Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében és a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a gazdálkodó szervezettel rendelkező

Kulcsi Polgármesteri Hivatal, és

(2) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Község 2021. évi költségvetési fő összege 1,631,033 eFt, melyből

Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 1,627,133 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 243,824 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 93,275 e Ft-ban,

ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 2,348 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 35,475 e Ft-ban,

bc) Hipa támogatás 30,000 e Ft-ban,

bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 24,852 e Ft-ban,

bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 88,010 e Ft-ban,

ebből:

ca) helyi adók 85,000 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,

cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 20,858 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 676,726 e Ft-ban,

ebből:

ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek bevételei 676,726 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6,500 e Ft-ban

ebből:

fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6,500 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban,

ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 495,726 e Ft-ban

2.) Kiadási fő összegét 1,627,133 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 497,681 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 84,302 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

13,171 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 140,683 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 249,568 e Ft-ban,

ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 222,648 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,700 e Ft-ban,

adc) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 13,870 e Ft-ban

add) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,

ae) ÁHB megelőlegezések visszfizetése 9,957 e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,126,118 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 1,126,118 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét

ebből:

bba) felújítási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 3,334 e Ft-ban,

ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,334 e Ft-ban,

d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 92,709 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú maradvány összegét 108 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 92,709 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 92,709 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 66,152 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

10,332 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 16,225 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

ada) a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 0 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

5. § A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének

1.) Bevételi fő összegét 133,839 e Ft-ban,

Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 130,204 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 79 e Ft-ban,

2.) Kiadási főösszegét 133,839 e Ft-ban,

Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 133,839 e Ft-ban,

ebből

aa) személyi juttatások összegét 90,806 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

14,496 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 28,537 e Ft-ban,

állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 0 e Ft-ban,

ebből

ba) beruházási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

 • a) a működési hiány 0 e Ft,
 • b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.

7. § (1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 60 főben állapítja meg.

 • 1. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380, - Ft.
 • 2. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
 • 3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el.
 • 4. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el. (13 fő).
 • 5. A képviselőtestület további 6 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 8 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (14 fő)
 • 6. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 18 főben állapítja meg a következők szerint 9 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (22 fő)

(8) A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 3 fő.

8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

12. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

13. § Az év várható bevételei előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6.a. sz. melléklet tartalmazza, várható kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6.b. sz. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. sz. melléklet szerint.

15. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

16. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.

17. § Az Önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

18. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

20. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.

 • 1. A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
 • 1. Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselőtestületek jogkörébe tartoznak.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.

 • 1. Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
 • 1. Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

23. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

24. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.

25. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2021. évben

0 Ft.

26. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

27. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.

28. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

29. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2021. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.

30. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A 2021. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.

(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2021. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2021. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

31. § A rendelet 2021. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Kulcs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

A

B

C

D

Bevételek

Eredeti ei.

Kiadások

Eredeti ei.

Önkormányzati fenntartású intézmények

Önkormányzati fenntartású intézmények

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

1.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

90806

2.

2.

Intézményi működési bevétel

3556

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

14496

3.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

dologi kiadások

28537

4.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

79

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

5.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

6.

I.

Működési bevételek összesen:

3 635

Előző évi műk.célú maradvány átadás

7.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

8.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

9.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

10.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

11.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

12.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

133 839

13.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

14.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

2.

Intézményi beruházások áfával

15.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

16.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

17.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

18.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

0

Előző évi felh.célú maradvány átadás

19.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

3 635

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

20.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

21.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

130204

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

0

22.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

23.

VI.

Támogatások összesen:

130 204

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

24.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

25.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

26.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

133 839

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

133 839

27.

28.

29.

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

30.

1.

Közhatalmi bevételek

30

1.

Személyi juttatások

66152

31.

2.

Intézményi működési bevétel

127

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

10332

32.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

dologi kiadások

16225

33.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

108

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

34.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

35.

I.

Működési bevételek összesen:

265

Előző évi műk.célú maradvány átadás

36.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

37.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

38.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

39.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

40.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

41.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

92 709

42.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

43.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

2.

Intézményi beruházások áfával

44.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

45.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befeketetéssel kapcsolatos kiadások

46.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

47.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

48.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

265

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

49.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

83 270

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

50.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

0

51.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

52.

VI.

