Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 15
Ősagárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 111. § (2) bekezdésében és a 115. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat igazgatási kiadásaira és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények – külön-külön – a 5. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. 

(3) A önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 34.025 ezer Ft-ban állapítja meg.


4. § (1) A Képviselő-testület az 34.025 ezer Ft bevételi főösszegből 

- a felhalmozási célú bevételt 500 ezer Ft-ban

- a működési célú bevételt 33.525 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 34.025 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását az alábbiak szerint állapítja meg: (1000 Ft-ban)Kiadás megnevezése

Összesen

Személyi jellegű kiadás

15.644

Munkaadót terhelő járulék

4.039

Dologi kiadás

12.927

Szociális ellátás

436

Pénzeszköz átadás

979

Működési célú kiadás összesen

34.025

Költségvetési kiadások összesen

34.025
(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét az 6. számú melléklet részletezése szerint 10 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszáma 4 fő.


5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételei


6. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, szakfeladatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.


 (2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.Az önkormányzat kiadásai


7. § (1) A Képviselő-testület a 4. §.-ban megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, a 3. számú, szakfeladatok szerinti tagolását az 5. számú, működési és fejlesztési célú kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.


(2) A közös intézmények működési kiadását, valamint azok önkormányzatonkénti megosztását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja. 

(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


9. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.


10.§ A képviselő-testület felhívja az intézményeket, hogy az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében - további intézkedésig - csak az alapfeladatok ellátásához és az intézmények szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen napi beszerzések teljesíthetők. Az ezen túl jelentkező kiadási igények a polgármester engedélye alapján teljesíthetők.


11.§. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében gazdálkodási hitelt vegyen fel.

Felhatalmazza továbbá, hogy az önkormányzat számláján lévő szabad eszközök - értékhatár nélküli- lekötéséről gondoskodjon.Záró rendelkezések


12. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


                         


Mellékletek

1. számú melléklet - Ősagárd Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet – Ősagárd Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei

3. számú melléklet – Ősagárd Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai

4. számú melléklet - Ősagárd Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei szakfeladatok szerinti bontásban

5. számú melléklet - Ősagárd Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének szakfeladatos kiadásai

6. számú melléklet - Ősagárd Községi Önkormányzat intézményeinek létszáma

7. számú melléklet - Ősagárd Községi Önkormányzat közösen üzemeltetett intézmények 2014. évi költségfelosztása

Mellékletek