Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 18

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott   feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költsévetési szerveire, a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvodára és a Községi Könyvtárra. Az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1-2.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2019. évi


a) kiadási főösszegét  209.186e forintban,

b) bevételi főösszegét 402.312e forintban

állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 77.312 Ft

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                              192.689e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                         4.484e Ft

d) működési bevétel,                                                                                        17.717e Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz                                                                 39.221e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa                     68.078e Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                      2.811e Ft


4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 működési kiadások:                                                                                     182.606e Ft

      a) személyi jellegű kiadások:                                                                     72.242e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok                                                             12.142e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                                         71.324e Ft

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 11.077e Ft

      e) egyéb működési célú kiadások:                                                             13.515e Ft

      f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.                            2.306e Ft


felhalmozási kiadások:                                                                                   26.580e Ft

      ba) beruházások,                                                                                        22.262e Ft

      bb) felújítások                                                                                             4.318e Ft


5. § A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 3.sz. melléklet szerint fogadja el


6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6-7. melléklet alapján hagyja jóvá.


  7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.


  8. § A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.


     9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg


10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.


 11.§. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.


    12.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a        16.számú mellékletben mutatja be.

5. Létszám előirányzat és teljesítés


13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 1fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 2 fő.


6.Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása


14.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019.évi pénzmaradványát a   11.mellékletben foglalt részletezés szerint 193.126e Ft összegben hagyja jóvá.

A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 192.974e Ft, a Községi Könyvtáré 152e Ft.

A képviselő-testület a Községi Könyvtár felülvizsgát 2019.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 152e Ft összegben.

7. Az önkormányzat vagyona


15.§ Az önkormányzat 2019.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 4. és 5.sz. mellékletek szerint 52.377.593Ft-ban állapítja meg.

-Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított


8. Záró rendelkezések


16. § E rendelet  a kihirdetést követő  napon lép hatályba..


Somogyszentpál, 2020.július 08.


                 dr. Halász Péter                                                                   Poszáné Szabó Edit

                     jegyző                                                                               polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Somogyszentpál, 2020. július 17.

P.H.

                                                                                                             dr. Halász Péter

                                                                                                                      jegyző