Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2000.(IV.15.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2016. 04. 01

Kelevíz község önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999.évi XLIII.tv.41.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a kelevízi temető fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan.


Általános rendelkezések

1. §


Ezen rendelet hatálya a Kelevíz község közigazgatási területén fekvő temető(k)re, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. A temető(k) pontos címe: Kelevíz, Széchenyi u.


2. §


(1) A Kelevíz község önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő temető(k) fenntartásáról.


(2) Az önkormányzat által fenntartott temető, köztemető, abban az önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.

(3)[1] A temetés polgári szertartás vagy vallási közösség által vallásos szertartás keretében végezhető.


(4) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az önkormányzat gondoskodik.

(5) A temetőben gazdálkodó vagy közhasznú szervezet csak akkor szerezhet tulajdoni hányadot, ha az önkormányzat legalább 51%-os tulajdoni hányadban tulajdonosa lesz a temetőnek. Az önkormányzat tulajdoni hányada a működés során sem csökkenthető 51 % alá.

(6) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.


(7) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbíthatja meg.3. §[2]


A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi.


4. §


(1)[3] Az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.


(2)[4] A kegyeleti közszolgálati szerződés megkötése az önkormányzat képviselő-testületének a hatásköre.


(3) A (2) bekezdésben foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) tartalmát a törvény előírásai alapján a képviselő-testület határozza meg.

(4) A szerződés csak a vonatkozó törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott feltételeket teljesítő vállalkozóval köthető meg.


(5) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.


Értelmező rendelkezések


5. §[5]


A temető

6. §


(1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.


(2) A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni a kert jellegét.


(3) A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.


(4) A temető területének fásítását úgy kell meg oldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.


(5) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a: Falugondnoki szolgálatnak (részleg, csoport, egység, munkakör, stb. megnevezése) gondoskodik.


(6) A vízvételt a közkút (vízvezeték, nyomókút stb.) útján kell megoldani.


(7) A temetőt körülkerítő kerítés (sövény, stb.) állapotát a Falugondnok (részleg,  csoport, egység, munkakör, stb. megnevezése) félévente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli gondoskodik annak kijavításáról.


(8) A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozására való előkészítésére ,a kegyelet lerovására.


(9) A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről a ravatalasztal hűtésével halott hűtő berendezésében a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.


(10)[6] A temetőlátogatás, a temetőbe való behajtás, a temetői utak használata és a temetési helyek gondozásához igénybevett öntözővíz használata díjtalan.


A temető üzemeltetése

7.§


A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temető- szabályzatban, illetve kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.


8. §[7]


9. §[8]


10. §[9]


Temetési hely

11. §


(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.


(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.


(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.


(4) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a szabályzatban kell előírni.


12. §


(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.


(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.


(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló- anyaggal burkolni lehet.


(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.


(5) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával, építési engedéllyel, építhető. A sírbolt  temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építető a sírbolt helyet megváltotta.


(6) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblákat vagy sorokat lehet kijelölni.


13. §


(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetése helyre rátemetető.


(2) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.


(3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok és a művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.


(4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, amelyet a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek egymástól.


(5) A temető tulajdonosa- az eltemettető igénye esetén- a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.


(6) A temető tulajdonosa (üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradványok eltemetésére külön sírhelytáblát jelölt ki.


14. §


(1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.


(2) A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.


(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.


15. §


(1) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályzat a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.


(2) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell jelölni, amelyen a temetés napját és a temetési hely számát kell feltüntetni.


(3) Ha a halva született magzat eltemetéséről –kérésére- közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevét is fel kell tüntetni.


16. §


(1) A sírjel vagy sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa (üzemeltetője) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást a - temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán ki kell függeszteni.


(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírhely helyreállítását a temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése lévén a veszélyhelyzet hatósági úton – a temető tulajdonosának közreműködésével – megszünteti.


(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállatásáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.


17. §


(1) A temető fenntartójának (kezelőjének) a temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírtáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.


(2) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat legalább évenként  ki kell egészíteni.


(3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékozatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről, a temető rendjéről.A lezárás és a megszüntetés


18. §[10]


A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.19. §[11]


20. §[12]


21. §[13]Temetői munkák

22. §


(1) A temetőben végezendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének kell bejelenteni. Fák ültetésére a szabályzat irányadó.


(2) Az Üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a szabályzatban meghatározott feltételeket.


(3) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.


(4) Búcsúzatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.


A temetés feltételei

23. §[14]


24. §[15]


25. §[16]


       26. §[17]


27. §[18]


28. §[19]


29. §[20]


Urnaelhelyezés, - kiadás, hamvak szórása

30. §[21]


31. §[22]


Sírnyitás

32. §[23]


33. §[24]


Temetés

34. §[25]35. §[26]36. §[27]37. §[28]


Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

38. §


(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a.) egyes sírhely esetén 30 év( minimum 25), illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 30 év (minimum 25)

b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 30 év (minimum 25)

c.) sírbolt esetén megállapodástól függően 100 év (60 vagy 100)

d.) az urnafülke és az urnasírhely esetén 50 év (minimum 10)

e.) urnasírbolt esetén megállapodástól függően 50 év (20 vagy 60)


(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható (újravállalható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.


(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.


(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.


(5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.


(6) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.


Díjak

39. §[29][30]


A szabálysértés

40. §[31]Záró rendelkezések

41. §


(1) Ezen rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetőleg azoknak a, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.


(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.


(3) [32] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
              Berta Józsefné s.k.                                               Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.

           polgármester                                                                  körjegyzőAz egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles:
                                                                                 Bödőné Dr. Molnár Irén

                                                                                           KörjegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2016. március 31.                                                                                         Hajdu Szabina

                                                                                              jegyző

[1]

Módosította: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[2]

Módosította: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[3]

Megállapította: 13/2005.(XI. 21.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2005. november 21-től.

[4]

Megállapította: 13/2005.(XI. 21.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2005. november 21-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[6]

Megállapította: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[7]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[8]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[9]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[10]

Módosította: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[12]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[13]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[14]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[15]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[16]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[17]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[18]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[19]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[20]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[22]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[23]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[24]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[25]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[26]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[27]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[28]

Hatályon kívül helyezte: 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[29]

Megállapította: 5/2008.(II. 14.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2008. március 1-től.

[30]

Hatályon kívül helyezte a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2016. április 01. napjától.

[31]

Hatályon kívül helyezte: 4/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012. február 14. 8:00 órától.

[32]

Beiktatta: 14/2009.(IX.15.)  4. §. Hatályos: 2009. október 1-től