Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(V.23.) önkormányzati rendelete

a 2018.évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2018. 05. 24

Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32.cikk (1) bek. a.) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzéséről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13-15.§-aiban foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.


1.§.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


                                                                                        2.§.

Igazgatási szünet


  1. Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet

2018. július 9.napjától – 2018. augusztus 3. napjáig tart.


  1. Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.


3.§.

Záró rendelkezések


  1. E rendelet 2018. június 1-én lép hatályba.
  2. E rendelet 2019. január 02-án hatályát veszti.
  3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.