Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2014. 11. 27

I.

Általános rendelkezések


1.§

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetékességi területén helyi adókat (továbbiakban: adót) vezet be, melyet felhalmozás céljából kommunális beruházással kapcsolatos kiadásokra fordítja.


Az adó alanya


2.§

(1) Az adó alany

a)a magánszemély,

b)a jogi személy, és az egyéb szervezet,[1]

c)a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.


(2) Adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.[2]


(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.[3]


3.§[4]

Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki:

      a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra,

      b) nem állandó lakosként való tartózkodásra és

c) az e törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására.


4.§[5]

(1) Az önkormányzat rendeletével bevezet

      a) kommunális jellegű adót, továbbá

      b) helyi iparűzési adót.


(2) Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni.


II.

Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések


Magánszemélyek kommunális adója


5.§

(1) Adóköteles a Somogyudvarhely Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi:

a) a magánszemély tulajdonában álló beépítetlen belterületi földterület, figyelemmel a Htv. 52.§ 16. pontjában meghatározott kivételekre,[6]

b) a magánszemélyek tulajdonában álló lakás céljára szolgáló építmény,

c) a nem magántulajdonban lévő lakáson fennálló lakásbérleti jog.


(2) Az adó alanya az a magánszemély, akinek tulajdonában Somogyudvarhely község belterületén telektulajdona, Somogyudvarhely illetékességi területén lakástulajdonjoga van. Az adókötelezettség kiterjed az ingatlan tulajdonjogra, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra egyaránt.


(3) A Htv. 52.§ 8. pont felsorolásában meghatározott ingatlanok körébe nem tartozó, nem lakáscélra szolgáló építmények, amelyek kizárólag ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, tárolási, és más gazdasági célokra szolgálnak, helyi adómentességet élveznek.[7]


Az adó alanya


6.§

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek, illetve lakás tulajdonosa. Ingatlannyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog, illetve több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdonosi hányadaik arányában adóalanyok.


Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


7.§

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.[8]


(2) Az adókötelezettség a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján keletkezik.[9]


(3) Az adókötelezettség megszűnik a lakás megszűnése évének utolsó napján.


(4) Az adókötelezettség

a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,


b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a

ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,

bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,


c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,


d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,


e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján

szűnik meg.[10]


(5) A lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a jogviszony létrejöttét követő év első napjától keletkezik, és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.


(6) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.


Az adó mértéke


8.§

Az adó mértéke a rendeletben meghatározott adótárgyanként évi 12 000Ft.[11]


9.§[12]

Az adó mértéke

a) az 5.§. (1)/a. pontja alá tartozó adózó,

b) az 5.§. (1)/b. pontja alá tartozó adózó akkor, ha az adóév első napján az ingatlan az adóhatóság hivatalos tudomása alapján lakatlan

a rendeletben meghatározott adótárgyanként évi 5 000Ft.


Vállalkozók kommunális adója


10.-12.§[13]


Helyi iparűzési adó[14]


Adókötelezettség


13.§

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).


14.§

(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységet részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.


(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

    a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy         megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,

    b) bármely – az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert,     feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.[15]


Az adó mértéke


15.§

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 14.§ (2) bekezdésében foglalt tevékenység végzése után naptári naponként 5 000Ft.[16]


16.-20.§[17]


III.

Záró rendelkezések


21.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. A rendelet hatálybalépésével Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 23/1998.(XI.26.) számú rendelete, továbbá az ezt módosító 8/2002.(VI. 13.), 1/2003.(II. 3.), 8/2003.(X. 29.) és 11/2003.(XII. 18.) számú rendeletek hatályukat vesztik.


22.§

A helyi adóval és az önkormányzati költségvetés javára más jogszabályban megállapított minden adóval kapcsolatos eljárásban az e rendeletében, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvényben, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
                                            Tóth László                                                       Szarvas Zsolt

                                           polgármester                                                          körjegyző

[1]

A 2.§ (1) bekezdés b) pontját módosította a 8/2014.(VII. 9.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. július 10.

[2]

A 2.§ (2) bekezdését módosította a 8/2014.(VII. 9.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. július 10.

[3]

A 2.§ (3) bekezdését módosította a 8/2014.(VII. 9.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. július 10.

[4]

A 3.§ szövegét módosította a 8/2014.(VII. 9.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. július 10.

[5]

A 4.§ szövegét módosította a 8/2014.(VII. 9.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. július 10.

[6]

Az 5.§ (1) bek. a) pontjának szövegét módosította a 14/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. november 27.

[7]

Az 5.§ (3) bekezdés szövegét módosította a 14/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. november 27.

[8]

A 7.§ (1) bekezdés szövegét módosította a 14/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. november 27.

[9]

A 7.§ (2) bekezdés szövegét módosította a 14/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. november 27.

[10]

A 7.§ (4) bekezdés szövegét módosította a 14/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. november 27.

[11]

Az adó mértékét 15 000Ft-ról 12 000Ft-ra módosította a 9/2013.(VIII. 9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. január 1-től.

[12]

A 9.§-t módosította a 16/2011.(XII. 28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. január 1-től.

[13]

A 10.-12.§-okat hatályon kívül helyezte a 14/2010.(XII. 21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. január 1.-től.

[14]

A 13-15.§-okat megállapította a 14/2010.(XII. 21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. január 1.-től.

[15]

A 14.§ (2) bekezdés szövegét módosította a 14/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. november 27.

[16]

A 15.§ (2) bekezdés szövegét módosította a 14/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. november 27.

[17]

A helyi iparűzési adóra vonatkozó, 13.-20.§-okban szereplő szabályozást törölte a 14/2009.(XII. 1.) önkormányzati rendelet, mely szabályozást a 14/2010.(XII. 21) önkormányzati rendelet, ennek alapján megállapította a 13-15.§-ok szövegét, a 16-20.§-okat továbbra is hatályon kívül helyezte a testület. Hatályos 2011. január 1.-től.