Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008.(I.24.)

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 02. 28

A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.  A rendelet hatálya


2. §[1]


A Rendelet hatálya kiterjed a Kelevíz községben lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, a gyámhatóságról és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. §- ában meghatározott személyekre[1] Módosította: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. december 19-től.

A gyermekek védelmének rendszere


3. §


(1)[1]


(2)[2]


(3)[3] A gyermekek védelmét a képviselő-testület pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében önállóan illetve a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján a társulás útján biztosítja
[1] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[2] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[3] Módosította: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től
[1] Módosította: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től

(4)[1][1] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

(4)[1]


5. §[2]6. §[3]


Pénzbeli ellátások


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


7. §[4][1] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[2] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[3] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § e) pontja. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[4] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

Pénzbeli ellátások


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


Ösztöndíj


8. §


A képviselő-testület a szociálisan rászoruló egyetemen, főiskolán továbbtanulók támogatása céljából csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A csatlakozásról a képviselő-testület évente dönt.


9. §


(1) Ösztöndíj támogatást igényelhet a kérelmező két egymást követő tanulmányi félév időtartamára, amennyiben nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat, illetve az utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatal hat egymást követő tanulmányi félévre.


(2) Ösztöndíjban a község területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.


(3) A pályázatot a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által megjelölt időpontig kell kiírni az önkormányzat hirdetőtábláján. A pályázat benyújtására nyitva álló idő 30 nap. A pályázatokat e célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni.


(4) Az önkormányzati tanulmányi támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt.


10. §


(1) A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállaláshoz.


Az elbírálás során


a) a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatot a bírálatból ki kell zárni, és a kizárást írásban indokolni kell,

b) a határidőben benyújtott formailag megfelelő pályázatot érdemben el kell bírálni, és a döntést indokolni kell,

c) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára kell tekintettel lenni.


(2) A pályázó szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen akkor, ha


  • rossz anyagi körülmények között él, családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg,
  • árva, vagy félárva,
  • a családban levő eltartottak száma három, vagy annál több,
  • gyermeket nevel,
  • egyedül neveli gyermekét,
  • valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
  • eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
  • állandó lakhelyén kívül intézményben tanul,
  • nem részesül kollégiumi ellátásban.11. §


(1) A határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat alapján a képviselő-testület a pályázót minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A döntésről a pályázókat írásban értesíteni kell.


(2) A támogatásban részesített ösztöndíjasok listáját az elbírálást követő 3 munkanapon belül az önkormányzat hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza.


12. §


(1) Az ösztöndíj támogatás 2 illetve 6 egymást követő tanulmányi félév időtartamra szól a 9.§ (1) bekezdése szerint. Az ösztöndíjas szociális rászorultságát a 6 tanulmányi félévre biztosított támogatás esetén minden év november 30-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága nem áll fenn, úgy két tanulmányi félévre az ösztöndíjat vissza kell vonni, valamint akkor is, ha a támogatásban részesített az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. Ebben az esetben a támogatást a visszavonó határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől kell megszüntetni.


13. §


Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos szervezési és ügyintézési feladatokat a hivatal végzi el. E feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik.
Természetben nyújtott ellátások


14. §[1][1] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § g) pontja. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


Általános szabályok


15. §


(1)[1] Kelevíz Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást, a helyettes szülőt, a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében pedig a bölcsődei ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött társulási megállapodás alapján a Társulás útján biztosítja


(2)[2]

(3)[3]


(4)[4]


(5)[5]


(6)[6]


(7)[7](8)[8]


(9)[9]


Gyermekjóléti alapellátások


16. § [10]


Gyermekjóléti szolgáltatás


17. §[11]A gyermekek napközbeni ellátása


18. § [12]A bölcsőde


19. §[13]A gyermekek átmeneti gondozása[14]


19/A. §[15]


Térítési díjak


20. §[16]


Normatív kedvezmények


21. § [17]
[1] Módosította: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2013. december 19-től.

[2] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § h) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[3] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § i) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[4] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § j) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[5] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § k) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[6] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § l) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[7] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § m) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[8] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § n) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[9] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § o) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[10] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § p) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[11] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § q) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[12] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § r) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[13] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § s) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[14]             Beiktatta: 3/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2012. február 14-től.

[15] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § t) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[16] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § u) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

[17] Hatályon kívül helyezte: 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § v) pontja. Hatálytalan: 2013. december 19-től.

Záró rendelkezések


22. §


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.


2) E Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, annak végrehajtási rendeletei, az ösztöndíj támogatás vonatkozásában a 12/2001.(IV.28.) OM. rendelet rendelkezései irányadók.


(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2004. (IV. 5.) számú rendelet, a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2005.(IV. 5.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2005.(VIII. 1.) számú rendelet, valamint az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 12/2005.(IX. 28.) számú rendelet 2. §-a hatályát veszti.