Iharosberény Község Polgármesterének 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 19- 2022. 05. 29

Iharosberény Község Polgármesterének 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.19.

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselőtestületének Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva,a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített, nettósított költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített, nettósított 2021. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület Iharosberény Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2021. évi költségvetési főösszegét 696 195 626 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetés főösszegei:

a) a költségvetési bevételek összege: 268 235 242 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 689 475 006 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 421 239 764 Ft hiány

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 226 013 859,- Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 34 100 000,- Ft

d) B4. Egyéb működési bevételek 8 121 383,- Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

h) Költségvetési bevételek 268 235 242,- Ft

i) B8. Finanszírozási bevételek 427 960 384,- Ft

j) Bevételek összesen: 696 195 626,- Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata 268 235 242,- Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft

c)Költségvetési bevételek összesen: 268 235 242,- Ft

(3) Az (1) bekezdés a) - b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8.számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások 144 407 704,- Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 22 403 015,- Ft

c) K3. Dologi kiadások 76 187 468,- Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 000,- Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 11 445 974,- Ft

f) K6. Beruházási kiadások 307 643 267,- Ft

g) K7. Felújítások 119 387 578,- Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

i) Költségvetési kiadások: 689 475 006,- Ft

j) K9. Finanszírozási kiadások 6 720 620,- Ft

k) Kiadások összesen: 696 195 626- Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 262 444 161,- Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 427 030 845,- Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: 689 475 006,-Ft

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, továbbá a felújítási kiadásokat felújításonként a 6.sz. és 7.sz.melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 1.1. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetésében a Tartalékok összegét valamint a tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 1.1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5 791 081,- Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 427 030 845,- Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 427 030 845,- Ft

b) külső finanszírozással 0,- Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen 0 Ft, ebből:

aa) működési célú 0 Ft,

ab) felhalmozási célú 0 Ft,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 Ft, ebből:

ba) működési célú 0 Ft,

bb) felhalmozási célú 0 Ft,

c) értékpapír kibocsátása összesen: 0 Ft, ebből:

ca) működési célú 0 Ft,

cb) felhalmozási célú 0 Ft,

d) egyéb finanszírozás összesen: 0 Ft, ebből:

da) működési célú 0 Ft,

db) felhalmozási célú 0 Ft.

3. Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetése

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 33 028 690- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0,- Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 33 028 690,- Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-

zete 33 028 690,- Ft hiány.

12. § (1) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft

d) B4. Egyéb működési bevételek 0,- Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

h) Költségvetési bevételek 0,- Ft

i) B8. Finanszírozási bevételek 33 028 690,- Ft

j) Bevételek összesen: 33 028 690,- Ft

(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei. 33 028 690,- Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft

(3) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft

c)Költségvetési bevételek összesen 0,- Ft

13. § (1) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 25 594 701,- Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 3 920 679,- Ft

c) K3. Dologi kiadások 3 513 310,- Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft

f) K6. Beruházási kiadások 0,- Ft

g) K7. Felújítások 0,- Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

i) Költségvetési kiadások: 33 028 690,- Ft

j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft

k) Kiadások összesen: 33 028 690- Ft

(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadás: 33 028 690,- Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft

(3) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 33 028 690,- Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 0,- Ft

14. § (1) A Képviselő-testület a Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

4. Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 94 468 450 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0,-Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 94 468 450,-Ft,

c) a költségvetés egyenlege 65 918 600,- Ft hiány

16. § (1) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft

d) B4. Egyéb működési bevételek 0,- Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

h) Költségvetési bevételek 0,- Ft

i) B8. Finanszírozási bevételek 94 468 450,- Ft

j) Bevételek összesen: 94 468 450,- Ft

(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei. 0,- Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft

d)Költségvetési bevételek összesen 0,- Ft

(3) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft

17. § (1) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 74 032 461,- Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 11 728 011,- Ft

c) K3. Dologi kiadások 7 545 978,- Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0- Ft

f) K6. Beruházási kiadások 1 162 000,- Ft

g) K7. Felújítások 0,- Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

i) Költségvetési kiadások: 94 468 450,- Ft

j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft

k) Kiadások összesen: 94 468 450- Ft

(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadás: 94 468 450,- Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft

(3) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 93 306 450,- Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 1 162 000,- Ft

c)Költségvetési kiadások összesen 94 468 450,- Ft

18. § (1) A Képviselő-testület a Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése

19. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 695 772 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének főösszegei:

a) a költségvetési bevételek összege: 268 235 242,- Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 561 977 866,- Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 293 742 624 Ft hiány.

20. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 226 013 859,- Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 34 100 000,- Ft

d) B4. Egyéb működési bevételek 8 121 383,- Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

h) Költségvetési bevételek 268 235 242,- Ft

i) B8. Finanszírozási bevételek 427 536 758,- Ft

j) Bevételek összesen: 695 772 000- Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei. 693 695 962,- Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei: 2 076 038,- Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata 268 235 242,- Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft

c)Költségvetési bevételek 268 235 242,- Ft

21. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 44 780 542,- Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 6 754 325,- Ft

c) K3. Dologi kiadások 65 128 180,- Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 000,- Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 11 445 974,- Ft

f) K6. Beruházási kiadások 306 481 267,- Ft

g) K7. Felújítások 119 387 578,- Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

i) Költségvetési kiadások: 561 977 866,- Ft

j) K9. Finanszírozási kiadások 133 794 134,- Ft

k) Kiadások összesen: 695 772 000- Ft

.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból előirányzatából:

a) a kötelező feladatok kiadás: 433 105 286- Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 128 872 580- Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft

d)Költségvetési kiadások összesen 561 977 866,- Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 136 109 021,- Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 425 868 845,- Ft

c)Kiadások összesen: 561 977 866,- Ft

22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő,

c) polgármester, alpolgármester, képviselők létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

23. § A 2021. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 5.sz. tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(8) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(9) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról az Ebr42 rendszerben meghirdetett időpontban a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(11) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások illetve a beruházások megvalósítása előtt egyeztetnek a polgármesterrel.

25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

26. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt felhasználásáról.

27. § A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

28. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.

29. § A polgármester 1 000 000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

30. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.

8. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

31. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. § A képviselő-testület a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosíthatja a költségvetési rendeletét.

33. § A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

34. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

35. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 250 000 forint/év/fő határozza meg.

36. § A Képviselő-testület 2021. évre az alábbiakat határozza meg:

a) a polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével 400 000 Ft/év/fő.

10. Záró rendelkezések

37. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

38. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.