Somogyudvarhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2019. 10. 03- 2022. 01. 27

Somogyudvarhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

2019.10.03.

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet célja: hogy a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembe vételével a közművelődés lehetőségeit biztosítsa, és megalapozza a fejlesztés lehetőségeit.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közösségi színterére, a könyvtárra, a Faluházra, a közművelődésben résztvevő közösségekre, vállalkozásokra, a képviselő-testületre és szerveire, a Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottság testületi és külsős tagjaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire, valamint a közművelődési szolgáltatások igénybevevőire.

2. § (1) A település helyi közművelődési tevékenységének kiemelt célja:
- A népesség korcsoportok szerinti közművelődési lehetőségeinek megteremtése, különösen az ifjúság és az időskorúak kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezések támogatása.
- Biztosítani kell a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezetet és – az önkormányzat lehetőségei szerint – infrastruktúrát.
- A munkába állást segítő oktatási, szakmai ismeretet bővítő, megújító lehetőségek biztosítása.
- Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, feltételeinek biztosítása.
- Somogyudvarhely község környezeti, szellemi, művészeti értékeink, élő hagyományainak feltárása és ápolása, a régi hagyományok felkutatása, megújítása és gazdagítása.
- Az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének lehetőség szerinti támogatása.
- Az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése.
- A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, pl. határon túli és belüli testvértelepülési kapcsolatok ápolásával.
- A település közösségi életének fejlesztése, a különböző rétegek, korosztályok, együttműködési alkalmainak kimunkálása, támogatása.
- A szabadidő kulturális és hasznos eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységhez közösségi színtérként a Művelődési Házat és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményeket (7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 8.), a Faluházat (7515 Somogyudvarhely, Kossuth u. 70., 72.), a Rákóczi utcai sportlétesítményt (425 hrsz.), valamint a Rákóczi utcai játszóteret (268 hrsz.) biztosítja.

3. § (1) A település közművelődési feladatai, tevékenységi formái:
A hagyományápolás, a hagyományőrzés körében:
- A település történeti, kulturális és környezeti értékeinek közismertté tétele.
- A helyi és nemzeti ünnepi alkalmak gondozása, kulturális gazdagítása, úgymint: Falunap, Idősek napja, Mindenki Karácsonya, március 15-e, augusztus 20-a, október 6-a és 23-a megünneplése, Somogyudvarhelyhez kötődő emberek találkozója, elszármazottak találkozója, ifjúsági tábor.
- A település életének eseményeiről dokumentumok, fotók készítése, őrzése, ezek megismertetése a község lakosságával.

(2) Közösségi színtér biztosításával művelődő közösségek teremtése a lakosság rétegigényei szerint:
- Az ifjúság körében klubok, baráti közösségek szervezése
- A nyugdíjasok körében klubok, közösségek szervezése

(3) A kultúra értékeinek megismertetése:
- Kiállítások és bemutatók szervezése.
- Kulturális együttműködés megteremtése a környező településekkel.
- Határon túli testvértelepülési kapcsolatok ápolása, gondozása.
- Hagyományőrző, illetve múltidéző kiállítások szervezése.
- Fotóklub kiállításai.

(4) A közösségek szervezett csoportjainak összejöveteleit segíteni kell közösségi színtér keretében biztosított helyiség és egyéb feltételek biztosításával. Lehetőséget kell adni baráti összejövetelekre, utcák, falurészek rendezvényeire.

(5) A könyvtár szolgálja a kötetlen olvasói, ismeretszerzési, tájékozódási igényeket.

(6) A képviselő-testület Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága testületi és külsős tagjainak, a polgármesternek, a települési intézmények vezetőinek és a bizottság ülésére meghívottak együttműködésével szervezi és koordinálja a helyi hagyományok őrzésével, bemutatásával, megismertetésével kapcsolatos ügyek intézését.

(7) A Faluház szolgálja a helyi hagyományok őrzését, bemutatását, megismertetését a helyi és a vidéki érdeklődők részére.

(8) Közösségi szórakozások, bálok rendezését biztosítani kell.

(9) Egyéb lehetőségek biztosítása: számítógép-használat, internetes hozzáférés, elektronikus levelezés lehetőségének megteremtése.

4. § (1) A Képviselő-testületnek a közművelődési törvényben és a rendeletben előírt könyvtári szolgáltatói feladatok ellátását Somogyudvarhely Község Önkormányzata a Csurgói Városi Könyvtárral közös együttműködés alapján biztosítja.

(2) A közművelődési munkát egy fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott könyvtáros, a Képviselő-testület és a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői szervezik és végzik.

5. § (1) A Képviselő-testület a közművelődési feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet éves költségvetésében biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az intézmények fenntartásán túl közművelődési feladatainak végrehajtását az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza, ennek céljából a mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – támogatási keretet különíthet el.

(3) A közművelődési rendezvények, szolgáltatások ingyenesek. A bálok kivételével legfeljebb a költségek fedezésének mértékéig szedhetők belépődíjak.

6. § (1) A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátásában az alábbi egyesületekre, intézményekre, formális és informális szervezetekre támaszkodik:
- Művelődési Ház Somogyudvarhely
- Napközi Otthonos Óvoda, Konyha
- Iciri-piciri Családi Bölcsőde
- Somogyudvarhelyi Faluház
- Kuckó Alapítvány
- Rozmaring Idősek Klubja
- Sportegyesület Somogyudvarhely
- Arany János Általános Iskola Somogyudvarhely
- Mozdulj Somogyudvarhely Csoport
- Egyéb helyi és vidéki civil szervezetek.

(2) A Csurgói Városi Könyvtár – a Képviselő-testülettel kötött megállapodás szerint – ellátja a könyvállomány frissítését, cseréjét, javítását, valamint szakmai felügyeletet gyakorol.

(3) Az Önkormányzat együttműködik a községben bejegyzett kulturális, szabadidős és közösségi célú civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.