Támogatások összesen:

92 444

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

53.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

54.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

55.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

92 709

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

92 709

56.

57.

58.

Kulcs Község Önkormányzata

Kulcs Község Önkormányzata

59.

1.

Közhatalmi bevételek

88 010

1.

Személyi juttatások

84302

60.

2.

Intézményi működési bevétel

20 858

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

13171

61.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

336 499

3.

dologi kiadások

140683

62.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

495 940

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

222648

63.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

600

Támogatás értékű működési kiadások

26920

64.

I.

Működési bevételek összesen:

941 907

Előző évi műk.célú maradvány átadás

65.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

6 500

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

66.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

67.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

műk.célú kamatkiadások

68.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

249568

69.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

676 726

5.

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

9957

70.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

71.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

497 681

72.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

683 226

1.

Felújítások áfával

73.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

2.

Intézményi beruházások áfával

449392

74.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

2 000

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

75.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Befeketetéssel kapcsolatos kiadások

676726

76.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

2 000

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

77.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

1 627 133

Előző évi felh.célú maradvány átadás

78.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

79.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

Felhalmozási célú kamatkiadás

80.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

81.

VI.

Támogatások összesen:

0

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

1 126 118

82.

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

83.

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

84.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

3334

85.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

3334

86.

V.

Általános tartalék

0

87.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

1 627 133

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

1 627 133

88.

Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

89.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel

90.

91.

1.

Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.

92.

Bevételek mindösszesen:

1 631 033

Kiadások összesen:

1 631 033

2. melléklet

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

A

B

C

D

F

Jogcím

Óvoda

Polg.Hiv.

Önkorm.

Összesen

1

I. Működési bevételek

3 556

157

445 967

449 680

2

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési

0

0

3

2. Működési célú támogatási bevétel

0

0

92 675

92 675

4

elkülönített állami pénzalapból

2348

2 348

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

35475

35 475

6

hipa támogatás

30000

30 000

7

többcélú kistérségi társulástól

0

8

jogi szem.társ

0

9

térségi fejlesztési tanácstól

0

10

az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

24 852

24 852

11

3. Közhatalmi bevételek

0

30

88 010

88 040

12

3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

30

30

13

3.2. Helyi adók

0

0

85 000

85 000

14

építményadó

31500

31 500

15

telekadó

13500

13 500

16

iparűzési adó

40000

40 000

17

3.3. Átengedett közp.adók

0

0

10

10

18

gépjárműadó

0

0

19

termőföld bérbead.adó

10

10

20

3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

3 000

3 000

21

Pótlékok

2000

2 000

22

Bírság

500

500

23

Idegenforgalmi adó

500

500

24

4. Intézményi működési bevételek

3 556

127

20 858

24 541

25

áru és készlet értékesítés

0

26

szolgáltatások ellenértéke

100

7000

7 100

közvetített szolgáltatás

1250

1 250

Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.

1995

1 995

27

bérleti díj bevétel

1600

1 600

28

intézményi ellátási díj

2800

4500

7 300

29

alkalmazottak térítése

0

30

Áfa bevétel

756

27

4413

5 196

31

hozam és kamatbevételek

100

100

32

5. Működési támogatások:

0

0

243 824

243 824

33

5.1 Költségvetési támogatás

0

0

243 824

243 824

34

6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről

0

0

600

600

35

II. Felhalmozási bevételek

0

0

685 226

685 226

36

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.

0

0

0

37

2. Felhalmozási célú támogatási bevétel

0

0

676 726

676 726

38

elkülönített állami pénzalapból

0

39

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0

40

helyi önkormányzattól

0

41

többcélú kistérségi társulástól

0

42

jogi személyű társulástól

0

43

térségi fejlesztési tanácstól

0

44

az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

676 726

676 726

45

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

6 500

6 500

46

3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.

0

0

6 500

6 500

47

3.2. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

48

4. Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

49

4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

50

4.2 Fejlesztési célú támogatások

0

51

5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről

2 000

2 000

52

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

0

53

1. kapott kölcsönök

0

0

0

0

54

2. nyújtott kölcsönök visszatérülései

0

55

IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

79

108

495 940

496 127

56

A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :

3 635

265

1 627 133

1 631 033

57

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.

