Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2020. 03. 25- 2021. 04. 22

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Somogyudvarhely Község közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (a továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem tartozó hulladékra. Azok elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanhasználóra, akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék begyűjtőjére, valamint kezelőjére (közszolgáltató). A közszolgáltató csak az önkormányzat által kiírt pályázat mindenkori nyertese, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság lehet.

(2) Somogyudvarhely közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) – amely közszolgáltatónak minősül – (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Somogyudvarhely közigazgatási területén a települési hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2020. január 1. naptól 2029. december 31. napig a közszolgáltatási szerződés alapján.

Értelmező rendelkezések

4. § Fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek az irányadóak.

A közszolgáltatás tartalma

5. § A közszolgáltatás kiterjed

 • a) a természetes személy ingatlanhasználó által - a Közszolgáltató által biztosított edényazonosító matricával ellátott gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását –,
 • b) a nem természetes személy ingatlanhasználó által - a Közszolgáltató által biztosított edényazonosító matricával ellátott gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,
 • c) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy ingatlanhasználótól évi egy alkalommal történő összegyűjtésére,
 • d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére,
 • e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére.

A hulladék rendszeres begyűjtése

6. § (1) A felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező ingatlanhasználó a település közigazgatási területén köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni, és annak díját megfizetni, a Közszolgáltató pedig köteles az ingatlanhasználótól a hulladékot begyűjteni. A hulladékelszállítási közüzemi megállapodás a közszolgáltatás felajánlásakor jön létre az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között határozatlan időre. A rendszeres begyűjtéssel ellátott területen a hulladékelszállítási közüzemi megállapodás csak akkor szűnik meg, ha valamely ingatlanhasználó helyébe másik ingatlanhasználó lép, vagy nem természetes személy az adott ingatlanon a tevékenységét tovább nem végzi. Utóbbi ezen feltételt igazolni köteles.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó, ezen rendeletben foglaltak szerint választhatja meg a közszolgáltatás igénybevételének módját ürítési gyakoriság és ürített edényméret vonatkozásában.

(3) A Közszolgáltató Somogyudvarhely község belterületén hetente egy alkalommal az Önkormányzat részére megküldött szállítási naptár alapján gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

(4) Közszolgáltató a keletkezett vegyes hulladékok összegyűjtéséhez az e rendelet 1. mellékletében szereplő edényméreteket biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

(5) Az ingatlanhasználó a hulladékot a Közszolgáltató által biztosított edényazonosító matricával ellátott gyűjtőedényben, vagy többlethulladék esetén az e célra szolgáló a Közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban köteles kihelyezni.

(6) A hulladékelszállítási közüzemi megállapodás megszűnésekor az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt köteles ügyfélfogadási időben, kitisztított állapotban, a közszolgáltató telephelyére vagy az önkormányzatnak beszállítva visszaszolgáltatni.

Igazolás módja, menete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján

7. § (1) Az e rendelet 1. melléklete szerinti edényméretek használatára való jogosultságát az ingatlanhasználónak az Önkormányzat által a lakcímnyilvántartás adatai alapján kiállított igazolással kell a Közszolgáltató felé igazolni.

(2)

(3) A Közszolgáltató köteles az önkormányzati igazolás és a hiánytalanul aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás birtokában módosítani az általa kezelt számlázási adatokat.

A Közszolgáltatás szüneteltetése

8. § (1) Felépítményes ingatlanok esetében a természetes személy ingatlanhasználó – részére történő közvetlen számlázás esetén – legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki nem lakik. E feltétel teljesülését az ingatlanhasználó az önkormányzat által kiadott igazolás alapján igazolja a közszolgáltató felé.

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles az Önkormányzat felé bejelenteni.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott igazolást minden év január 10. napjáig kell benyújtani, illetve megerősíteni a Közszolgáltatónál. Amennyiben a kérelmező ezt elmulasztja, vagy kérelmét később nyújtja be, úgy a bejelentést követő hónaptól akkor jogosult az ürítési díj alóli mentesítésre, ha a kérelmét tárgyhó 10. napjáig benyújtotta.

(4) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. Ezt követően a Közszolgáltató az ismételten igénybevett gyűjtőedény azonosításához edényazonosító matricát biztosít.

(5) A szüneteltetés idejére alapdíj fizetési kötelezettség terheli az ingatlanhasználót.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai

9. § (1) Az ingatlanhasználó köteles

 • a) a Közszolgáltatóval közölni a választott gyűjtőedény térfogatát,
 • b) természetes személy esetén: családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét közölni,
 • c) nem természetes személy esetén: cég nevét, képviseletre jogosult személy nevét, valamint személyes adatait, a cég adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait hitelt érdemlően megadni, valamint a Közszolgáltató kérésére a cég alapító okiratát bemutatni,
 • d) gondoskodni a Közszolgáltatón keresztül az általa alkalmazott technológiához igazodó, ezen rendelet alapján meghatározott méretű, darabszámú, megfelelő állapotú (nem törött, nem repedt, nem sérült, megfelelő ürítő fülekkel rendelkező) szabvány gyűjtőedényről,
 • e) a hulladékot a szabvány gyűjtőedényben úgy tárolni, hogy annak teteje lezárható legyen,
 • f) begyűjtéskor a gyűjtőedényt közterületen elhelyezni,
 • g) a gyűjtőedény tisztántartásáról gondoskodni,
 • h) hulladékát a Közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
 • i) amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató/Koordináló Szerv által küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége olyan magyarországi postai címet megadni a Közszolgáltató/Koordináló Szerv részére, ahol maradéktalanul biztosított az általuk küldött küldemények átvétele,
 • j) a Közszolgáltató által biztosított edényazonosító matricát a vegyes hulladékok gyűjtéséhez általa igénybe vett szabványos gyűjtőedény oldalára legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig felhelyezni.

