Iharosberény Község Polgármesterének 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 19

Iharosberény Község Polgármesterének

2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Iharosberény Község Önkormányzata Képviselőtestületének  Magyarország Alaptörvénye

32. § (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva,

a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján,

a következőket rendelem el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített, nettósított költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.2. Az önkormányzat összesített, nettósított 2021. évi költségvetése


2. § (1) A Képviselő-testület Iharosberény Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított  2021. évi költségvetési főösszegét 696 195 626  Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített, nettósított  költségvetés főösszegei:


            a) a költségvetési bevételek összege: 268 235 242  Ft,

            b) a költségvetési kiadások összege:  689 475 006  Ft,

            c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete:  421 239 764 Ft hiány


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


         a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről                         226 013 859,- Ft

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről                                      0,- Ft

         c) B3. Közhatalmi bevételek                                                           34 100 000,- Ft

         d) B4. Egyéb működési bevételek                                                    8 121 383,- Ft

         e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                        0,- Ft

         f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                    0,- Ft

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               0,- Ft

         h) Költségvetési bevételek                                                            268 235 242,- Ft

         i) B8. Finanszírozási bevételek                                                   427 960 384,- Ft

         j) Bevételek összesen:                                              696 195 626,- Ft


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételei előirányzatai:

                 a) működési költségvetés bevételi előirányzata                    268 235 242,- Ft

                 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                                 0,- Ft

                 c)Költségvetési bevételek összesen:                                      268 235 242,- Ft


 (3) Az (1) bekezdés a) - b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.1 számú melléklet tartalmazza.


(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8.számú melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai


                 a) K1. Személyi juttatások                                                     144 407 704,- Ft

                 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó           22 403 015,- Ft

                 c) K3. Dologi kiadások                                                            76 187 468,- Ft

                 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          8 000 000,- Ft

                 e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                    11 445 974,- Ft

                 f) K6. Beruházási kiadások                                                    307 643 267,- Ft

                 g) K7. Felújítások                                                                  119 387 578,- Ft

                 h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                       0,- Ft

                 i) Költségvetési kiadások:                                                     689 475 006,- Ft

                 j) K9. Finanszírozási kiadások                                                 6 720 620,- Ft

                 k) Kiadások összesen:                                        696 195 626- Ft


 (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásai előirányzatai:


                 a) működési költségvetés kiadási előirányzat                        262 444 161,- Ft

                 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat                  427 030 845,- Ft

                 c) Költségvetési kiadások összesen:                                       689 475 006,-Ft


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, továbbá a felújítási kiadásokat felújításonként a 6.sz. és 7.sz.melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 1.1. melléklet tartalmazza.


7. §  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetésében a Tartalékok összegét valamint a tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 1.1. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.


9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám     20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám            20 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  5 791 081,- Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 427 030 845,- Ft hiány.


 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

       a) belső finanszírozással                                             427 030 845,- Ft

b) külső finanszírozással                                                               0,- Ft


(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen                                     0      Ft,

ebből:   

     aa) működési célú                                                          0      Ft,

     ab) felhalmozási célú                                                     0      Ft,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:                   0      Ft,

ebből:   

     ba) működési célú                                                          0       Ft,

     bb) felhalmozási célú                                                    0       Ft,

c) értékpapír kibocsátása összesen:                                     0      Ft,

ebből:   

     ca) működési célú                                                          0       Ft,

     cb) felhalmozási célú                                                     0       Ft,

              d) egyéb finanszírozás összesen:                                     0       Ft,

                                                                                                                               ebből:   

     da) működési célú                                                             0       Ft,

     db) felhalmozási célú                                                      0       Ft.3. Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetése


11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 33 028 690- Ft-ban állapítja meg.


(2) Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                                                                 0,- Ft

b) a költségvetési kiadások összege:                                                   33 028 690,- Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-  

zete 33 028 690,- Ft hiány.


