Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(VI.10.)

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Hatályos: 2013. 08. 30 - 2016. 06. 29

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településképi, településrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedés-biztonsági, valamint tulajdonosi szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterületek használatának rendjét.

2. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre. (Ptk. 685 § c. pontja)


(2) A rendelet hatálya kiterjed a Kelevíz község közigazgatási területén lévő,  az ingatlan-nyilvántartásba közterületként bejegyzett bel- és külterületi földrészletekre (különösen zöldterületek, utak, utcák, járdák, beépítetlen terület stb.).


3. §


(1) A közterületet rendeltetésének megfelelően - állagának sérelme, a forgalom veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja.


(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához - kivéve 4. § (3) bekezdés - a tulajdonos hozzájárulása szükséges.

A tulajdonosi hozzájárulás nem pótolja a külön jogszabályokban előírt bejelentési, engedélyezési kötelezettséget.


(3) A rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott közterületet, különösen a zöldterületet, utat, utcát, járdát, beépítetlen területet stb. - a 4.§ (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a rendeltetésétől eltérően, továbbá engedély nélkül vagy az engedélyben meghatározottól eltérően használni tilos.


(4) Az önkormányzat a tulajdonosi jogosítvány (tulajdonosi hozzájárulás) gyakorlásával a polgármestert, a használatba adási szerződés megkötésével a körjegyzőt bízza meg.


KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ

HASZNÁLATÁNAK  FAJTÁI


4.§


(1) Építéssel nem járó közterület használatra tulajdonosi hozzájárulás különösen a következő célokra adható:


a) árusító pavilon (különösen búcsúvásárkor) elhelyezéséhez,


b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék kihelyezéséhez,


c) szerzői jogi védelemben részesülő játék-, riport- és dokumentumfilm forgatásához, (film és televízió felvételre).


(2) Építéssel járó közterület használat esetén:


 1. a) ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatban szükséges, az építési jogosultságot a tulajdonosi hozzájárulással kell igazolni.


 1. b) tulajdonosi hozzájárulás gépkocsi bejáró létesítéséhez akkor adható, ha:


 • ba) a közterületen a gépkocsi bejárót (útcsatlakozást) szilárd burkolattal építik ki,
 • bb) a szükséges átereszt az építéshatóság által megállapított mérettel saját költségén a kérelmező kiépíti,
 • bc) az áteresz tisztántartásáról gondoskodik.


(3) Nem kell a közterület használathoz tulajdonosi hozzájárulás:


a) a közterületnek az önkormányzat  által történő igénybevételéhez,


b) a sajtó munkatársainak, a tájékoztatási feladatuk ellátásához szükséges mértékben,


c) fegyveres testületeknek és rendészeti szerveknek, valamint a tűzoltóságnak és mentőknek feladatuk ellátásához szükséges mértékben,


d) az úttartozékok, útbaigazító táblák és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,


e) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a munka végzése nem jár együtt burkolat felbontásával,


f) a szervezett lomtalanítási akcióban a közterületekre kihelyezett tárgyak tárolásához, a lomtalanítás időtartamára,


g) tüzelőanyag 48 órát meg nem haladó tárolására,


h) konténer elhelyezésére (költözés és épület felújítás során keletkező szemét, törmelék ideiglenes tárolására) egy hétig terjedő időszakra,


i) az 1 m2-nél nagyobb közterületet nem igénylő, saját vagy közös tulajdonú lakóingatlan előtti tulajdonos (használó) által történő őstermelői és a maga által termelt termék tekintetében a mezőgazdasági vállalkozói árusításhoz,


j) kerékpár tároló elhelyezéséhez amennyiben a kerékpártároló helyét az elsőfokú építéshatósági ügyintézővel egyeztette.


