Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete

Ősagárd Község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 14

Ősagárd Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:            A felhatalmazás alapján Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

1.§.

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Ősagárd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

            Ősagárdi Óvoda   bevételi és kiadási főösszege:                              14.445.398 Ft

            Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege                                  48.853.853 Ft

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz. mellékletek tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet felhalmozási célú kiadásokat nem tartalmaz. 

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

            Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., 3.sz. melléklet szerint

Előirányzat-felhasználási tervet a 4. sz. melléklet szerint

            Címrendet a 5. sz. melléklet szerint

5.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

6.§.

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

7.§.

(1)       A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2)       A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testültei döntéssel vehető igénybe.

(3)       A költségvetés 953.692 Ft tartalékot tartalmaz.


8.§.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 9 fő.

  • Ősagárdi Óvoda: 3 fő (1 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő konyhai kisegítő).


9.§.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)       Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2)       Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3)       A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelőséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2018. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4)       A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5)       Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.

(6)       Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.

(7)       A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.

(8)       A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása estén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(9)       Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

(10)  A köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.

(11) Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói részére 200.000 Ft-os bruttó cafetéria keretet állapít meg.


10.§.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik