Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (VI.9..) önkormányzati rendelete

A szociális bérlakások bérletéről szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 10 - 2020. 06. 11

Borsodbóta Község  Önkormányzatának Polgármestereként  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva  a szociális bérlakások bérletéről szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról  az alábbiakat rendelem el:


  1. §


A szociális bérlakások bérletéről szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) az alábbi 3. § (1) bekezdése az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális bérlakások hasznosítására pályázatot ír ki a  saját tulajdonában lévő ingatlanokra.


  1. §


A Rendelet 4. §-ának  a) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

kivéve a rendelet 3. § (1a) bekezdésealapján meghirdetett szociális bérlakások esetén.


3.§


A Rendelet 5. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:


A rendelet 3. § (1a) pontja szerinti szociális bérlakások esetén beérkezett pályázatokat  az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.


4.§


A Rendelet 6. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:


A rendelet 3. § (1a) pontja szerinti szociális bérlakások esetén a bérleti szerződést határozatlan időre kell megkötni  beérkezett pályázatokat  az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.


 A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény) 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint életvitelszerűen a lakásban lakni. Ennek megszegése felmondási oknak minősül.


5. §


  1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3 . melléklete lép.


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.