Ősagárd Község Polgármesterének 5/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 118/2020.(IV.16.) kormányrendelettel biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

Hatályos: 2020. 04. 25 - 2020. 04. 26

A 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 8.§.(2) bekezdésében, 142/C.§ (1) bekezdésében és 143.§.(4) bekezdésének d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi  CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 14.pontjában meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

 1.§

2020.április 25 – 26 napjaira eső hétvégén, a humánjárvány tömeges elterjedésének megelőzése érdekében Ősagárd bel – és külterületén turisztikai célból tartózkodni tilos.

2. §

A településen csak az állandó lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakosok tartózkodhatnak, melyet lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolhatnak.

3. §

Ez a rendelet 2020.április 25. napján ( szombat) 00.00 órakor lép hatályba és 2020. április 26. napján (vasárnap) 24.00 órakor hatályát veszti.