Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 04 - 2021. 05. 18

Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) ésf) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről:

1/A. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 769.092.464.- Ft bevétellel, 769.092.464.- Ft kiadással állapítja meg.

3. § (1) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési összevont működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait az 1./1.számú melléklet az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a 1/2.sz.melléklet, a Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai alakulását a 1/3.sz.melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2/1, 2/2.sz. melléklet, mutatja be.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait funkcionális feladatok a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évben tervezett beruházási kiadások részletezését a 3..sz.melléklet tartalmazza.-.

(3) Az önkormányzat működési célú támogatásait a 6.sz melléklet.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatok bevételeit és kiadásait az 5.sz melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli- létszám előirányzata a következő.

a) átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 82 fő.

(8) A Képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(9) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs és 2020. évre ilyet nem tervez, rövid lejáratú, likviditási hitellel rendelkezik az önkormányzat – éven belül- 17.000.- e/Ft összegben.

(10) A 2020.évi általános működés és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a 7.sz. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(4) A 2. § -ban kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli,hogy az önkormányzat készítse elő a kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

7. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A polgármester 1.000.000.-forint erejéig saját hatáskörben rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat,melyről köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően - amennyiben az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az első félévi,három-negyedéves,továbbá éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

(4) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

8. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer és az Ózd Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzése keretében a belső ellenőrzés megszervezéséről és működéséről.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Táblázatok 1.a

Bbóta (3) kv. 1.a melléklet.xlsx

2.a. melléklet 2.a. melléklet

táblázat 2.a

Bbóta(3) kv. 2.a. mell..xlsx

1.3. melléklet 1.

táblázat 1.3

Bbóta (3) kv. 1.3 számú melléklet óvoda.xlsx

6.1. melléklet 6.

táblázat 6.1

Bbóta (3) kv. 6.1. m ell..xlsx

6.2. melléklet 6.

táblázat 6.2

Bbóta(3) kv. 6.2. mell..xlsx

1.3.1. melléklet 1.3.

táblázat 1.3.1

Bbóta (3) kv. 1.3.1. mell. KÖH.xlsx

8. melléklet

táblázat 8

Bbóta (3) kv. 8. mell..xlsx

8.1. melléklet 8.

táblázat 8.1

Bbóta (3) kv. 8.1. mell..xlsx