Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 15- 2021. 01. 15

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró polgármester, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdés, 39/C. § (1) bekezdés, és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.”


2. § 


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba, rendelkezéseit 2021.január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követően hatályát veszti.Hortobágy, 2021. január 14.
 Jakab Ádám András                                          Dr. Hajdu Miklós János

      polgármester                                                                jegyzőZÁRADÉK: E rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2021.01.15. napján.                                                                                                                       Dr. Hajdu Miklós János                                       

                                                                                            jegyző

Mellékletek