Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 02. 26

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

2021.02.16.

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján 353.073.000,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,353.073.000,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.Ezen belül: a működési célú bevételt 142.950.904 Ft-ban a működési pénzmaradványt 40.910.096 Ft-ban a működési célú kiadásokat 183.861.000 Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 87.308.000 Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 13.360.000 Ft-ban a dologi kiadásokat 59.190.964 Ft-ban szociális támogatásokat 14.369.000 Ft-ban egyéb működési célú támogatásokat 6.500.000 Ft-ban a pénzforgalom nélküli kiadásokat 2.633.036 Ft-ban önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban a működési célú céltartalékot 500 000 Ft-ban a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 169.212.000 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 169.212.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 14.347..000 Ft-ban a felújítások összegét 154.865.000 Ft-ban a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét 0 ezer Ft-ban a speciális célú támogatásokat 0 ezer Ft-ban a felhalmozási célú céltartalékot 0 ezer Ft-ban költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 0 ezer Ft-ban önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklete részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklete alapján.
(5) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 11.melléklete és 12 melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

2. A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 e Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

5. Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a. a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve
b. az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig
a Képviselő-testület tájékoztatja.
(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 13 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

14. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
3. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja

16. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) .Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

19. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

20. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

10. Követelések

21. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

11. Készpénzben történő kifizetések

22. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a. készpénzfizetési számlák,
b. vásárlási előleg, ellátmány,
c. munkavállalók illetmény előlege,
d. munkavállalók utazási költségtérítése,
e. munkavállalók belföldi kiküldetése,
f. közcélú dolgozók munkabére,
g. segélyek,
h. lakáspályázati díj visszafizetése,
i. térítési díjak visszafizetése.

12. Záró rendelkezés

23. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

65 825 904

0

0

65 825 904

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 409 330

14 409 330

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 512 000

22 512 000

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

15 563 480

15 563 480

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

11 071 094

11 071 094

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

61 885 000

0

0

61 885 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

61 885 000

61 885 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

6 500 000

0

6 500 000

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

6 000 000

6 000 000

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

4.4

Gépjárműadók

B354

0

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

500 000

5.

Működési bevételek

B4

2 540 000

6 200 000

8 740 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

6 200 000

6 200 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 000 000

2 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

540 000

540 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B410

0

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

136 750 904

6 200 000

142 950 904

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

208 275 096

1 847 000

0

210 122 096

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

208 275 096

1 847 000

0

210 122 096

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

38 857 000

1 284 000

40 141 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

38 857 000

1 284 000

40 141 000

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

208 275 096

40 704 000

1 284 000

250 263 096

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

345 026 000

46 904 000

1 284 000

393 214 000

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

132539964

46904000

1284000

180727964

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

57661000

28767000

880000

87308000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8299000

4907000

154000

13360000

1.3.

Dologi kiadások

K3

45710964

13230000

250000

59190964

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14369000

14369000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6500000

6500000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6500000

6500000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

169212000

169212000

2.1.

Beruházások

K6

14347000

14347000

2.2.

Felújítások

K7

154865000

154865000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

500000

0

0

500000

3.1.

Általános tartalék

500000

500000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

302251964

46904000

1284000

350439964

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

42774036

42774036

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2633036

2633036

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

40141000

40141000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

42774036

0

0

42774036

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

345026000

46904000

1284000

393214000

3. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

142 950 904

Működési célú

183 861 000

Pénzforgalmi bevételek

142 950 904

Pénzforgalmi kiadások

180 727 964

Működési célú támogatások

65 825 904

Személyi jellegű kiadások

87 308 000

Működési bevételek

8 740 000

Munkaadót terhelő járulékok

13 360 000

Közhatalmi bevételek

6 500 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

59 190 964

Működési célra átvett pénzeszközök

61 885 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 369 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

6 500 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 133 036

Működési célú tartalékok

500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 633 036

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

169 212 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

169 212 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

14 347 000

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

154 865 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

142 950 904

KIADÁSOK ÖSSZESEN

353 073 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

210 122 096

Működési hiány

75 214

Felhalmozási hiány

169 212 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

210 122 096

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

40 910 096

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

169 212 000

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

353 073 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

353 073 000

Működési célú bevételek összesen

183 861 000

Működési célú kiadások összesen

183 861 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

169 212 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

169 212 000

4. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tündérrózsa Óvoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

39 063 096

0

0

39 063 096

1 847 000

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8132

169 212 000

169 212 000

Összesen

208 275 096

0

0

208 275 096

1 847 000

5. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

Somogyszentpál Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2021.

2022

2023

1.

