Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.26.)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2022. 02. 17

Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.26.)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól1

2016.05.27.

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Értelmező rendelkezések

1. Általános szabályok

1. § (1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Kelevíz község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a képviselőtestület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(6) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

(7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

(8) A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható.

(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forinti terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(10) A (9) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

(11) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz-átutalási megbízással vagy banki utalással Kelevíz Községi Önkormányzat 67000090-11035886 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

2. Az önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

2. § Aki a község jelképeit (címer, zászló) engedély nélkül vagy használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

3. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások

3. § (1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (a továbbiakban: tulajdonos), aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon az utcanév-tábla elhelyezését nem engedi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felöli homlokzatán, kerítésén, annak a bejárat felőli részén helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki az elhelyezett házszám-táblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

4. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások

4. § (1) Aki a közhasználatú zöldterületeken a virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki a közhasználatú zöldterületeken a fákat engedély nélkül kivágja, kivéve a lakosság által ültetett gyümölcsfák metszését, ifjítását, gallyazását, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nélkül használja a belterületen a közterületet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki a közterület helyreállításnál az útkezelői nyilatkozatban előírtakat nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) Aki az önkormányzati utakra vonatkozó korlátozó vagy tiltó tábla ellenére behajt, vagy parkol, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(6) Aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve: az engedélyezett alkalmi rendezvényt, a vendéglátó-ipari előkertet, kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi-, és sportrendezvényt, cégbemutatót, társadalmi rendezvényt, és minden év december 31. napján 20 órától a következő év január 01. napján 06 óráig terjedő időszakot, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

5. Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások

5. § (1) Aki a közterületet közterület bérleti szerződéstől, közterület használati hozzájárulástól eltérően használ, vesz igénybe, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki közterületet rendeltetésétől eltérő célra a közterület bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegésével, illetve a közterület használati eljárásban meghatározott előírásokat figyelmen kívül hagyásával vesz igénybe, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki a közterület bérlőjeként az általa bérelt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról naponta nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába nem állítja vissza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) Aki a község tulajdonában álló közterület rendeltetésétől eltérő használata során kárt okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(6) Aki a közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Kelevíz Községi Önkormányzat tulajdonosi, valamint közútkezelői hozzájárulásával, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(7) Aki roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet érvényes hatósági jelzés nélkül tárol közterületen, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(8) Aki roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(9) Aki a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát, sérti, tevékenységével annak forgalmát veszélyezteti, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(10) Aki olyan tevékenységet végez, vagy olyan készüléket, berendezést üzemeltet, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz, és az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértékeket, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

6. Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások

6. § (1) Az az ingatlanhasználó, aki ingatlana tisztán tartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az az ingatlanhasználó, aki nem gondoskodik az ingatlannal érintkező járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg az ingatlan melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, föld és más hordalékanyag eltávolításáról, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki az ingatlanáról a járda, vagy az úttest fölé nyúló ágakat, bokrokat nem nyesi le, és ezzel a közlekedést akadályozza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

7. Hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos magatartások

7. § (1) Az az ingatlanhasználó, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járda napi rendszerességű síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki az ingatlana előtti járdaszakasz síkosság-mentesítésére bomló, szerves anyagot, szennyező vagy burkolatra káros anyagot használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

8. Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások

8. § (1) Az az ingatlan használó, aki a kihelyezett hulladékgyűjtő edény 5 méteres körzetét nem takarítja fel, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki a kihelyezett hulladékgyűjtő edény mellé – a közszolgáltató által biztosított fóliazsákban kihelyezett hulladék kivételével – hulladékot helyez el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Annak az ingatlannak a tulajdonosa vagy használója, aki az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki a hulladékot más ingatlana előtt közterületre, vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényben helyez el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) Aki a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz és azt szétszórja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(6) Aki a hulladékgyűjtő edényt közterületre az elszállításra történő kihelyezésre meghatározott időponttól eltérő időpontban helyez ki, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

9. Állattartással kapcsolatos magatartások

9. § (1) Aki az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki az állat tartására szolgáló létesítmény tisztasását nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik és az állattartás során a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki a község területén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) Aki ebet póráz nélkül közterületre kivisz, harapós és támadó természetű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

10. Hirdetményekkel kapcsolatos magatartások

10. § (1) Aki hirdetményt nem oly módon helyez el, hogy az károkozás és környezetszennyezés nélkül eltávolítható legyen, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki az idejét múlt hirdetményét a hirdetett esemény időpontját követően, a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal felhívásának ellenére sem távolítja el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki hirdető-berendezése karbantartásáról, az elavult hirdetések eltávolításáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

11. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások

11. § (1) Aki a temetőben síremlék, sírjel felállítása, a felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki az építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez szükséges építőanyagot a temetőbe az üzemeltető engedélye nélkül szállít be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Az építtető, aki az építési, bontási tevékenység befejezését követő három napon belül az építéssel, bontással járó törmeléket és hulladékot nem szállítja el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki a temetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) Aki a temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(6) Aki a temetőben a sírokat, síremlékeket és egyéb kegyeleti tárgyakat, valamint a temető létesítményeit, azok tartozékait, valamint környezetét beszennyezi, áthelyezi vagy eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(7) Aki a temető területén lévő vízvételi helyekből vizet vételez, kivétel ez alól a sírhelyek gondozása céljából történő víz-vételezés, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(8) Aki a temető területére állatot – a vakvezető ebek, szolgálati ebek kivételével – visz be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az önkormányzati rendeletet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 17. napjával.