(1a) Az ingatlan tulajdonjogában (használatában) bekövetkezett változás esetén mindkét érintett fél (korábbi és az új kötelezett) köteles a Közszolgáltatónak az adás-vételi szerződés keltétől számított 8 napon belül bejelenteni, hogy mely időponttól, ki válik a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté. A határidőn túli bejelentés esetén a korábbi kötelezett felel a szolgáltatással összefüggő díj megfizetéséért. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást új igénybevevőjének nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét.

(2) A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, valamint úgy kell meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben tárolható legyen.

(3)

(4)

A Közszolgáltató kötelezettségei és jogai

10. § (1) A Közszolgáltató köteles:

 • a) a felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező ingatlanhasználótól a település közigazgatási területén a közszolgáltatást felajánlani, az ingatlanhasználótól a vegyes hulladékot begyűjteni és azt kezelni, ártalmatlanítani,
 • b) a begyűjtés módjában beálló változásról az ingatlanhasználót az Önkormányzaton keresztül előzetesen értesíteni,
 • c) az ingatlanhasználó által közölt, közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelni.

(2) A Közszolgáltató a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, és az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően köteles a kötelező közszolgáltatást elvégezni.

(3) A hulladék rendszeres begyűjtését a Közszolgáltató a szállítási napokon 500 óra és 2000 óra között köteles elvégezni.

(4) A Közszolgáltató a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat útvonalában, az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(5) A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha

 • a) a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy rendszeresített zsákban kerül átadásra,
 • b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz,
 • c) az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja,
 • d) ha az edényben elhelyezett hulladék fagyott állapota miatt az edény nem üríthető,
 • e) a vegyes hulladékok gyűjtéséhez használt, szabványos gyűjtőedény nincs a Közszolgáltató által biztosított, a tárgyévre vonatkozó, edényméretnek megfelelő edényazonosító matricával ellátva.

(6) Ha a hulladékgyűjtő edényzetet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása céljából közterületen helyezték el és az edényzet vegyes, vagy elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmaz, akkor az edényzetben elhelyezett hulladék a Közszolgáltató tulajdonát képezi.

(7) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető magyar nyelvű ügyfélszolgálati rendszert.

A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai

11. § (1) Az edények minőségének, illetve állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás megakadályozását és a zárt tárolást is biztosítania kell.

(2) Olyan hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (például tégla, beton, vas, farönk, fatuskó, egészségre ártalmas hulladék stb.) a gyűjtőedényben elhelyezni tilos. A nem rendeltetésszerű használata során tönkrement, a Közszolgáltató tulajdonát képező edények cserekori beszerzési értékét az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére köteles megtéríteni.

(3) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért felelős. Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(4) Somogyudvarhely Község Önkormányzata köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges információkat a Közszolgáltató részére biztosítani, a településen megszervezésre kerülő közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.

A hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok

12. § (1) A település teljes területén az ingatlanhasználó a hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának gyakoriságát szállítási naptár rögzíti, amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül.

(3) A hasznosítható hulladék értékesítéséről a Koordináló Szerv gondoskodik.

(4) A hulladékgyűjtési tevékenység ellenőrzését a természetes és nem természetes személy ingatlanhasználó köteles tűrni minden olyan ingatlanon, ahol hulladék keletkezése az ingatlan használati jellege alapján vélelmezhető.

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban köteles elhelyezni.

(6) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni.

(7) Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását.

(8) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni úgy, hogy:

 • a) a papírhulladékot a kék színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi;
 • b) a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi.

Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.

(9) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Koordináló Szerv.

(10) Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

(11) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok és gyűjtőszigetek elhelyezéséről, azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(12) Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 500 időpontig.

(13) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

(14) A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát.

(15) Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

(16) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.

(17) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést az ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint - a Közszolgáltató által elkészített - szállítási naptárban feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni.

A lomhulladék elszállítása

13. § (1) A Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó számára, külön térítés nélkül, meghirdetett időpontban évente egy alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető nagydarabos hulladékot. Az ingatlanhasználó a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezheti ki a közterületre a lomot, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Nem rakhatja ki az ingatlanhasználó az építési törmeléket, a veszélyes hulladékot, járműroncsot, növényi hulladékot és nyesedéket, illetve egyéb környezetre veszélyes anyagokat.

(2) A Közszolgáltató a begyűjtött hulladék hasznosításáról, kezeléséről, ártalmatlanításáról, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.

A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje

14. § (1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében a számlán szereplő fizetési határidőig kötelesek megfizetni.

15. § (1) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(2) A rendelkezésre állási díj

- a számlázási, díjbeszedési költségek,

- a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi hatóság eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költségei,

- a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll.

(3) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.

(4) Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.

(5) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és az egységnyi díjtétel szorzata.

16. § (1) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a Koordináló Szerv vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.

(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni a Koordináló Szerv részére a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot érvényesíthet.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló Szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

(4) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig fizetik meg.

(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Koordináló Szerv visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(7) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

(8) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a települési hulladék kezeléséről és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2012.(XII. 28.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 11/2013.(X. 11.) és a 13/2013.(XII. 13.) önkormányzati rendeletek.

1. melléklet

Közszolgáltató által felajánlott edényzet űrmértéke

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiről szóló 385/2014.(XII. 31.) kormányrendelet 7. § (1) és (2) bekezdése alapján a Közszolgáltató az alábbi edényzeteket ajánlja fel:

Edényzet űrmértéke

Háztartások létszáma

60 literes*

1 fős

80 literes*

1-2 fős

120 literes

1-2-3 vagy több fős

240 literes

1-2-3 vagy több fős

* Használatának igényléshez az Önkormányzat által kiállított önkormányzati igazolás szükséges.