Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.10.)

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 11 - 2016. 02. 12

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletben a „szakfeladat” megnevezés helyébe a „kormányzati funkció” megnevezés lép.2. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2016. február 09.
             Vargáné Balatincz Krisztina                                                             Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                             jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. február 10. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2016. február 10.
                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző

Mellékletek