(4) Nem adható tulajdonosi hozzájárulás:


a)  zajos (ideértve a zeneszolgáltatást is) és lakosság nyugalmát egyébként zavaró tevékenység gyakorlásához 22 órától 06 óráig,


b) bűzös, füsttel, korommal vagy gőzzel járó, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes, tevékenység gyakorlásához, ill. ilyen anyagok tárolásához, valamint veszélyes hulladék lerakásához,


c) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezéséhez,


d) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,


e) zöldfelületek igénybevételéhez, kivéve helyi szabályozás szerint kijelölt helyeken hirdető-berendezés elhelyezése, közművek létesítése, javítása, bontása, valamint közterületek felbontása esetén , ha más műszaki megoldás nem lehetséges,


f) szerencsejáték és ennek nem minősülő játékautomata működtetéséhez, üzemeltetéséhez,


g) olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé,


h) közerkölcsöt és közízlést sértő tevékenység végzéséhez, valamint szexuális áruk, tárgyak, egyéb dolgok bemutatására és forgalmazására,


i ) ruhaszárító felállítására, kihelyezésére,


j) építési munkával kapcsolatos berendezések, eszközök közterületen történő tárolására és ilyen eszközök közterületen történő működtetésére, ha más műszaki megoldás lehetséges.


A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT KELETKEZÉSE

ÉS MEGSZŰNÉSE


5. §


(1) A közterület-használathoz tulajdonosi hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület használat megkezdésére nem jogosít.


(2) A tulajdonosi hozzájárulást követően a közterület-használó az önkormányzattal köteles a közterület-használatra polgárjogi szerződést kötni.

A közterület használat - kivéve 16. § (2) bekezdés - csak a szerződéskötést követő időponttal jöhet létre.


6. §


(1) Amennyiben több építmény elhelyezésére szolgáló közterületet kíván hasznosítani a tulajdonos, vagy ugyanazt a területet egyidőben több közterület-használó kívánja igénybe venni, a hozzájárulás kiadása pályázat útján történik.


(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:


a) hasznosításra meghirdetett közterület helyét (út, utca, tér, házszám, helyrajzi szám), méretét (területét), rendeltetését, felszerelését , a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv megnevezését,


b) a közterület-használat célját, és az ott folytatható tevékenység megjelölését,


c) a közterület-használat idejét, időtartamát, jellegét,


d) a közterület-használati alapdíj összegét, azzal a tájékoztatással, hogy a kérelem előterjesztésének jogát - az egyéb feltételek fennállása esetén - az a pályázó szerzi meg, aki a legmagasabb összegű közterület használati díj fizetésére tesz ajánlatot,


e) a pályázati ajánlat benyújtásának, megfizetésének módját , helyét és határidejét,


f) a pályázni jogosultak körét,


g) pályázati tárgyalás tartása esetén annak helyét és időpontját.


(3) A pályázati ajánlatot a polgármesternek címezve, írásban kell benyújtani.


(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:


a) a pályázó nevét, címét, tevékenységét, és az annak gyakorlására jogosító okirat másolatát,


b) pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.


7. §


(1) Pályázati tárgyalást egynél több pályázat beérkezése esetén kell tartani, a kiírásban szereplő időpontban. A tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben nyújtotta be.


(2) A pályázati tárgyaláson a pályázó, a polgármester megbízottja, valamint a jegyzőkönyvvezető vesz részt. A tárgyaláson jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:


a) a pályázók nevét, címét, foglalkozását (tevékenységi körét),


b) a tárgyalás menetét, az ajánlatok összegét.


(3) A pályázat nyertese az, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a pályázati tárgyalás során  a legmagasabb összegű közterület-használati díj fizetésére tesz ajánlatot.


(4) A pályázat nyertese a pályázat eredményének kihirdetését követő 15 napon belül köteles közterület-használatra  szerződést kötni.


(5) Ha a pályázat nyertese a szerződést 15 napon belül nem köti meg, ill. bejelenti, hogy a közterületet nem veszi igénybe, a pályázati tárgyaláson részt vett soron következő legmagasabb összegű közterület-használati díjfizetési ajánlatot tett pályázó jogosult közterület-használatra szerződést kötni.


8. §


(1) Tulajdonosi hozzájárulást határozott időre, ezen belül évre, hónapra, napra lehet adni.

Tulajdonosi hozzájárulás adható meghatározott feltételek bekövetkeztéig, ill. visszavonásig terjedő időre is.


