Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (X.15.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetről

Hatályos: 2016. 10. 15

Borsodbóta Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet, az alapellátást végző orvos, védőnő véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Borsodbóta Község közigazgatási területén kiterjed a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a védőnői, az iskola-egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és az e rendeletben meghatározott egészségügyi alapellátást igénybe vevőkre.

Az egészségügyi alapellátás körzetei

2. §

(1) Borsodbóta Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatainak teljesítése érdekében egy háziorvosi és védőnői körzetet alakít ki.

(2) A háziorvosi körzet ellátja a házi gyermekorvosi alapellátás, valamint az oktatási-nevelési intézmények tekintetében ellátja az iskola-egészségügyi feladatokat is.  A körzet területi leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A védőnői körzet területi leírását a 1. számú melléklet tartalmazza

A háziorvosi ügyelet

3. §

(1) Borsodbóta Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet működtetéséről az Ózd Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott   Csokvaományi Központi Ügyelet útján gondoskodik. 

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2016. október  hó 15. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének  7/2002. (V.8.) önkormányzati rendelete.Borsodbóta, 2016. október hó 15.Gulyás János sk.                                                                                                  Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                                    jegyző


Z Á R A D É K :


A rendelet kihirdetve 2016. október hó 15-én.


 Antal Mária sk.

jegyző

Mellékletek