Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 07. 01

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet területi hatálya Borsodbóta község közigazgatási területén a közszolgáltatásba bevont ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint Borsodbóta Község  Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlantulajdonosnak (továbbiakban: ingatlantulajdonos) minősülnek.

II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2. §

(1) A közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelésre történő átadása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.)  (továbbiakban: közszolgáltató).

(3) A közszolgáltatás kiterjed a háztartásban keletkező elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtőszigeten, illetve erre rendszeresített gyűjtőedényben való összegyűjtésére és elszállítására.

III. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

3. §

(1) A települési hulladékot a szállítási napokon a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A települési hulladékot a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(3) A gyűjtőedényzet mellé többlethulladékot csak a Közszolgáltató által forgalmazott gyűjtőzsákban lehet elhelyezni, lezárt állapotban.

(4) A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, robbanó vagy tűzveszélyes, sugárzó vagy mérgező anyagot, állati tetemet rakni.

(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edénybe összetömörödött, vagy befagyott, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt kiüríteni és használhatóvá tenni.

(6) A gyűjtőedényzetet a járat szerinti gyűjtőnapon, a járatszervezéstől függőn a Közszolgáltató által közölt időpontig az útpadkára, vagy az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kell kitenni. A zsákot a gyűjtőedény mellé kell elhelyezni.

(7) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat.

(8) A gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az ingatlanon belül kell tárolni.

(9) A gyűjtőedény rendszeres tisztán tartásáról és rendeltetésszerű használatáról az ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni.

(10) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely az ürítését akadályozza.

(11) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal a Közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett időpontban és módon térítésmentesen gondoskodik.

(12) A Közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról és egyéb feltételeiről a lomtalanítást megelőző 15 nappal korábban értesíti a lakosságot.

4. §

(1) A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 120 l-es gyűjtőedény,

c) a Közszolgáltató monogramjával ellátott hulladékzsák.

(2) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős háztartások. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.

(3) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére.

(4) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

IV. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. §

(1) A közszolgáltató a település közigazgatási területén belül az ingatlanokon képződött szilárd települési hulladékokat heti egy alkalommal begyűjti és elszállítja a kijelölt hulladéklerakóba.

(2) A Közszolgáltató köteles:

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátására,

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,

c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére,

d) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtetni.

(3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:

a) a gyűjtőedényzet bármilyen okból begyűjtő járművel nem megközelíthető,

b) a gyűjtőedényzetben a 3. § (4) (5) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el,

c) a gyűjtőedény túltöltött,

d) az edényzetet nem a 3. § (6) bekezdésben megjelöltek szerint helyezték ki.

(4) A Közszolgáltató a településen üzemeltetett szelektív gyűjtőszigetek gyűjtőedényeit, a regionálisan kialakított járatterv szerint üríti ki.

V. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. §

(1) A rendelet 1. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonos a Ht. és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.

(2) Az Ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti.

(3) Az Ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező szelektíven gyűjtött  hulladékot a településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeten, a gyűjtőedényekben helyezheti el.

(4) Az Ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti előírásokat köteles betartani.

7. §

(1) Az ingatlantulajdonos, amennyiben ingatlantulajdona üres és az ingatlan használatával hulladékot nem termel, írásban kérheti az érintett ingatlanára vonatkozóan a  közszolgáltatás szüneteltetését.

(2) A közszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelmet 15 nappal a kért időpont előtt a közszolgáltatónál írásban kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell az önkormányzat jegyzőjének igazolását arról, hogy az ingatlan üresen áll.  A jegyző a jogosultságot a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja az érintett ingatlantulajdonos részére. A közszolgáltatás szüneteltetésének feltételeiben bekövetkezett változást az ingatlantulajdonos 3 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

(3) A közszolgáltatás szüneteltetését 3 hónapnál rövidebb időtartamra nem lehet kezdeményezni.

(4) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos szelektív gyűjtésre létesített gyűjtősziget igénybe vételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

VI. Díjfizetési kedvezmény, mentesség

8. §

(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj vonatkozásában   kedvezményre, mentességre  nem jogosult. 

VII. Adatvédelmi rendelkezések

9. §

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az Ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. 65 § (2) bekezdése alapján a természetes személyazonosító adatokat valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A Közszolgáltató a természetes személy Ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggő az Ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

VIII. Záró rendelkezések

10. §

(1) A rendelet 2016. július hó 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015.(VI.29.)  önkormányzati rendelet.


Borsodbóta, 2016. június 24.


Gulyás János sk.                                                                                                                                  Antal Mária sk.

  polgármester                                                                                                                                              jegyző

                    

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. június hó 24-én.

Borsodbóta, 2016. június hó 24.


Antal Mária sk.

                                                                                                                                                                  jegyző