Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2020. 07. 02

Ősagárd Község Önkormányzata – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1977. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ősagárd Községi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában, meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

                                                                                I.

A rendelet célja

                                                                              1.§.

E rendelet célja, hogy Ősagárd község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

                                                                             2.§.

                                                               A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Ősagárd Község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre /színterekre, működtetőire és alkalmazottjaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

                                                                            II.

                                    A  közművelődési alapszolgáltatások  meghatározása

                                                                           3.§.

(1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2)  Az Önkormányzat a Kultv. 76.§ (3) bekezdése  a.) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a.) rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét      Közösségi szintérben /Közösségi Térben:

b.) a közösségi színtér díjmentes használatát,

c.) a művelődő közösség/ közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain:

d.) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(3) Ősagárd Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgy év március 1-éig fogadja el.

                                        Az Önkormányzat közművelődési feladatainak

                                                                 ellátási formája, módja

       4. §

Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Faluház 2610 Ősagárd, Rákóczi út 93. szám  alatti Közösségi Színtér / Közösségi Tér  működtetésével látja el.

                                             A közművelődés finanszírozásának alapelvei

    5.§.

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait és a közösségi Ház / Közösségi szintér / Közösségi Tér működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati  támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

Az önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb  feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

Záró rendelkezések

6. §.


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti  Ősagárd község önkormányzat képviselő-testületének a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 21/2002. (12.20 .) önkormányzati rendelete.