0

0

0

0

58

V. Költségvetési hiány belső finanszírozása

0

0

0

59

1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

0

0

0

0

60

működési célra

0

61

felhalmozási célra

0

62

2. Lekötött betét visszavonása

0

0

0

0

63

működési célra

64

felhalmozási célra

65

VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

66

működési célú

0

67

felhalmozási célú

0

68

Bevételek mindösszesen:

3 635

265

1 627 133

1 631 033

3. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

A

B

D

E

F

Óvoda

Polg.hiv

Önk.

Összesen

Önkormányzat összesen

1.

I. Működési költségvetés

133 839

92 709

497 681

724 229

2.

1. Személyi juttatások

90 806

66 152

84 302

241 260

3.

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 496

10 332

13 171

37 999

4.

3. Dologi kiadások

28 537

16 225

140 683

185 445

5.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6.

5. Egyéb működési kiadások:

0

0

259 525

259 525

7.

ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások

246 475

246 475

8.

5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

4 700

4 700

9.

5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

8 350

8 350

10.

5.4. Kamat kiadások

0

11.

II. Felhalmozási költségvetés

0

0

1 126 118

1 126 118

12.

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

0

0

1 126 118

1 126 118

13.

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

0

14.

3. Egyéb felhalmozási kiadások:

0

15.

ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

16.

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

0

17.

3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás

0

18.

III. Kölcsönök

0

0

3 334

3 334

19.

1.Kölcsönök nyújtása

0

0

0

20.

2. Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

3 334

3 334

21.

IV. Általános tartalék

0

0

0

0

22.

B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.

133 839

92 709

1 627 133

1 853 681

Szervenkénti bontásban

Ezer forintban

A

B

Eredeti előir.

Polgármesteri Hivatal

I. Működési kiadások

92 709

1. Személyi juttatások

66 152

2. Munkaadót terhelő járulékok

10 332

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

16 225

4. Egyéb működési kiadások:

0

ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások

4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások

0

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

0

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

3. Egyéb felhalmozási kiadások:

ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

ebből: pályázati önerő

általános tartalék

0

38

A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.

92 709

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

I. Működési kiadások

133 839

1. Személyi juttatások

90 806

2. Munkaadót terhelő járulékok

14 496

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

28 537

4. Egyéb működési kiadások:

ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások

4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások

0

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

0

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

3. Egyéb felhalmozási kiadások:

ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.

133 839

Intézmények kiadásai végösszesen:

226 548

4. melléklet

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év

A

B

C

D

Korm.funk.

Megnevezés

Eredeti ei.

1

I.

Kulcs Községi Önkormányzat

1 627 133

2

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tev.

0

3

Szolgáltatások ellenértéke

0

4

Egyéb működési bevételek

0

5

Egyéb felhalm.célú tám.áhb.

6

Vis maior

7

096020

Iskolai intézményi étkezés térítés

5 715

8

Ellátási díjak

5 715

9

013350

Nem lakóingatlan bérbeadása

1 397

10

Szolgáltatások ellenértéke

1 397

11

Egyéb épület értékestése

12

018010

Adóbevétek

88 010

13

Közhatalmi bevételek

88 010

14

Önk.vagy.Koncesszióba adásból

15

Kiszáml.Áfa

16

066020

Község gazdálkodás

517 211

17

Tárgyi eszköz értékesítés

6 500

18

Szolgáltatások ellenértéke

7 950

19

Előző évi pénzmaradvány

495 940

20

Közvetített szolgáltatás

1 587

21

Felh.célú átvett pénzeszközök

2 000

22

Egyéb működési bevételek

600

23

Kamatbevételek

100

24

Koncesszióból szárm. Bevétel

2 534

25

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

0

26

Felh.célú átvett pénzeszközök

27

018010

Önkormányzat elsz.

975 402

28

Felhalmozási célú támogatások

676 726

29

EU forrásból támogatás

24 852

30

HIPA támogatás

30 000

31

Műk.célú támogatás áhb.

243 824

32

072111

Háziorvosi ellátás

24 524

33

Szolgáltatások ellenértéke

600

34

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

23 924

35

074032

Ifjúság- egészségügyi gondozás

11 551

36

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

11 551

37

041232

Közfoglalkoztatás

2 348

38

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

2 348

39

082044

Közművelődési int.műk.

