Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete

a szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 30- 2021. 01. 29

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró polgármester, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdés, 39/C. § (1) bekezdés, és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.


2. § 


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba és a hatályba lépését követően hatályát veszti.




Hortobágy, 2021. január 28.




 Jakab Ádám András                                          Dr. Hajdu Miklós János

      polgármester                                                              jegyző




ZÁRADÉK: E rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2021. január 29.                       





                                                                                           Dr. Hajdu Miklós János                                       

                                                                                          jegyző