Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.12.) önkormányzati rendelete

a 2019.évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2019. 03. 13

Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32.cikk (1) bek. a.) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzéséről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13-15.§-aiban foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.


1.§.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


                                                                                        2.§.

Igazgatási szünet


  1. Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet

2019. július 15.napjától – 2019. augusztus 10. napjáig tart.


  1. Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.


3.§.

Záró rendelkezések


  1. E rendelet 2019.március 13-án lép hatályba.
  2. E rendelet 2020. január 02-án hatályát veszti.
  3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.