635

40

bérleti díj

635

41

Szolgáltatások ellenértéke

42

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

340

43

Szolgáltatások ellenértéke

340

44

45

II.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

92 709

46

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

235

47

Mc tám.bevét.

48

Szolgáltatások ellenértéke

127

49

Előző évi pénzmaradvány

108

50

Kamatbevételek

0

51

016010

Országgyűl.képvis.választás

0

52

Egyéb működési bevételek

53

018010

Önkorm. és társ.elszám.

30

54

Közhatalmi bevételek

30

55

018030

Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel

92 444

56

Irányító szervi támogatás

92 444

57

58

III.

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

133 839

59

091110

Óv.int.étk.tér.

2 845

60

Ellátási díjak

2 845

61

Előző évi pénzmaradvány

79

62

Egyéb működési bevételek

63

018030

Önk.elsz. költségvetési szerveikkel

130 204

64

Irányító szervi támogatás

130 204

65

104030

Bölcsődei ellátás

711

66

Ellátási díjak

711

67

Összesen

1 853 681

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év

A

B

C

Szakf.

Megnevezés

Bev. Forrás

Eredeti ei.

Kulcs Község Önkormányzat

1 627 133

360000-1

Vízterm.kezelés, ellátás

254

Dologi kiadások

254

Intézményi beruházások áfával

0

81071

Üdülői szálláshely-szolg.

3 175

Személyi jellegű juttatások

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

Dologi kiadások

3175

Intézményi beruházások áfával

Felújítások

0

422100-1

Foly.száll.szolg. közmű építés

3 175

Dologi kiadások

3 175

Egyéb működési célú kiadás

Felhalmozási kiadás

522001-1

Közutak üzemeltetése, fenntartása

9 520

Dologi kiadások

9520

Felhalmozási kiadás

841191-1

Nemzeti ünnepek programjai

762

dologi kiadások

762

813000-1

Zöldterület kezelés

1 715

Dologi kiadások

1715

Intézményi beruházások áfával

841126-1

Önk. És társuláso által végz.tev.

17 825

Személyi jell. Juttatások

15 377

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

2 448

Dologi kiadások

Intézményi beruházások

841401-1

Közvilágítás

13 106

Dologi kiadások

13106

Intézményi beruházások áfával

841402-1

Községgazdálkodás

1 259 635

Személyi jell. Juttatások

30015

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

4767

Dologi kiadások

69124

Egyéb dologi kiadás

2450

Egyéb működési célú kiadások

23827

Pénzeszk.betétbe helyezése

0

Intézményi beruházások, felújítások áfával

1126118

Épületfelújítás áfával

Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás

3334

Általános tartalék

0

841154-1

Önk.vagyongazdálkodás

0

Dologi kiadások

842543-1

Katasztrófavédelmi helyreállítás

2 532

Dologi kiadások

2532

Egyéb dologi kiadás

Intézményi beruházások áfával

862101-1

Háziorvosi ellátás

23 218

Személyi jell. Juttatások

17758

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

2585

Dologi kiadások

2875

Intézményi beruházások áfával

862301-1

Fogorvosi alapellátás

5 402

Dologi kiadások

1202

egyéb működési kiadás

4200

862302-1

Fogorvosi ügyeleti ellátás

0

Dologi kiadások

869042-1

Védőnői szolgálat

14 973

Személyi jell. Juttatások

11985

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1904

Dologi kiadások

1084

Intézményi beruházások áfával

Egyéb dologi kiadás

890301-5

Civil szervezetek működési támogatása

500

Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

500

890442-1

Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás

3 660

Személyi jell. Juttatások

2935

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

455

Dologi kiadások

270

Intézményi beruházások áfával

562913-1

Közétkeztetés (iskola)

19 050

Rászorultságtól függő normatív támogatás

Dologi kiadások

19050

841901-9

Önkormányzati elszámolás

0

Egyéb működési kiadások

910123-1

Könyvtári szolgáltatások

4 530

Személyi jell. Juttatások

3161

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

513

Dologi kiadások

856

Intézményi beruházások áfával

910502-1

Közművelődési intézmény működtetése

10 085

személyi jell. Juttatások

3071

munkaadói jár. És szociális hj.adó

499

dologi kiadások

6515

egyéb dologi kiadások

Intézményi beruházások áfával

Intézményi felújítások áfával

931102-1

Sportlétesítmények működtetése

1 607

dologi kiadások

1607

Intézményi beruházások áfával

960302-1

Köztemetőfenntartás és működtetés

776

dologi kiadások

776

842541-1

Ár- és belvízvédelem

635

Dologi kiadások

635

882129-1

Segélyezés

8 350

dologi kiadás

882129-1

Egyéb eseti pénzbeli

7000

Term.nyújtott önk.seg.