(2) A meghatározott időre szóló hozzájárulás az érvényességi idő lejárta előtt minimum 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a közterület használat az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.


(3) A tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti:


 1. a) ha a tulajdonosi hozzájárulásban meghatározott határidő lejárt, vagy feltétel bekövetkezett, 


b)  ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik,


 1. c) ha a közterületet a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használják,


 1. d) ha a hozzájárulásban rögzített feltételeket a kérelmező nem teljesíti,


 1. e) ha a használó díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten (másodízben) nem tesz eleget.

EGYES KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRA VONATKOZÓ

KÜLÖN SZABÁLYOK


GÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁSA KÖZTERÜLETEN


9. §


(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi parkolóhelyek üzemeltetése az önkormányzat feladata.


(2) A kialakított parkolóhelyeket térítésmentesen kell üzemeltetni.


10. §


(1) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, továbbá közúti forgalomban résztvevő 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármű, jármű (mezőgazdasági munkagép, vontató), mezőgazdasági eszközök (eke, borona, tárcsa, stb.), pótkocsi, lakókocsi, utánfutó ( kivéve autómentő és annak utánfutója ) közterületen nem tárolható, és e területek telephelyként sem jelölhetők ki.


(2) A rendelet alkalmazása szempontjából tárolásnak minősül munkanapokon 22 óra és reggel  6 óra között, valamint szabad- és munkaszüneti napokon egész nap, a közterületen  az 1 óra időtartamot meghaladó várakozás, kivéve ha a jármű vezetője menetlevéllel igazolja, hogy fuvarban van (szállítmány fel- és lerakása, valamint a szállítmányra történő várakozás stb.).


(3) Az (1) bekezdésben foglalt gépjárművek csak saját telephelyen, bértárolásra kijelölt telephelyen, ill. méretei alapján alkalmas építési telken tarthatók.


(4) Közterületen a gépjárművek mosása csak karosszéria felsőmosás mosószer használata nélkül, ill. a környezetre nem káros mosószerrel végezhető.


(5) Tilos a közterületen:


 1. a) járművek javítása, átalakítása, szerelése a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével,


b) gépjárművek festése, olajcseréje,


c) gépjárművek alsó mosása.

ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEK TÁROLÁSA

KÖZTERÜLETEN


11. §


(1) Közterületen üzemképtelen jármű tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem tárolható.


(2) Hozzájárulás csak legfeljebb 30 napra, és csak mellék útvonalra adható ki akkor, ha a gépjármű tulajdonosa saját ingatlanán nem oldható meg a tárolás.

További tároláshoz tulajdonosi hozzájárulás egy ízben legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.


(3) Az üzembentartó üzemképtelenné vált járművét, amennyiben tulajdonosi hozzájárulással nem rendelkezik, köteles a közterületről haladéktalanul eltávolítani.


(4) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen gépjárműnek minősül a forgalomból kivont, hatósági engedéllyel, jelzéssel nem rendelkező, baleset- vagy más okból megsérült és  elhagyott jármű.


(5) A jármű üzembentartója a tulajdonosi hozzájárulás alapján tárolt járművek esetén köteles nevét, címét a hozzájárulás másolatát a járművön jól látható helyen (pl.: szélvédő mögött) elhelyezni.
TILTOTT HELYEN VÁRAKOZÓ, TÁROLT, TELEPHELYEZŐ JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


12. §


(1) A tiltott helyen várakozó, tárolt és telephelyező járművek az üzembentartó eredménytelen felszólítása esetén az üzembentartó költségére az e célra kijelölt telephelyre szállítható. A telephely (tároló hely) kijelöléséről a képviselő-testület gondoskodik.


(2) Ha az üzembentartó személye nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítható.


(3) Az elszállításnál a jármú műszaki állapotát szakértő bevonásával meg kell állapítani, és erről jegyzőkönyvet és fénykép (videó) felvételt kell készíteni.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járműben talált tárgyakat is.


(4) Az elszállítás és tárolás költségei az üzembentartót terhelik.


13. §


(1) Ha a jármű üzembentartójának személye megállapítható, a polgármester a tulajdonost, (üzembentartót) felszólítja, hogy járművét a tárolás helyéről 30 napon belül szállítsa el.


