszélyes hulladék, továbbá olyan tárgy, amely az edény ürítését végző dolgozók testi épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálja, illetve károsítja.


(4) A háztartásban képződő veszélyes hulladékot az ingatlanhasználó elkülönítve, a környezet veszélyeztetését kizáró módon köteles gyűjteni, és azt a Szolgáltatónak átadni.A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


 22. §


(1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Szolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

     

(2) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hulladék tv. 38.§ (3) bekezdése alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.


(3) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő a Ht. 38.§ (3) bekezdésében és a jelen önkormányzati rendelet 19. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott személyes adaton felül egyéb információt is kérhet, amelynek megadására a közszolgáltatást igénybe vevő nem kötelezhető. A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetői.

(4) A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


(5) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel.


(6) A Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS LÉTREJÖTTE, VÁLTOZÁSA ÉS SZÜNETELÉSE


 23. §


(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltató és az ingatlanhasználó között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás felajánlása, illetve a Szolgáltató rendelkezésre állása esetén a jogviszony kezdő napja az ingatlanhasználó írásban történő értesítésének, illetve a felhívás közzétételének a napja.


(3) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének feltételeiről szóló értesítést e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(4) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszony létrejöttéhez a Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti írásos szerződés megkötésére az ingatlantulajdonos természetes személy, illetve a Szolgáltató nem kötelezhető; a helyi közszolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszony a felek közötti írásos megállapodás nélkül is fennáll az (1) – (3) bekezdésekben leírt feltételek esetén.


 24. §


 (1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles. Az értesítés mintáját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Ha a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be a változás, a Szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.


 (3) Az ingatlanhasználó köteles a Szolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési hulladék keletkezésének tényét.


(4)  A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Szolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót a (1) bekezdés szerint értesíti.


 25. §


 (1) Szüneteltethető a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.


(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.


(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

A GYŰJTÉST ÉS SZÁLLÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSA KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA.


 26. §


(1) A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.


(2) A gyűjtésre és szállításra használt járművet közterületen tárolni nem szabad, telephelyen belül a többi járműtől el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra létesített zárt tárolóban (garázsban) szabad elhelyezni.


27.  §


 (1) A gyűjtőedények és konténerek rendszeres tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról és fertőtlenítéséről a gyűjtőedényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.


(2) A gyűjtőedényzeteket június 1-től augusztus 31-ig legalább két alkalommal ki kell mosni. A mosásról a tulajdonos gondoskodik.


(3) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben, így különösen a felszíni vizekben és a vizek mellett nem tisztítható.


 28. § 


A gyűjtést és szállítást végző személyeknek más célra fel nem használható megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselniük. Az egyéni védőeszközök és védőruhák elkülönített tárolásáról és rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.


 29. §


A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

..

A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA 30. §


(1) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha:


a) az nem a rendszeresített gyűjtőedényzetben kerül átadásra, kivéve a lakosság által a Szolgáltatótól vásárolt fóliazsákban kihelyezett hulladékot,


 b)  gyűjtőedényzet sérült, vagy az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlanhasználónak felróható okból – nem üríthető.


c) a gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet.


d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényzet mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, továbbá nem minősül jelen rendelet szabályai szerinti települési hulladéknak.,


e) az edényzet túlsúlyos, ezért az ürítés az edényzetben kárt okozhat.


(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Szolgáltató az ingatlanhasználót, ha lehetséges azonnal, ha nem, akkor a megtagadást követő napon írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlanhasználó a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni.

.

A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS MEGFIZETÉSE

31. §

 (1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Szolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


 (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.


(3) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.


 (4) Az ingatlanhasználó, amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a Szolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenteni, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli.


 (5) Az ingatlanhasználó változása esetén a hulladék közszolgáltatás díját az ingatlan használójában bekövetkezett változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.


 32. §


(1) A szolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díja az ingatlanra rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzetek számának, az űrtartalom szerinti teli edényzetek egyszeri ürítési díjának és a havi ürítések számának a szorzata.


(2) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához az ingatlanhasználó által megadott és rendszeresen használt szabványos gyűjtőedényzetet, és a Szolgáltató nyilvántartása szerinti ürítési gyakoriságot kell alapul venni.


(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját negyedévente, számla ellenében köteles utólag megfizetni. A Szolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó kérésére havi gyakorisággal is számlázhat a többletköltségek áthárítása mellett.


(4) Az ingatlanon keletkező, illetve a gyűjtőedények mellé a Szolgáltató által térítés nélkül rendelkezésre bocsátott jelzéssel ellátott fóliazsákban,  a helyi közszolgáltatás körébe tartozó biohulladékot, valamint a lebontott karácsonyfát a Szolgáltató köteles – a közszolgáltatás keretében többletdíj nélkül – elszállítani.


 (5) Az ingatlanhasználó zsákban nem tárolható biohulladékot kötegelve, maximum 1 méter szálhosszúságban kihelyezheti, annak elszállításáról a Szolgáltató díjmentesen gondoskodik.


33. §

 (1) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

 (2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szolgáltató válaszolni köteles.

