Ősagárd Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete

Ősagárd Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03 - 2022. 05. 29

Ősagárd Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete

Ősagárd Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről

2021.03.03.

Ősagárd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Ősagárd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:
Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 14.697.000 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 40.401.812 Ft

3. § A 2. § meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányzati funkciónkénti, valamint kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1. melléklet, intézményi szinten a 2., 3. mellékletek tartalmazzák.

4. §

Felhalmozási kiadások

A rendelet felhalmozási célú kiadásait a 5. melléklet tartalmazza kormányzati funkciónkként.

5. §

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
Működési kiadások és bevételek mérlege 1., 2., 3. melléklet szerint
Létszámgazdálkodás 4. melléklet
Felhalmozási kiadások 5. melléklet
Előirányzat-felhasználási tervet a 6. melléklet szerint
Három éves kihatás keretszámai 7. melléklet
Címrendet a 8. melléklet szerint

6. §

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

7. §

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettséget a 7. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testültei döntéssel vehető igénybe.

(3) A költségvetés 808.036 Ft tartalékot tartalmaz.

9. §

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat létszámgazdálkodását az 4. melléklet tartalmazza.

10. §

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelőséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2020. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az NEAK által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
(6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása estén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
(10) A polgármester a kiemelt előirányzatok terhére 500.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett saját hatáskörben kötelezettséget vállalhat, valamint átcsoportosításokat végezhet a kiemelt előirányzatok között.
(11) A köztisztviselők illetményalapja 46.380-Ft.
(12) Köztisztviselők részére 400.000.-Ft-os bruttó cafeteria keretet állapít meg.

11. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

üres cím

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím

5. melléklet

üres cím

6. melléklet

üres cím

7. melléklet

üres cím

8. melléklet

üres cím