Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(XI.30.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01 - 2017. 12. 02

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


92 132 548,- Ft bevétellel, és 92 132 548,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                           76 866 308,- Ft

             - működési bevételek                                                             2 395 427,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           2 200 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       23 261 413,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       44 457 229,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                      4 552 239,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                         36 729 980,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                     7 992 020,- Ft

- dologi kiadás                                                                    20 573 300,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                               1 750 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           6 051 700,- Ft

- általános tartalék                                                                   200 000,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                      2 750 548,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                    15 266 240,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadásokat                                                               16 085 000,- Ft

- beruházások                                                                     9 700 000,- Ft

- felújítások                                                                          6 385 000,- Ft

állapítja meg.”2. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.”3. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.4. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2017. november 29.
      Vargáné Balatincz Krisztina                                                               Hajdu Szabina

                polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. november 30. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2017. november 30.                  Hajdu Szabina

                        jegyző