12. § (1) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


         a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről                                            0,- Ft

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről                                      0,- Ft

         c) B3. Közhatalmi bevételek                                                                           0,- Ft

         d) B4. Egyéb működési bevételek                                                                  0,- Ft

         e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                        0,- Ft

         f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                    0,- Ft

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               0,- Ft

         h) Költségvetési bevételek                                                                              0,- Ft

         i) B8. Finanszírozási bevételek                                                    33 028 690,- Ft

         j) Bevételek összesen:                                                33 028 690,- Ft(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési bevételeiből:


                 a) a kötelező feladatok bevételei.                                            33 028 690,- Ft

                 b) önként vállalt feladatok bevételei:                                                      0,- Ft

                 c) államigazgatási feladatok bevételei:                                                    0,- Ft (3) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:


                 a) működési költségvetés bevételi előirányzata                                      0,- Ft

                 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                                 0,- Ft

                 c)Költségvetési bevételek összesen                                                          0,- Ft


13. § (1) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:


                 a) K1. Személyi juttatások                                                       25 594 701,- Ft

                 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó             3 920 679,- Ft

                 c) K3. Dologi kiadások                                                              3 513 310,- Ft

                 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        0,- Ft

                 e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                                    0,- Ft

                 f) K6. Beruházási kiadások                                                                      0,- Ft

                 g) K7. Felújítások                                                                                    0,- Ft

                 h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                       0,- Ft

                 i) Költségvetési kiadások:                                                       33 028 690,- Ft

                 j) K9. Finanszírozási kiadások                                                             0,- Ft

                 k) Kiadások összesen:                                          33 028 690- Ft


(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:


            a) a kötelező feladatok kiadás:                                                33 028 690,- Ft

            b) önként vállalt feladatok kiadásai:                                                        0,- Ft

            c) államigazgatási feladatok kiadásai:                                                     0,- Ft(3) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:


                 a) működési költségvetés kiadási előirányzat                          33 028 690,- Ft

                 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat                                    0,- Ft14. § (1) A Képviselő-testület a Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :  7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:             7 fő.(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


4. Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése


15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 94 468 450 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:


            a) a költségvetési bevételek összege:                                                      0,-Ft,

            b) a költségvetési kiadások összege:                                       94 468 450,-Ft,

            c) a költségvetés egyenlege 65 918 600,- Ft hiány


16. § (1) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


         a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről                                           0,- Ft

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről                                      0,- Ft

         c) B3. Közhatalmi bevételek                                                                           0,- Ft

         d) B4. Egyéb működési bevételek                                                                  0,- Ft

         e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                        0,- Ft

         f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                    0,- Ft

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               0,- Ft

         h) Költségvetési bevételek                                                                              0,- Ft

         i) B8. Finanszírozási bevételek                                                    94 468 450,- Ft

         j) Bevételek összesen:                                                94 468 450,- Ft


(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:


                 a) a kötelező feladatok bevételei.                                                            0,- Ft

                 b) önként vállalt feladatok bevételei:                                                      0,- Ft

                 c) államigazgatási feladatok bevételei:                                                    0,- Ft

                 d)Költségvetési bevételek összesen                                                          0,- Ft


 (3) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:


                 a) működési költségvetés bevételi előirányzata                                      0,- Ft

                 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                                 0,- Ft


17. § (1) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

                 a) K1. Személyi juttatások                                                       74 032 461,- Ft

                 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó           11 728 011,- Ft

                 c) K3. Dologi kiadások                                                              7 545 978,- Ft

                 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        0,- Ft

                 e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                                     0- Ft

                 f) K6. Beruházási kiadások                                                        1 162 000,- Ft

                 g) K7. Felújítások                                                                                    0,- Ft

                 h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                       0,- Ft

                 i) Költségvetési kiadások:                                                       94 468 450,- Ft

                 j) K9. Finanszírozási kiadások                                                             0,- Ft

                 k) Kiadások összesen:                                          94 468 450- Ft


(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:


            a) a kötelező feladatok kiadás:                                                94 468 450,- Ft

            b) önként vállalt feladatok kiadásai:                                                        0.- Ft

            c) államigazgatási feladatok kiadásai:                                                     0,- Ft(3) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:


                 a) működési költségvetés kiadási előirányzat                          93 306 450,- Ft

                 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat                      1 162 000,- Ft

                 c)Költségvetési kiadások összesen                                           94 468 450,- Ft18. § (1) A Képviselő-testület a Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :  15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:             15 fő.