500

882124-1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

850

882202-1

Köztemetés

Óvoda finanszírozása

130 204

841907-9

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

130 204

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

92 444

841907-9

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

92 444

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

92 709

841126-1

Önkormányzati igazgatási tevékenység

92 709

Személyi jell.juttatások

66152

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

10332

dologi kiadások

16225

dologi jellegű kiadások

intézményi beruházási kiadások

0

Segélyezés

0

882111-1

Rendszeres szoc segély fogl ment

882111-1

Foglalkoztatás hely tám

0

882113-1

Lakásfenntartási tám

0

882202-1

Önk.rendeletben meghatározot

0

882119-1

Óvodáztatási támogatás

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

133 839

562912-1

Óv.int.étk.tér.

13 017

dologi kiadások

13017

851011-1

Óvodai nevelés

94 426

személyi jell.juttatások

72683

munkaadói jár. És szoc.hj.adó

11604

dologi kiadások

10139

dologi jellegű kiadások

intézményi beruházási kiadások

889101-1

Bölcsődei ellátás

26 396

személyi jell.juttatások

18123

munkaadói jár. És szoc.hj.adó

2892

dologi kiadások

5381

dologi jellegű kiadások

intézményi beruházási kiadások

Összesen

1 853 681

5. melléklet

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

A

B

C

E

Szakfeladat

Megnevezése

Előirányzat

Feladat

1.

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

2.

3.

Összesen:

0

4.

Kulcs Község Önkormányzata

5.

841403-1

Községgazdálkodás

515207

Egyéb építmény létesítése (hőerőmű, játszótér, bölcsőde, óvoda tető)

6.

522110-1

utak fenntartása

395105

útfelújítás, vismaior

7.

081071

Üdülői szálláshely-szolg

104950

Hajóállomás felújítás, átalakítás

8.

862101-1

Háziorvosi szolgálat

61 692

Egészségház kialakítása

9.

841403-1

Községgazdálkodás

49 164

Nap háza, kamerarendszer

10.

11.

12.

Összesen:

1 126 118

13.

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

14.

Óvodai nevelés

15.

Bölcsőde

16.

Összesen:

0

17.

Felhalmozási kiadás összesen:

1 126 118

6. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Irányító szervtől kapott műk.tám.

Er. Ei.

10850

10850

10851

10850

10850

10850

10851

10850

10850

10851

10851

10850

130 204

2

Intézményi műk. Bev.

Er. Ei.

355

356

355

356

355

0

0

356

355

356

356

356

3 556

3

Műk.bev. összesen:

Er. Ei.

11 205

11 206

11 206

11 206

11 205

10 850

10 851

11 206

11 205

11 207

11 207

11 206

133 760

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Irányító szervtől kapott tám.

Er. Ei.

7704

7704

7703

7704

7704

7703

7703

7704

7704

7703

7704

7704

92 444

2

Közhatalmi bevételek

Er. Ei.

0

0

10

0

5

0

5

0

5

5

0

0

30

3

Intézményi műk. Bevételek

Er. Ei.

5

5

5

10

10

15

15

20

12

10

10

10

127

4

Műk. Bev. Összesen

Er. Ei.

7 709

7 709

7 718

7 714

7 719

7 718

7 723

7 724

7 721

7 718

7 714

7 714

92 601

5

Irányíó szervtől kapott felh.tám.

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek össz.

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Bevételek mindösszesen

Er. Ei.

7 709

7 709

7 718

7 714

7 719

7 718

7 723

7 724

7 721

7 718

7 714

7 714

92 601

Kulcs Községi Önkormányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Műk.célú tám. Bevétel

Er. Ei.

23471

48322

38471

23470

23470

23472

23471

23470

38471

23470

23471

23470

336 499

2

Közhatalmi bevételek

Er. Ei.