(3) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Szolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

 (4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

 (5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját akkor is köteles megfizetni, ha a 31. § (1) bekezdésben leírt esetek valamelyike miatt a közszolgáltatást a Szolgáltató megtagadta.

(6)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

 (7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

 (8) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a Szolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.

(9)  Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.


34. §

(1)  Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt. Amennyiben ellenőrzés során a Szolgáltató munkatársai vagy a Jegyző által megbízott személy az ingatlant lakottan találják, úgy az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját visszamenőleg az adott negyedéves ciklus kezdetétől köteles megtéríteni.

 (2) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.

A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


35. §


(1) A közterületek – ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is – szervezett, rendszeres tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik, aki köteles a közterületen összegyűjtött és a hulladék-gyűjtő edénybe el nem helyezett közterületi hulladék elszállítására is.

(2) A tisztántartást a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személyek részére – a

Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál előterjesztett kérelemre – a polgármester engedélyével a

Önkormányzat saját költségén elvégzi.

(3) A kérelem előterjesztésére jogosult az a

a) 65 év feletti,

b) rokkant,

c) vagy orvosilag igazoltan megromlott egészségi állapotú

személy, aki a mindenkori minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezik és nincs vele közös háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki képes a munka elvégzésére.


 36. §


(1) A (2) bekezdésben foglaltakkal nem érintett ingatlanhasználó köteles gondoskodni az ingatlan előtt, sarok ingatlan esetén az ingatlan előtti és melletti:

a) járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, vagy az ingatlan mellett csak zöld sáv van, úgy az úttestig terjedő teljes terület,

b) nyílt árok és ennek műtárgyai – a víz hordalékát összegyűjtő műtárgyak kivételével -, valamint a kérelmére engedélyezett és az általa megvalósított zárt csapadékvíz elvezető tisztántartásáról, föld és más hordalékanyag eltávolításáról.

c) a két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség az ingatlanhasználók között fele-fele arányban oszlik meg.


(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint tisztítandó terület terjedelmével kapcsolatban vita merül fel, úgy a polgármester dönt. 37. §


Az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság mentesítésére homok, fűrészpor, kisszemcséjű salak használható. Bomló szerves anyag, szennyező vagy burkolatra káros anyag (pl: só) nem alkalmazható.


38.  §


(1) A közterületek burkolatát, berendezési tárgyát, forgalomszabályozó berendezéseit, jelzéseit, növényzetét, az ingatlanok falát és kerítését beszennyezni nem szabad!


(2) Aki a közterületet szándékosan vagy gondatlanul szennyezi, köteles a szennyező anyagot – felszólítás nélkül – saját költségén eltávolítani vagy eltávolíttatni.


39. §


Az ingatlantulajdonos köteles az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatban:

a) az épület homlokzatát 2 m-es magasságig és a kerítést évente legalább kétszer letakarítani,

b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszokat, festéseket folyamatosan eltávolítani,

c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlant tisztántartani, gyommentesíteni,

d) a járda és az úttest fölé benyúló ágakat, bokrokat megfelelően nyesni.


AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE


40.  §


(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell.


(2) A városban és a városrészekben a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése a nyári időszakban (március 1-től október 31-ig) 8-18 óráig, téli időszakban (november 1-től február 29-ig) 8-15 óráig az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartásával végezhető.


(3) Tilos tüzet rakni erős szélben. Az égetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy olyan irányú légmozgás ne legyen, amely a rendelet 4. mellékletében foglalt tűzszakaszok felé viheti a képződött füstöt, szikrát.


(4) Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az égetés helyének átmérője 1,5 méternél nagyobb nem lehet.(5) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet.


A HULLADÉKRA ÉS A KÖZTERÜLETRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 41. §


(1) A hulladék gyűjtésével és elszállításával, továbbá a közterületek rendjével kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzését a falugondnok, a  jegyző által megbízott hivatali dolgozók végzik.


(2) A község egész területére kiterjedő folyamatos ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni:


a) a közterület rendjét, tisztaságát,


b) a magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek települési hulladék gyűjtésére, tárolására és elszállítására vonatkozó kötelezettségük betartását,


c) a hulladékgyűjtő edény meglétét, a tárolási helyét, állagát, rendeltetésszerű használatát, tisztaságát,


d)a hulladékot szállító kötelezettségeinek betartását.(3) Az ellenőrzésre jogosultak feladata, hogy a jogszabálysértést lehetőség szerint előzzék meg, akadályozzák meg, és az elkövetőt a mulasztás pótlására határidő kitűzésével szólítsák fel, figyelmeztessék.


(4) A falugondnok és a jegyző által (1) bekezdés szerint megbízott dolgozó az ellenőrzés során tett intézkedésekről az ellenőrzés napját követő munkanapon tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki dönt a további intézkedés szükségességéről.VEGYES, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK


 42. §


Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény valamint az e törvény végrehajtására megjelent más jogszabályok rendelkezései az irányadók.


 43. §


(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.


 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004.(VI.21.) önkormányzati rendelet.