(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


5. Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó ktgvetési szerv költségvetése19. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 695 772 000 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetésének főösszegei:


            a) a költségvetési bevételek összege: 268 235 242,- Ft,

            b) a költségvetési kiadások összege:  561 977 866,- Ft,

            c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete:  293 742 624 Ft hiány.


20. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


         a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről                         226 013 859,- Ft

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről                                      0,- Ft

         c) B3. Közhatalmi bevételek                                                           34 100 000,- Ft

         d) B4. Egyéb működési bevételek                                                    8 121 383,- Ft

         e) B5. Felhalmozási bevételek                                                                        0,- Ft

         f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                    0,- Ft

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               0,- Ft

         h) Költségvetési bevételek                                                            268 235 242,- Ft

         i) B8. Finanszírozási bevételek                                                  427 536 758,- Ft

         j) Bevételek összesen:                                               695 772 000- Ft(2) Az önkormányzat bevételeiből:


                 a) a kötelező feladatok bevételei.                                          693 695 962,- Ft

                 b) önként vállalt feladatok bevételei:                                        2 076 038,- Ft

                 c) államigazgatási feladatok bevételei:                                                    0,- Ft(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatából:


                 a) működési költségvetés bevételi előirányzata                    268 235 242,- Ft

                 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                                 0,- Ft

                 c)Költségvetési bevételek                                                       268 235 242,- Ft21. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:


                 a) K1. Személyi juttatások                                                       44 780 542,- Ft

                 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó             6 754 325,- Ft

                 c) K3. Dologi kiadások                                                            65 128 180,- Ft

                 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          8 000 000,- Ft

                 e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                    11 445 974,- Ft

                 f) K6. Beruházási kiadások                                                    306 481 267,- Ft

                 g) K7. Felújítások                                                                  119 387 578,- Ft

                 h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                       0,- Ft

                 i) Költségvetési kiadások:                                                     561 977 866,- Ft

                 j) K9. Finanszírozási kiadások                                             133 794 134,- Ft

                 k) Kiadások összesen:                                        695 772 000- Ft

.


(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból előirányzatából:


            a) a kötelező feladatok kiadás:                                               433 105 286- Ft

            b) önként vállalt feladatok kiadásai:                                       128 872 580- Ft

            c) államigazgatási feladatok kiadásai:                                                     0,- Ft

            d)Költségvetési kiadások összesen                                        561 977 866,- Ft


                             

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatából:


                 a) működési költségvetés kiadási előirányzat                        136 109 021,- Ft

                 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat                  425 868 845,- Ft

                 c)Kiadások összesen:                                                             561 977 866,- Ft22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :        20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                   20  fő,

c) polgármester, alpolgármester, képviselők létszám:                 7 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.


6. Adósságot keletkeztető ügylet


23. § A 2021. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 5.sz. tartalmazza.7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


24.§ (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

 2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(8) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(9) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról az Ebr42 rendszerben meghirdetett időpontban a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(11)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások illetve a beruházások megvalósítása előtt  egyeztetnek a polgármesterrel.

25. § (1)  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület  dönt.

26.§  A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt felhasználásáról.

27.§  A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

28. §  Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.

29. § A polgármester 1 000 000  Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


30. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.8. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


31.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


32. § A képviselő-testület a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosíthatja a költségvetési rendeletét.


33. §  A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.


9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

34. § (1)  Az Önkormányzat költségvetési szerveinél  céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás)  összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


35. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában  a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 250 000 forint/év/fő határozza meg.


36. § A Képviselő-testület 2021. évre az alábbiakat határozza meg:

a) a polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével  400 000 Ft/év/fő.10. Záró rendelkezések


37. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


38. § E rendelet kihirdetését  követő napon lép hatályba.


    Zsirmon Endre   sk.                                                      Kálmánné Putics Zsuzsanna       sk.

                                     

   polgármester                                                                                 jegyző         
Záradék:


A rendelet 2021. február 18. napján kihirdetésre került.

                                                                                     Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                     jegyző

Mellékletek