250

1220

36000

1220

1220

1220

1220

1220

35500

1220

1220

6500

88 010

3

Intézm. Műk. Bevételek

Er. Ei.

1738

1738

1738

1738

1739

1738

1738

1738

1738

1738

1738

1739

20 858

4

Műk.c kölcsön visszatér.

Er. Ei.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

5

Műk. Bev. Összesen

Er. Ei.

25 509

51 330

76 259

26 478

26 479

26 480

26 479

26 478

75 759

26 478

26 479

31 759

445 967

6

Felh.célú tám. Bevételek

Er. Ei.

676726

676 726

7

Kölcs.vitér.

Er. Ei.

166

167

166

167

167

167

166

166

167

167

167

167

2 000

8

Felhalmozási bevételek

Er. Ei.

676 892

167

166

167

167

167

166

166

167

167

167

167

678 726

9

Előző évi pénzmaradvány

Er.Ei.

495 940

495 940

10

TE értékesítés

Er.ei

0

0

0

0

0

6500

0

0

0

0

0

0

6 500

11

Bevételek mindösszesen

Er. Ei.

702 401

51 497

76 425

26 645

26 646

33 147

26 645

26 644

75 926

26 645

26 646

31 926

1 627 133

Ebben a mellékletben a bevételek várható alakulása látható szervenként külön-külön havi bontásban kiemelt bevételi előirányzatonként.

Kiadások e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Er. Ei.

7 567

7 567

7 567

7 568

7 567

7 567

7 567

7 568

7 567

7 567

7 567

7 567

90 806

3

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Er. Ei.

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

14 496

5

Dologi kiadások

Er. Ei.

2 378

2 378

2 378

2 378

2 378

2 378

2 378

2 378

2 379

2 378

2 378

2 378

28 537

7

Működési kiadások összesen

Er. Ei.

11 153

11 153

11 153

11 154

11 153

11 153

11 153

11 154

11 154

11 153

11 153

11 153

133 839

13

Beruházási kiadások áfával

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felh.célú kamatkiadás

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási kiadások összesen

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kiadások összesen

Er. Ei.

11 153

11 153

11 153

11 154

11 153

11 153

11 153

11 154

11 154

11 153

11 153

11 153

133 839

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Er. Ei.

5 512

5 512

5 513

5 512

5 513

5 513

5 512

5 513

5 513

5 513

5 513

5 513

66 152

3

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Er. Ei.

861

861

861

861

861

861

861

861

861

861

861

861

10 332

5

Dologi kiadások

Er. Ei.

1 352

1 352

1 352

1 352

1 352

1 353

1 352

1 352

1 352

1 352

1 352

1 352

16 225

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Er. Ei.

0

9

Műk.célú kamat kiadás

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési kiadások összesen

Er. Ei.

7 725

7 725

7 726

7 725

7 726

7 727

7 725

7 726

7 726

7 726

7 726

7 726

92 709

13

Beruházási kiadások áfával

Er. Ei.

0

0

15

Felh.célú kamatkiadás

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási kiadások összesen

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kiadások összesen

Er. Ei.

7 725

7 725

7 726

7 725

7 726

7 727

7 725

7 726

7 726

7 726

7 726

7 726

92 709

Kulcs Községi Önkormányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Er. Ei.

7 025

7 025

7 025

7 025

7 025

7 026

7 025

7 025

7 025

7 025

7 025

7 026

84 302

3

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Er. Ei.

1 097

1 098

1 097

1 098

1 097

1 098

1 098

1 098

1 097

1 098

1 097

1 098

13 171

5

Dologi kiadások

Er. Ei.

11 723

11 724

11 723

11 724

11 723

11 724

11 724

11 723

11 724

11 723

11 724

11 724

140 683

7

Költségvetési szervnek foly. műk. tám.

Er. Ei.

9 957

9 957

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Er. Ei.

2 529

2 529

279

279

279

280

279

279

779

279

279

280

8 350

11

Egyéb működési célú kiadások

Er. Ei.

1 547

1 548

1 547

1 548

1 547

1 548

1 547

1 548

1 548

1 547

1 547

1 548

18 570

13

Felújítások

Er. Ei.

0

15

Hitel törlesztés

Er. Ei.

0

17

Működési kiadások összesen

Er. Ei.

