Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (I.30..) önkormányzati rendelete

a szociális bérlakások bérletéről

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2020. 06. 09

Borsodbóta Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a szociális bérlakások bérletéről az alábbiakat rendeli el:1. §


(1) E rendelet szabályozza Borsodbóta Község  Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló szociális bérlakások bérletének szabályait.


(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, szociális bérlakás céljából rendelkezésre álló lakások listáját az 1. melléklet tartalmazza.


2. §


E rendelet alkalmazásában:


a) jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, rendszeres pénzellátás, kereső tevékenység, egyedülálló fogalmak meghatározásánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § a), b), c), d), i), j), l) pontjaitban meghatározottak az irányadók.


3. §

 (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális bérlakások hasznosítására pályázatot ír ki az EFOP-2.4.1-16-2017-00041” Szegregált élethelyzetek felszámolása (ERFA)” című pályázat alapján.


(2) A pályázati felhívást a település honlapján  (www.borsodbota.hu), a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.  szám alatti épületében lévő belső hirdetőtábláján kell közzé tenni úgy, hogy a felhívás közzétételének napja, és a pályázat benyújtására megjelölt határnap között rendelkezésre álló időtartam 8 napnál kevesebb nem lehet. A közzététel időpontja a pályázati kiírás Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára történt kifüggesztésének időpontja.


(3) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a pályázók személyi körét e rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően,

b) a szociális bérlakás pontos címét, alapterületét, szobaszámát és egyéb helyiségeinek felsorolását, komfortfokozatát, fűtési módját,

c) a szociális bérlakás helyszíni megtekinthetésének időpontjait,

d) a megállapított lakbér havi összegét,
e) a bérleti jogviszony időtartamát,

f) a pályázatok elbírálásánál az előnyben részesítés eseteit,

g) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét,

h) a pályázat elbírálásának várható időpontját,

i) a szociális bérlakás várható átlagos fenntartási költségét,

j) a szociális bérlakás használatával együtt járó együttműködési kötelezettségek tartalmát.


(4) A pályázatot kizárólag a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.


(5) Érvénytelen a pályázat:

a) ha a pályázó pályázatát nem e rendelet 2. melléklete szerinti hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon, annak mellékleteivel, a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtotta be, vagy

b) ha a pályázat nem felel meg a 4. §-ban foglalt feltételek bármelyikének.


4. §

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) az EFOP-1.6.2-16-2017-00030 azonosító számú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” azonosító számú projektbe bevont célszemély, aki rendelkezik egyéni vagy családi fejlesztési tervvel,

b)a pályázó, valamint a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

c) a pályázónak, illetőleg a vele együtt költöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át, amelynek számításánál az Sztv. 10. § (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

d) a pályázó közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

e) a pályázó nagykorú magyar állampolgár,

f) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

g) a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 1 évben Borsodbótán  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással rendelkezik,

f)nyilatkozik arról, hogy büntetőeljárás nem folyik ellene, illetve büntetlen előéletű,

i) nyilatkozatában vállalja, hogy minden tanköteles korú gyermeke tankötelezettségének eleget tesz, melyhez iskolalátogatási igazolást mellékel.


5. §

(1) A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el az általa meghatározott szempontrendszer alapján, melyet az EFOP-1.6-2-16-2017-00030 azonosító számú projekt felhívása szerint alkotott meg.


(2) Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani.


(3) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a szociális bérlakásra új pályázatot kell kiírni.


(4) A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


6. §

(1) A bérleti szerződést  az  EFOP-2.4.1-16-2017-00041” Szegregált élethelyzetek felszámolása (ERFA) projekt fenntartási időszakára kell megkötni.A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény) 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint életvitelszerűen a lakásban lakni. Ennek megszegése felmondási oknak minősül.

(2) A bérleti szerződés vonatkozik a lakás, valamint a bérleti szerződés mellékletét képező lakás berendezéseinek használatára is.


(3) A bérlő a lakásból való két hónapot meghaladó indokolt távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére 8 napon belül bejelenteni. A bérlő bejelentési, igazolási kötelezettségét és a mulasztás jogkövetkezményeit a szerződésnek tartalmaznia kell. A bérlőnek a távollét okát igazolnia kell.


