Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(XII.1.) önkormányzati rendelete

élelmezési nyersanyagköltségek és szociális étkezés intézményi térítési díjának meghatározásáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 12. 31

Ősagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk(2)bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXL. törvény 29.§(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                                               1.§


A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő óvodára  és a szociális étkeztetés intézményére.

                                                                              2.§.


A képviselő-testület intézménytípusonként az élelmezési normát, intézményi étkezési térítési díjat az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint  állapítja meg.


                                                                             3.§.


A rendelet 2019. január 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti    az élelmezési nyersanyagköltségek és a szociális étkezés intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló

15/ 2017. (XI.30.). önkormányzati rendelet.