33 878

23 924

21 671

21 674

21 671

21 676

21 673

21 673

22 173

21 672

21 672

21 676

275 033

19

Beruházási kiadások áfával

Er. Ei.

281 529

281 530

281 529

281 530

1 126 118

21

Egyéb felhalmozási kiadások

Er. Ei.

0

23

Felh.célú kamatkiadás

Er. Ei.

0

25

Felhalmozási kiadások összesen

Er. Ei.

0

0

281 529

0

0

281 530

0

0

281 529

0

281 530

0

1 126 118

27

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Er. Ei.

18 554

18 554

18 554

18 554

18 554

18 554

18 554

18 554

18 554

18 554

18 554

18 554

222 648

29

Támogatási kölcs. Törl.

Er.ei

3 334

3 334

31

Általános tartalék

Er.ei

0

33

Kiadások összesen

Er. Ei.

52 432

42 478

321 754

40 228

40 225

325 094

40 227

40 227

322 256

40 226

321 756

40 230

1 627 133

Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatonként havi bontásban.

7. melléklet

2021. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

ezer Ft-ban

A

B

C

Kedvezmény fajtája

Jogcím

Összege

Adókedvezmények

1.

Építményadó

Helyi adó rendelet alapján

1 000

2.

Telekadó

4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt

4 000

3.

Iparűzési adó

adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt

1 200

4.

Gépjárműadó

mozgáskorlátozottak kedvezménye

0

5.

Kedvezmény összesen:

6 200

A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 6200 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2021. évben. Más közvetett támogatással az idei évre nem számolunk.

8. melléklet

Támogatás 2021. év

Támogatás 2021. év

243 824 323 Ft

jogcím

mennyiségi egység

mutató

Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

9,40

51 465 000

I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

0

51 465 000

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

0

39 325 403

I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után

0

39 325 403

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

8 288 280

I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

forint

0

8 288 280

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

0

18 432 000

I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

18 432 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

0

673 095

I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

673 095

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

km

0

11 932 028

I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

11 932 028

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2 700

9 363 600

I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

9 363 600

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

külterületi lakos

2 550

48 450

I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után

forint

48 450

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgalmi adóforint

0

I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

forint

0

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

0

0

I.6. Polgármesetri illetmény támogatása

forint

0

V. Info Beszámítás

0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2021. évben 12 hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

9,4

46 670 400

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

6,0

17 514 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

2021. évben 12 hónapra

II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

104

10 227 000

II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.

1

1 296 000

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

17 190 992

III.3. Bölcsődei ellátás

III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása

3

12 780 000

Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

1

5 100 000

III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás

0

0

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

6,62

15 729 120

III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

14 264 718

III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

forint

744

424 080

IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

ft

2170

7 525 560

9. melléklet

Kulcs Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Feladat megnevezése

Tervezett előirányzat

2021

2022

2023

Összesen

1.

Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása

30

0

0

30

2.

Vagyonbiztosítás

643

643

643

1 929

3.

Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés

3 334

3 333

3 333

10 000

4.

Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás)

775

775

775

2 325

5.

Összesen:

4 782

4 751

4 751

14 284

1. Ősi Viktor támogatása

2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza.

3. 2020. év folyamán 3 évre 10.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Megyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2021-2023 közötti években esedékes.

4. Háziorvosnak megvásárolt gépkocsi lízing díja

10. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2020. évben

A

B

Megnevezés

Előirányzat

1.

1. Helyi adóból származó bevételek

85 000

2.

építményadó

31 500

3.

telekadó

13 500

4.

iparűzési adó

40 000

5.

2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

6.

3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

7.

4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

8.

5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel

2 510

9.

pótlékok

2 000

10.

egyéb sajátos bevételek

510

11.

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

12.

Saját bevétel összesen:

87 510

13.

Saját bevétel 50 %-a:

43 755

11. melléklet

Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021

2022

2023

összesen

1.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

4 109

4 108

4 108

12 325

2.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

3.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

3 334

3 333

3 333

10 000

4.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

5.

Adott váltó

0

0

0

0

6.

Pénzügyi lízing

775

775

775

2 325

7.

Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)

0

0

0

0

8.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

9.

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

13.

Adott váltó

0

0

0

0

14.

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15.

Halasztott fizetés

0

0

0

0

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

17.

Fizetési kötelezettség összesen:

4 109

4 108

4 108

12 325