(2) Ha a tulajdonos, ill. üzembentartó személye vagy kiléte a jármű elszállításakor nem állapítható meg, akkor ennek megállapítására meg kell keresni a szükséges adatok szolgáltatására illetékes szervet. Ezzel egyidejűleg az elszállítást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.


14. §


(1) Ismeretlen üzembentartó, továbbá a 30 nap elteltével ki nem váltott jármű esetén az elszállítástól számított 1 év elteltével értékesítésnek, annak 3 hónapi eredménytelensége esetén megsemmisítésnek van helye.


(2) Az értékesítés során befolyt összeget a költségeknek a levonása után öt évig elkülönített számlán kell kezelni. Ezt követően az összeg fejlesztési célra használható fel.


(3) Az üzembentartó vagy a tulajdonos jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és költségekkel csökkentett összegre vonatkozó igényét érvényesíteni, amennyiben jogosultságát igazolja.
REKLÁM ÉS HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉG


15. §


(1) Kelevíz község belterületén 2 m2-nél nagyobb hirdető berendezés e rendelet hatálybalépését követően nem helyezhető el.


(2) Kelevíz község közigazgatási területén hirdetőtábla kihelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás a városi főépítész előzetes véleményét kikérve adható.


(3) A hirdető berendezés tulajdonosának gondoskodnia kell a berendezés karbantartásáról, az elavult hirdetések eltávolításáról.


16. §


(1) Hirdetmények és plakátok a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységről szóló jogszabályokban, valamint a választási plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek betartása mellett helyezhetők el.


(2) Választással össze nem függő hirdetmény és plakát csak oly módon helyezhető el, hogy az károkozás és környezetszennyezés nélkül eltávolítható legyen.


(3) A szükségtelenné, ill. feleslegessé vált, valamint megrongálódott – választással össze nem függő – falragaszt az elhelyezőknek haladéktalanul el kell távolítaniuk.


(4) Választással össze nem függő falragaszt tilos elhelyezni:


 1. a) élő növényzetre,

b) elektromos és világító berendezés oszlopára, szekrényére,

 1. c) közlekedési jelzőtáblákra,

d) autóbuszváró helyiségre.

KÖZTERÜLET FELBONTÁSÁRA, HELYREÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ


ELŐÍRÁSOK


17. §


(1) Utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén, az alatti vagy feletti létesítmények elhelyezése, áthelyezése, megszüntetése miatt a közterületet felbontani csak a közterület tulajdonosának hozzájárulásával és az abban meghatározott feltételekkel lehet.


(2) A tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül közterületet felbontani csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Ebben az esetben a felbontást követő első munkanapon a hozzájárulást pótlólag meg kell kérni, és a közterület helyreállítását két héten belül végre kell hajtani.


(3) A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:


 • a) a bontást kérő nevét, címét, a helyreállításért felelős megnevezését,

b) a bontás célját, a helyreállítás módjának leírását,

 • c) a bontás helyét (helyszínrajz), a bontandó terület nagyságát,

d) a bontás időtartamát, a bontás kezdetének és helyreállítás befejezésének időpontját.


(4) A parkosított zöldterületeket és a burkolattal ellátott közterületeket szakszerűen kell helyreállítani. A helyreállítás csak szakképesített, ill. arra jogosult és alkalmas szervezet, vállalkozó végezheti.


(5) A közterület tulajdonosa a kérelmezővel szemben a közterületek helyreállításával kapcsolatban 1 évig garanciális, 3 évig szavatossági jogokat érvényesít. E kötelezettséget a szerződésben rögzíteni kell.


(6) Ha a  helyreállítási munka a hozzájárulásban meghatározott határidőre nem készül el, a közterület tulajdonosa azt egyszeri felszólítást követően a kötelezett költségére elvégezteti és követelését polgári jogi úton érvényesíti. E feltételt szerződésbe kell foglalni.