Helyi adók

6 500 000

6 500 000

6 600 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

6 500 000

6 500 000

6 600 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

3 250 000

3 250 000

3 300 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

7. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2021-2022. év

TŐKE

KAMAT

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

0

0

0

0

0

0

0

0

8. melléklet

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2021-2022. év

TŐKE

KAMAT

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

0

0

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

Falugondnoki gépjármű beszerzés

14.347.000

2021

14.347.000

Önkormányzat összesen:

0

0

10. melléklet

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

Orvosi rendelő felújítása

29 966 568

2020-2021

28 867 000

Óvoda felújítás

94 200 000

2020-2021

94 200 000

Összesen

124 166 568

123 067 000

11. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2020-2022. év

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

EFOP-1.6.2-16-2017-00010

0

0

95010000

0

0

EFOP-2.4.1

0

0

0

0

0

TOP-1.4.1

94200000

ÖSSZESEN:

0

0

95010000

0

0

12. melléklet

Költségvetési szerv

Somogyszentpál Községi Önkormányzata

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

ezer forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

65 825 904

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 409 330

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 512 000

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

15 563 480

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

11 071 094

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

61 885 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

61 885 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4.

Közhatalmi bevételek

B3

6 500 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

6 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

5.

Működési bevételek

B4

2 540 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

540 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B410

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

136 750 904

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

208 275 096

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

208 275 096

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

208 275 096

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

345 026 000

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

132539964

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

57661000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8299000

1.3.

Dologi kiadások

K3

45710964

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14369000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6500000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6500000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

169212000

2.1.

Beruházások

K6

14347000

2.2.

Felújítások

K7

154865000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

3.

TARTALÉKOK

K512

500000

3.1.

Általános tartalék

500000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

302251964

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

42774036

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2633036

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

40141000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

42774036

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

345026000

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

közművelődés

1

háziorvos

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

20

13. melléklet

Költségvetési szerv

Községi könyvtár

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

0

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

0

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

0

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

1284000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

1284000

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1284000

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

1284000

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

880000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

154000

1.3.

Dologi kiadások

K3

250000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

1284000

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

könyvtáros

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

14. melléklet

Költségvetési szerv

Tündérrózsa Óvoda

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

ezer forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

6200000

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6200000

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

6200000

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

1847000

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1847000

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

38857000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

38857000

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

46904000

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

46904000

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

28767000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4907000

1.3.

Dologi kiadások

K3

13230000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

46904000

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

óvodapedagógus

3

dajka

2

konyha

2,5

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

15. melléklet

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

állami támogatás

5 485 492

5 485 492

5 485 492

5 485 492

5 485 492

5 485 492

5 485 492

5 485 492

működési célú bevétel

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

adóbevételek

1 600 000

400 000

900 000

tám.ért.m.c.átvett

3 490 000

3 490 000

20 000 000

3 490 000

3 490 000

3 490 000

3 490 000

3 490 000

m.célra átvett

pénzmaradvány

20000000

20910096

ÖnHiKi támogatás

működési bevétel

9 695 492

29 695 492

48 715 588

10 095 492

10 595 492

9 695 492

9 695 492

9 695 492

koncessziós díj

Előz.évi pénzm.fejl.

69212000

50000000

50000000

Felh.c.átvett

BEVÉTELEK

9 695 492

98 907 492

48 715 588

60 095 492

10 595 492

59 695 492

9 695 492

9 695 492

személyi juttatás

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

munka.terh.jár

1113000

1113000

1113000

1113000

1113000

1113000

1113000

1113000

dologi kiadások

4932580

4932580

4932580

4932580

4932580

4932580

4932580

4932580

Segélyek

1360000

1360000

1360000

1100000

1360000

1360000

1360000

1360000

tám.ért.m.c.átadott

516000

516000

516000

516000

516000

516000

516000

516000

áht.belüli megel. v.fiz.

2633036

tartalék

500000

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

17 829 616

15 196 580

15 196 580

14 936 580

15 196 580

15 196 580

15 696 580

15 196 580

Felhalmozási kiadások

felújítás

69212000

35653000

50000000

beruházás

14347000

Fejlesztési kiadások

Műk.és fejl.kiad.össz

17 829 616

15 196 580

15 196 580

14 936 580

15 196 580

15 196 580

15 696 580

15 196 580

16. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

17. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

69800000

69000000

69000000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

34000000

34100000

34500000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

6000000

6000000

6200000

4.

Mük.bevételek

B4.

8000000

8150000

8250000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

117800000

117250000

117950000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

56000000

56500000

56500000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

11000000

11200000

11200000

3.

Dologi kiadások

K3

31800000

30350000

30850000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

11000000

11200000

11200000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

8000000

8000000

8200000

Kiadások összesen

117800000

117250000

117950000

18. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2021

2022

2023

2024

2025

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

19. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda

Községi Könyvtár

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei