Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015 (XII.3..) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 04 - 2015. 12. 05

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és a 47. § (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletének végrehajtása tárgyában elfogadott 12/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése  az alábbi f) ponttal egészül ki:


2. § (2) f) időskorú, azaz  egyedülálló és 65. életévét betöltötte, vagy házasságban élő kérelmező esetében a házaspár legalább egyik tagja  a 70. életévét betöltötte.”


(2) A Rendelet 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványnak a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával indul.”


„4. § (2) A kérelmet legkésőbb 2015. december hó 8. napjáig lehet benyújtani.”


2. §


(1) E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A Rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő és jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.


Borsodbóta, 2015. december 3.Gulyás János sk.                                                                                                   Antal Mária sk.

 polgármester                                                                                                                   jegyzőA Rendelet kihirdetve 2015. december hó 3-án 18,00 órakor.


Borsodbóta, 2015. december 3.


                                                                                                                                                             Antal Mária sk.

jegyző


Mellékletek