ÉPÍTŐANYAGOK TÁROLÁSA

KÖZTERÜLETEN


18.§


Közterületen építési anyag tárolására - amennyiben az építési telken belül erre nincs lehetőség - kérelemre, csak a szükséges időtartamra (maximum 1 évre) és csak a műszakilag indokolt területre adható tulajdonosi hozzájárulás.


EGYÉB

 KÖZTERÜLET-HASZNÁLATOK     


19.§


(1) Alkalmi árusítás céljára tulajdonosi hozzájárulás a központi belterületen könyv, hírlap, sorsjegy, virág, fenyőfa, valamint a szervezett és meghirdetett rendezvény céljára adható.


(2) Reklámozási célú áru kirakása során árufajtánként egy-egy áru tehető ki a közterületre.


Közterület filmforgatás célú használata


19/A. §


 1. (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 2. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyására vagy elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester jogosult.
 1. (3) A közterület filmforgatás célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű, illetve a határos magántulajdonú ingatlanok használatát, és nem eredményezhet aránytalan terhet az érintett magántulajdonú ingatlanok tulajdonosai/használói részére.
 2. (4) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
 3. (5) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a település-rendezési eszközökben meghatározott és lehatárolt
 4. a) a helyi értékvédelmi (településképvédelmi) területek
 5. b) az országos és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek
 6. c) a Natura 2000 területek és a nemzeti ökológiai hálózat által érintett területek
 7. d) a helyi védett művi érték ingatlana és a vele szomszédos ingatlanok
 8. e) az egészségügyi, sport és turisztikai rendeltetésű beépítésre szánt különleges területek.
 9. (6) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg az 500 m2 területet.
 10. (7) Filmforgatás nem engedélyezhető, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni, ha a tervezett közterület-használat időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van.
 1. (8)A filmforgatás céljából történő közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra engedélyezhető, ettől eltérő időpontban a lakosság nyugalma érdekében csak különösen indokolt esetekben engedélyezhető.
 2. (9) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a közterület tisztán- és rendben tartásáról folyamatosan

    gondoskodni,

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

c) filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését

    a köteles folyamatosan biztosítani,

d) forgalomkorlátozás esetén köteles a lakosságot értesíteni,

              e) a használat megszűnését követően eredeti állapotba köteles a közterületet helyreállítani, az esetlegesen

                  okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére

                  visszaadni.

(10) A filmforgatás esetében a közterület-használati díj megállapítása során e rendelet 1. számú mellékletében

       meghatározott díjtételt kell alkalmazni.

 A közterület-használat csak a díjnak az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.

 1. (11) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
 2.        Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(12) Meghatározott időtartamot, vagy területet el nem érő filmforgatás célú közterület-használat esetén a használót

a fel nem használt időtartamra, illetve az el nem foglalt területre kedvezmény illeti meg, mely mértéke 50%.

(13) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a Rendelet díjszámításra, kérelem benyújtásra,

       engedélyezésre vonatkozó rendelkezései.

 Az Mktv., valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet és a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ


20.§


(1) A közterület használatáért az e rendelet mellékletében meghatározott, a közterület-használati hozzájárulásban és szerződésben is rögzített díjat kell fizetni.


(2) A díjat az elfoglalt terület és használat időtartama alapján kell megállapítani.

A terület, felület (hirdető berendezés) meghatározása során minden megkezdett m2-t egésznek kell tekinteni.

Az időtartam meghatározásánál minden megkezdett nap, hónap egésznek számít.


(3) A fizetendő közterület-használati díj a (2) bekezdés szerinti, továbbá a pályázati eljárás licitálás eredményeként kialakult díj.


(4) A szerződést az önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal köti meg.


(5) A közterület-használatért fizetendő díjat a közterület igénybevétele előtt kell a polgármesteri hivatal költségvetési számlájára befizetni vagy átutalni.


