Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (XII.3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 02

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 10. § (1) A szociális alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az Önkormányzat által közalkalmazotti jogviszonyban álló szociális segítőhöz írásban kell benyújtani. A kérelmet a szociális segítő bírálja el. Az ellátásra vonatkozóan megállapodást köt az ellátást igénylővel. Az ellátás térítési díj ellenében vehető igénybe. A térítési díjat e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján a szociális segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott állapítja meg és szedi be az ellátottaktól.”


2. §

A Rendelet 12. §-ának (2) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (2) Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi térítési díjakat, az intézményi étkeztetés, továbbá a szünidei étkeztetés nyersanyagköltségét általános forgalmi adó nélkül e rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg.”


3. §

E Rendelet hatálybalépésének napja 2016. január hó 1.


Borsodbóta, 2015. december 3.


Gulyás János  sk.                                                                                                                             Antal Mária sk.

   polgármester                                                                                                                                        jegyző


A Rendelet kihirdetve  2015. december 3-án.

Borsodbóta, 2015. december 3.

                                                                                                                                            Antal Mária sk.

jegyző

Mellékletek