Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 20 - 2017. 05. 31

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi pénzügyi tervéről  a következőket rendeli el

1.  §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, Borsodbóta Község Önkormányzatának (továbbiakban:  Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.  §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)               Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: költségvetés) – finanszírozási műveletekkel - 156.354.208.-forint költségvetési bevétellel és 156.354.208.-forint költségvetési kiadással – 9.301.050.-forint hitel felvételével  állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.  melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e)Az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként felújítási kiadást, továbbá EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.

f) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, továbbá intézményenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenként, feladatonként a 7. melléklet  szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 5-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig a Képviselő-testület részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő az önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(5) Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon

– a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerv számára az ellátott feladatok fedezetéül a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(6) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – háromévenként kell leltározni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, végrehajtásáról az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás útján gondoskodik.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.


 Kriston Béla sk.

                                                   Antal Mária sk.

 alpolgármester                                                                                                                                                                   

jegyző       


Z á r a d é k :

A rendelet kihirdetve: 2016. február hó 19-én.


Antal Mária sk.

jegyző

Mellékletek