21. §


Nem kell közterület-használati díjat fizetni:


a) A 4. § (3) bekezdésében szereplő közterület használatért,


b) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után,


c) építésnél, bővítésnél, felújításnál a jogerős építési engedély érvényességének ideje alatt, 1 évig,


d) az építési engedély nélkül végezhető építési, felújítási munkánál 30 napig, azt követően az 1-es számú melléklet ) pontjában meghatározott díj fizetendő,


e) sport és kulturális rendezvényre,


f) virágláda, virágkosár elhelyezéséhez szükséges közterületre,


g) művészeti kiállításra, vásárra,


h) az 1 m2-nél nagyobb hirdetőfelülettel nem rendelkező, a választás időtartamára szóló és a választással összefüggő, ideiglenes jellegű hirdetőtábla elhelyezéséhez.
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT RENDJE


22.§


(1) A közterületet csak úgy szabad használni, hogy a többi terület rendeltetésszerű használatát ne zavarja.


(2) A közterület használata során a területen elhelyezett szerkezetek, tárgyak (hirdetőtáblák) anyagainak és formájának összhangban kell lennie a környezetében lévő létesítmények anyagával és formájával.

Jó karbantartásukról a tulajdonos köteles gondoskodni.


(3) A használó köteles  az igénybevett területet folyamatosan tisztán tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően gondoskodni.


(4) Ha a közterület-használat megszűnik, a használó köteles a saját költségén a közterület eredeti állapotát - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.


(5) Szeszesital közterületen – kivéve engedélyezett kulturális és sportrendezvények, ünnepségek alkalmával- csak vendéglátó-ipari előkertben árusítható, ill. fogyasztható.


A KÖZTERÜLETEK ELLENŐRZÉSE


23. §


(1) A közterületek állapotát, a közterületek rendeltetésszerű használatát  állandóan, a község teljes területére kiterjedően ellenőrizni kell.


(2) Az ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni:


a)   az út - és járdaburkolat állapotát,

b)   közúti jelzőtáblák állapotát,

c)   köztéri berendezési tárgyak, építmények, növényzet állapotát,

d)   engedélyezett, illetve engedély nélküli közterület használatokat,

 1. e)   a közterület tisztaságát, gondozását,
 2. f)    a rendeletben és a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott kötelezettségek teljesítését.


(3) Elemi kár esetén, annak elmúltával azonnal a község teljes területére kiterjedő általános ellenőrzést kell tartani.


(4) A közterület-használat jogszerűségének, a hozzájárulásban meghatározott feltételek betartásának ellenőrzését a körjegyző által megbízott polgármesteri hivatali dolgozó végzi.


(5) Elsődleges ellenőrzési feladat a jogszerűtlen vagy engedélytől eltérő közterület-használat megakadályozása. Ha erre nincs lehetőség, úgy az ellenőrzéssel megbízott polgármesteri hivatali dolgozó a megkezdett tevékenységet akadályozza meg, szakítsa meg.


(6) Az ellenőrzéssel megbízott polgármesteri hivatali dolgozó a közterületi ellenőrzések során feltárt hiányosságokat és a tett intézkedéseket az ellenőrzés napját követő munkanapon köteles írásban közölni a közterület kezelőjével.

A KÖZTERÜLET  HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK

JOGKÖVETKEZMÉNYEI


24. §


(1) A közterület-használat tulajdonosi hozzájáruláshoz kötött, de hozzájárulás nélküli  használata esetén a használó a hozzájárulás kiadásra jogosult, ill. az ellenőrzéssel megbízott polgármesteri hivatali dolgozó  felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterületet az eredeti állapotnak megfelelő módon, a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.


(2) Azt, aki a közterületet e rendeletben szabályozott hozzájáruláshoz kötött esetekben hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérő módon használ, a hozzájárulás nélküli, vagy az attól eltérő használat tartamára, az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére köteles. Az önkormányzat, mint tulajdonos, ezen igényét a Ptk. rendelkezései szerint érvényesítheti.


(3) Ha a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon használó a hozzájárulás kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére, a közterület-használathoz hozzá lehet járulni. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett követelmények alól.


SZABÁLYSÉRTÉSI  RENDELKEZÉSEK


25. § 


Hatályon kívül helyezte a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 7/2005.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.

Hatálytalan 2013. augusztus 30-tól.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


26. §


(1) A rendelet a kihirdetése napján  lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek használatáról szóló 7/2003.(VI. 18.) számú rendelet hatályát veszti.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Mellékletek