Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 16

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §


(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a többlet mértéke


3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján


                                                       97.070 ezer Ft tárgyévi bevétellel,

                                                      177.999 ezer Ft tárgyévi kiadással,

                                                         80.929 ezer Ft pénzmaradvánnyal,

                                                                    0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,                                            

                                                                    0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

                                                                    0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,


 állapítja meg.


Ezen belül:

 1. a működési célú bevételt                                                  97.070 ezer Ft-ban
 2. a működési pénzmaradványt                                           75.214 ezer Ft-ban
 3. a működési célú kiadásokat                                            172.284 ezer Ft-ban

ebből:


 1. 1.a személyi juttatások kiadásait                                77.619ezer Ft-ban
  1. 2. a  munkaadókat terhelő járulékokat                         11.734 ezer Ft-ban
  2. 3.a dologi kiadásokat                                                 61.856 ezer Ft-ban    
  3. 4.a speciális célú támogatásokat                                 18.269 ezer Ft-ban
  4. 5.a pénzforgalom nélküli kiadásokat                           2306 ezer Ft-ban
  5. 6.önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat               0 ezer Ft-ban
  6. 7.a működési célú céltartalékot                                     500 ezer Ft-ban     


 1. a felhalmozási célú bevételt                                                          0 ezer Ft-ban
 2. a felhalmozási pénzmaradványt                                           5.715 ezer Ft-ban
 3. a felhalmozási célú kiadást                                                           0 ezer Ft-ban

ebből:

 1. 1.a beruházások összegét                                           3.175 ezer Ft-ban
 2. 2..a felújítások összegét                                                2.540  ezer Ft-ban
 3. 3..a költségvetési szervek felhalmozási kiadás

összegét                                                                           0 ezer Ft-ban

 1. 4.a speciális célú támogatásokat                                         0 ezer Ft-ban
 2. 5.a felhalmozási célú céltartalékot                                     0 ezer Ft-ban
 3. 6.költségvetési szervek felhalmozási célú

áthúzódó kiadásait                                                           0 ezer Ft-ban

 1. 7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó

kiadásokat                                                                        0 ezer Ft-ban


állapítja meg.


(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

          

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 mellékletek szerint állapítja meg.


(4)   a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.


(5)   A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4/1. melléklet alapján.


(6)   A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület az  Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet valamint a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület a  Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. és 9.3 melléklete szerint hagyja jóvá.


(9)   A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9.1. , 9.2. melléklete, 9.3 melléklete szerint állapítja meg.


(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )


(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 5.1. melléklete tartalmazza.

2. A bevételi többlet kezelése

4. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3)   A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát


0 ezer Ft összegben


 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                                          500 e Ft összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. §


Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

 1. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

 1. Közvetetett támogatások

8. §

 Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


6. Többéves kihatással járó feladatok

9. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

 1.   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább


 1. a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve
 2. az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig


a Képviselő-testület tájékoztatja.


(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 2 millió Ft-ban állapítja meg. 


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4)   A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

12. §

 1. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. §


(1)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 13 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.


8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

14.§

 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások         módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(3)  A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(4)   Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket   50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.


(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.


(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.


9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

 1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


 1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


 1. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

16. §


 1. A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.


 1. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.


 1. Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


 1. A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.


17. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. §

Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

19. §

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.


20. §

 1. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


 1. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


 1. A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


 1. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


 1. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.


 1. A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:


 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


10. Követelések

21. §


 1. A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
 2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
 1. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
 2. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
 3. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.


 1. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.


11. Készpénzben történő kifizetések

22. §

(1)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

 1. készpénzfizetési számlák,
 2. vásárlási előleg, ellátmány,
 3. munkavállalók illetmény előlege,
 4. munkavállalók utazási költségtérítése,
 5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
 6. közcélú dolgozók munkabére,
 7. segélyek,
 8. lakáspályázati díj visszafizetése,
 9. térítési díjak visszafizetése.

12. Záró rendelkezés

23. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbebeépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.


Somogyszentpál, 2019. február  9.


Dr. Berényi Sándor                                                                                                 Dr. Halász Péter

 •                  polgármester                                                                                                             jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2019. február16-án kihirdetésre került


Dr. Halász Péter

 •                    jegyző

Mellékletek