Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (XI.28..) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 11. 28 - 2017. 11. 30

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és a 47. § (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

A rendelet célja, hatálya

  1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított Borsodbóta Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy  a Borsodbóta  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, törvényi felhatalmazás alapján meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit, az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Borsodbóta  közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel, tartózkodási címmel rendelkező állampolgárokra.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

2. §

(1) Az Önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legalább 1 erdei köbméter, de legfeljebb 5 erdei köbméter szociális tűzifa segélyben részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a kérelem benyújtásának időpontjában:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) lakásfenntartási támogatásra, vagy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult,  

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő családban él,

e) akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző havi egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

f) időskorú, azaz  egyedülálló és 65. életévét betöltötte, vagy házasságban élő kérelmező esetében a házaspár legalább egyik tagja  a 70. életévét betöltötte.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család:

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
  2. azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem állapítható meg.

A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványnak a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával indul.

(2) A kérelmet legkésőbb 2016. december hó 5. napjáig lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2016. december hó  31.  napjáig dönt.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §

(1) A támogatás elsődleges forrása az Önkormányzat számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímen megállapított vissza nem térítendő  támogatás.  

 (2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek- el kell utasítani.

II. fejezet

Záró rendelkezések

6. §


(1) E rendelet 2016. november hó 28. napján  lép hatályba.Gulyás János sk.                                                                                             Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                                    jegyző


A rendelet kihirdetve: 2016. november hó 28-án.          

Antal Mária sk.

jegyző

Mellékletek