Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Hatályos: 2021. 01. 15- 2023. 06. 30

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről1

2021.01.15.

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Hulladék tv.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kéthely község egész belterületére és a község Sári pusztai lakott külterületi részére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra terjed ki.

(4) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.

2. § A Ht. 2. § (1) bekezdésében felsorolt értelmező rendelkezéseken túl e rendelet alkalmazásában:

a) zöldhulladék: kerti hulladék, növényi maradvány, amely jellemzően a közigazgatási területén lévő belterület ingatlanok (lakóház, építési telek, üdülő) kertjeiben, és jellemzően zöldfelületeken, vagy mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan keletkezik (pl: fű, fa, szőlővenyige, lomb, gyümölcsfa nyesedék)

b) koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

c) közszolgáltató: 2017. október 1. napjától a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi utca 3.) alvállalkozójaként az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed

a) a Hulladék Tv. 42. § (1) a), b), c), e) pontjában meghatározott tevékenységekre,

b) a Hulladék Tv. 42. § (1) d) és f) pontjában meghatározott tevékenységekre, mivel e tevékenységekre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiterjed.

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatás területe az önkormányzat teljes belterülete és a község sáripusztai lakott külterületi részére

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, közszolgáltatási szerződés alapján történik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza létre.

6. § (1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladékot (továbbiakban vegyes hulladék) heti egy alkalommal kell elszállítani.

(2) A hulladékszállítási napokat a polgármester egyetértésével a Közszolgáltató állapítja meg, illetve módosítja, amelyről a lakosságot helyben szokásos módon (helyi televízió, hirdetmény, stb.) tájékoztatni kell.

(3) A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik.

(4) A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el.

(5) Az alkalmazható gyűjtőedények

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet,

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet,

c) 90 literes hulladékgyűjtő edényzet,

d) 110/120 literes hulladékgyűjtő edényzet,

e) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet,

f) 360 literes hulladékgyűjtő edényzet,

g) 660 literes hulladékgyűjtő edényzet,

h) 770 literes hulladékgyűjtő edényzet,

i) 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet,

j) a Közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.

(6) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé az (5) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre a gyűjtési napon reggel 7 óráig kihelyez.

7. § (1) A lomhulladék elszállításáról évi egy alkalommal a Közszolgáltató az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban, térítés nélkül gondoskodik. Nem élhet ingyenes lomtalanítási igénnyel az ingatlanhasználó, amennyiben díjtartozása áll fenn.

(2) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át a Közszolgáltatónak.

(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározotton túl további lomtalanítást igényel, azt a Közszolgáltatóval kötött megállapodásban foglaltak szerint, térítési díj ellenében veheti igénybe.

(4) Gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe.

(5) A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék biztonságos szállítására.

(6) Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében a közterületre kihelyez.

(7) Lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék (pl. biológiailag bomló, csomagolóanyag).

(8) A szolgáltató által biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére rendszeresített edényzetben helyezhető ki a biológiailag lebomló hulladék.

(9) Az ingatlanon keletkező helyi közszolgáltatás körébe tartozó (lakossági edényzetben nem elhelyezhető), és a rendszeresített zsák méretét meghaladó zöldhulladékot a Közszolgáltató, az általa rendelkezésre bocsátott és az önkormányzat telephelyén elhelyezett konténerben, április 1. és november 30. közötti időszakban – többletdíj nélkül – köteles elszállítani. A zöldhulladék (a faágak/vessző) 1 m-es kötegekbe kötve rakható le a gyűjtőhelyen.

(9a) Az ingatlanhasználó – a (9) bekezdésben meghatározottakon felül - a zöldhulladékot (különösen a nyesedéket, ágat, gallyat) kötegelve, maximum 1 méter szálhosszúságban, maximum 1 m3 mennyiségig, az előre meghirdetett zöldhulladék szállítási napon kihelyezheti az általa használt ingatlan elé, annak elszállításáról a Szolgáltató díjmentesen gondoskodik.

(10) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat 2 alkalommal külön díj felszámolása nélkül szállítja el; a lebontott karácsonyfák elszállításának időpontjáról a helyben szokásos módon a lakosokat tájékoztatja.

(11) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat.

(12) A közszolgáltató az ünnepnapokra eső gyűjtési napon is szolgáltat.

8. § A közszolgáltató kötelessége, hogy:

a) a közszolgáltatási szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról,

b) a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése,

c) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges, cseréléséről,

d) a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyes hulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,

e) évente a 7. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás megszervezéséről és a lom elszállításáról,

f) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 12. § szerint biztosítsa,

g) elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladatokat, így:

ga) hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása

ga) a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése,

h) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztassa.

i) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni.

j) az elhagyott, ellenőrizhetetlen körülmények között – nem a hulladékgyűjtő pontokon – elhelyezett hulladék összeszedéséről, elszállításáról köteles gondoskodjon.

9. § A közszolgáltató joga, hogy:

a) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladékgyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen,

b) megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását, amennyiben abba nem az adott napon gyűjtött hulladéktípust helyezték, kiürítése a munka-, tűz- és környezetvédelmi biztonságot veszélyezteti, vagy az edényzet sérüléséhez vezethet.

c) Hatálytalan.

d) megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében

da) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a hulladékot,

e) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon felmondja.

10. § Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni),

b) amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltatónak,

c) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembevételével.

ca) gyűjtse a hulladékot,

cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja,

cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,

cd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,

d) az EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembevételével:

da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,

db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,

dc) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodjon,

e) a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot az e célra rendszeresített gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,

f) gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtőedénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a koordináló szervnek megfizesse,

h) gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre,

j) ha az edényzetén sérülést, rongálódást tapasztal, azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul bejelentse.

11. § Az ingatlanhasználó joga, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye,

b) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladékgyűjtő zsákban a gyűjtőedényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,

c) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,

d) az ürítésre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetből a hulladék, illetve a hulladékgyűjtő zsák a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,

e) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés során történt, kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,

f) a hulladékgyűjtő edényzet méretére vonatkozó változtatási igényét a negyedévet megelőző hónap 15 napjáig a közszolgáltatónak bejelentse

g) panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.

12. § (1) Az ingatlanhasználó az általa - meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus szerint - elkülönítetten gyűjtött hulladékot elszállíthatja a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre, vagy köteles az ingatlanán e célra rendszeresített edénybe a vegyes hulladéktól elkülönítve tárolni, és az a megfelelő gyűjtési napon a közterületre ürítésre kihelyezni.

(1a) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben foglaltakon túl az elkülönítetten gyűjtött hulladékát - a vegyes hulladék kivételével - a szolgáltató által üzemeltetett marcali

hulladékudvarba (Marcali, Ziehl-Abegg utca 7., 2628/23 hrsz.) is beszállíthatja, a szolgáltatószabályzatában foglalt előírások megtartása mellett
(1b) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló edény kihelyezésére és közterületen tárolására vonatkozóan a vegyes hulladékgyűjtő edényzeteknél leírtakat kell betartani.
(3) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán legalább az alábbi hulladékok elkülönített gyűjtésére:
a) papír, műanyag, fém anyag-fajtájú tiszta hulladék,
b) üveg anyag-fajtájú tiszta hulladék,
c) biológiailag lebomló hulladék,
d) maradék (vegyes) hulladék.
(4) Hulladékgyűjtő szigetek:
a) Kéthely, Arany János u. 550. hrsz.,
b) Kéthely, Honvéd u. 466. hrsz.,
c) Kéthely, Vár u. 956. hrsz.,
d) Kéthely, Kossuth u. 794. hrsz.,
e) Kéthely, Sári u. 329. hrsz.

13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell jelölni:

a) a szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével,

b) a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát,

c) a teljesítés helyét pontos cím szerint,

d) az ürítés gyakoriságát.

(2) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedény(-ek) használatának módjáról,

b) a közszolgáltatás díjáról és megfizetéséről,

c) szerződés falmondásának feltételeiről,

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról,

e) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

14. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül

a) a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybevétele – a 15. §-ban foglaltak kivételével – folyamatosan kötelező,

b) a hulladékok elkülönített gyűjtésének megoldása kötelező,

c) az a) és b) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem kötelező.

(2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost - a változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

15. § (1) Szüneteltethető a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak; a szüneteltetés jogosságát a Közszolgáltató felé hitelt érdemlően igazolni kell.

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett

16. § (1) A szolgáltatás igénybevételének havi közszolgáltatási díja az az ingatlanon használt gyűjtőedényzetek számának, az űrtartalom szerinti teli edényzetek egyszeri ürítési díjának és a havi ürítések számának a szorzata.

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához az ingatlanhasználó által megadott és rendszeresen használt szabványos gyűjtőedényzetet, és a Közszolgáltató nyilvántartása szerinti ürítési gyakoriságot kell alapul venni.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésében leírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az edényzet méretére vonatkozóan információt nem ad a Közszolgáltatónak, akkor a Közszolgáltató jogosult a minimum 120 literes edényméret szerinti díjszabás alkalmazására a rendelkezésre álló ügyféladatok szerint.

(4) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele során bebizonyosodik, hogy az ingatlanhasználó a bejelentett edénynél nagyobb űrmértékűt, vagy be nem jelentett edény esetén 120 liternél nagyobb edényzetet használ, úgy a Közszolgáltató az ürített edény méretének megfelelő díjat állítja számlába, az ingatlanhasználót erről a számla kiállítása előtt tájékoztatja.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

17. § (1) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Lakóházak után – a 15. §-ban foglaltak kivételével – éves díjat kötelesek fizetni az ingatlantulajdonosok.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévente utólag köteles megfizetni a koordináló szerv által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.

(4) A koordináló szerv a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó kérésére havi gyakorisággal is számlázhat a többletköltségek áthárítása mellett.

(5) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a koordináló szervnél kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja.

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a koordináló szervnél ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a koordináló szerv a változás írásbeli bejelentését követően a bejelentésének napjától, vagy azt követő időponttól – az írásbeli igény szerint - állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére. Az ingatlanhasználó változást a régi és az új ingatlanhasználó is köteles írásban bejelenteni.

18. § A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

19. § (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás adatköre a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - terjed ki.

(3) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt.

(4) A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat megtartani.

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgáltatási díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti.

11. Vegyes és záró rendelkezések

20. §

21. § (1) E rendelet 2015. április 10. napján lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2014. (V.23.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az önkormányzati rendeletet a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.