7. §


Az e rendeletben szabályozott eljárásokban az ügyfélnek küldött iratokat hivatalos irat formájában kell közölni. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett, vagy a meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt „nem veszi át”, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.


8. §


 (1) A bérbeadó a szociális bérlakások rendeltetésszerű és gondos használatát, továbbá a bérlői kötelezettségek teljesítését a bérlő nyugalmának zavarása nélkül a lakásban munkanapokon, előzetes értesítés alapján, 8-18 óra között, az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerinti időben, évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. Nem rendeltetésszerű használatra vonatkozó bejelentés esetén előzetes értesítés nélkül is végezhető ellenőrzés.


(2) A bérlő köteles tűrni a bérbeadó igazolt képviselője általi ellenőrzést.


(3) A bérlő a (2) bekezdésen túli rendkívüli káresemény, hibafeltárás, -elhárítás, illetőleg veszélyhelyzet fennállása miatt az ellenőrzést tűrni, valamint a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzését is köteles biztosítani.


(4) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére a bérlőt 15 napon belül írásban, határidő kitűzésével köteles felhívni és a végrehajtást ellenőrizni.


(5) Amennyiben a bérbeadó az ellenőrzés során vagy más módon tudomást szerez arról, hogy a bérlő a lakást előzetes bérbeadói hozzájárulás nélkül más célra használta, bérleti jogát másnak átengedte, a lakást elcserélte, albérletbe adta, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.


9. §


(1) A szociális bérlakást csak lakás céljára lehet használni.

(2) A bérlő köteles

a) a 3. mellékletben foglalt bérleti díjat megfizetni.

b) a lakás átvételétől számított 30 napon belül a közüzemi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket az önkormányzattal közösen megkötni,

c) az Önkormányzati Hivatallal együttműködni és a közüzemidíjak befizetésének szolgáltató általi igazolását az arra történő felhívást követően a felhívásban jelzett határidőben belül benyújtani.

d) gondoskodni szükség szerint a szociális bérlakás burkolatainak, ajtajainak és ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről, figyelemmel a Lakástörvény 13. § (2) - (3) bekezdésében foglaltakra.


e) a szociális bérlakást és az ahhoz tartozó helyiségeket járvány és közegészségügyi szempontoknak is megfelelően tisztán tartani, a szükséges rovar és rágcsálóirtást elvégeztetni.

f) életvitelszerűen a szociális bérlakásban lakni.

g) a szociális bérlakás állagát megóvni, az abban okozott kárt megtéríteni, az épület környezetét rendben tartani.

h) a közös helyiségeket tisztántartani megóvni és a használatával összefüggő külön szolgáltatások díjainak, közüzemi költségeinek a szociális bérlakásra jutó hányadát folyamatosan fizetni.

j) a szerződés megszűnésekor köteles a szociális bérlakást tiszta, rendezett állapotban (legalább minden helyiség tisztasági meszelését követően) visszaadni a bérbeadónak,

k) a bérleti szerződés meghosszabbítható, illetve a lakás a bérlő répszére értékesíthető az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján.


(3) A felek akár a szerződéskötéskor, akár a megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor a lakást és a – Lakástörvény 91/A. §-ában megjelölt – lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen elfogadott bérlői költségtérítés fejében.


(4) A bérlő a Lakástörvényben megjelölt kivételeken túl, a szociális bérlakásba csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával azzal a feltétellel fogadhatja be

a) élettársát,

b) testvérét, féltestvérét,

c) életvitelszerűen a lakásban lakó gyermeke házastársát.

.


(5) A bérlő a szociális bérlakást nem adhatja albérletbe. Ennek be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.


10. §


(1) A mindenkor érvényes lakbérek mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(2) A bérleti szerződés külön kitételként tartalmazza, hogy a bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg.


(3) A módosított lakbér közlésére irányadó eljárás a Lakástörvény 6. § (1)-(2) bekezdése.


(4) A lakbért külön számla ellenében a tárgyhó 15. napjáig kell a bérbeadó részére megfizetni.


11. §


A jelen rendelet mellékleteiben rögzített adatokat az Önkormányzati Hivatal, valamint e rendelet alapján döntésre és intézkedésre jogosult más szervek, az adatvédelmi törvény előírásai szerint kezelik és használják fel.


12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.