Somogyudvarhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2014. 10. 27- 2023. 03. 31

Somogyudvarhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 40. §. (1) bekezdésében a 41. §. (3) bekezdésének a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§

A rendelet hatálya Somogyudvarhely községben lévő önkormányzat tulajdonában álló, működő temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.

A temető földhivatali adatai: 03. hrsz. községi önkormányzat Somogyudvarhely


2.§

Az 1.§. (1) bekezdés alatti temető tulajdonosa Somogyudvarhely Önkormányzat. (Térkép, helyszínrajz mellékletet képez.)


Somogyudvarhely Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartás és üzemeltetéséről részben saját maga, részben kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft bevonásával gondoskodik.


Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele


3.§

(1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: koporsós, hamvasztásos, kolumbárium, illetve kripta.[1]


(3) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek: 1-es sírhely hossza: 2m, szélessége: 90cm egymástól való távolsága 60cm, a 2-es sírhely hossza: 2m, szélessége 180cm. A sír mélysége 1.60m – 2m. Sírok közötti távolság: 30cm – 60cm, a temetési helyen elhelyezett sírjel (sírkő, síremlék, stb.) magassági mérete: sírgödör + út.


A temetési helyen elhelyezett sírjel magassági méreteinek meghatározása: a 2m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában. Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.


(4) A temetőben a kripták közül az alábbi temetkezési formák biztosítottak:


            2 személyes kripta: alépítmény méretei:            hosszúság:       2.20m

                                                                                   szélesség:       1.20m

                                                                                   mélység:          2.10m

                                               felépítmény méretei:      hosszúság:       3.00m

                                                                                   szélesség:        2.00m


            nyílás szélessége:                           2x0.9 m

                                               járda méretei:              hosszúsága:     4.00m

                                                                                  szélessége:     3.00m


               4 személyes kripta: alépítmény méretei:     hosszúság:       2.20m

                                                                              szélesség:        1.70m

                                                                               mélység:          2.10m

                                               felépítmény méretei:   hosszúság:       4.00m

                                                                                szélesség:        3.00m


                                               nyílás szélessége:                            2x0.9m

                                               járda méretei:              hosszúsága:     4.00m

                                                                                 szélessége:      3.00m.[2]


(5) A temetőben a kolumbáriumos temetkezés lehetősége is biztosított.[3]


(6) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve előre megvásárolt sírhelyet, amely nyilvántartásba kerül. Parcellazáró vagy parcellanyitó sor megkezdésekor a sor bármelyik oldalról megkezdhető.[4]


(7) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartam: korlátlan.[5]


(8) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértéke:

a.) 2.000Ft az elhunyt, illetve házastárs vagy élettárs után a halálesetet követő   vásárlás esetén

b.) 5.000Ft előzetes sírhelyvásárlás esetén

c.) 10.000Ft 2 személyes kripta esetén

       20.000Ft 4 személyes kripta esetén

d.) Bekerülési költség sírhelyenként felosztva kolumbárium esetén.[6]


A temető fenntartása és üzemeltetése


4.§

(1) Somogyudvarhely Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerint maga, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft., mint szolgáltató bevonásával gondoskodik.[7]


(2) Az üzemeltetési szerződést a polgármester köti meg a képviselő-testület jóváhagyásával.[8]


A köztemető infrastrukturális létesítményei


5.§

A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik: ravatalozóépület, hűtőkamra.


A temető üzemeltetése


6.§

(1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.


(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani: Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.


(3) A temetési szolgáltatást végző vállalkozók részére az önkormányzat a temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem számít fel.[9]


(4) Az önkormányzat a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat nem állapít meg.[10]


Temetők rendje


7.§

(1) A temetőlátogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja.


(2) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.


(3) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.


(4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.


(5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.


(6) Kutyát – a vak vezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.


(7) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.


(8) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra.


(9) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.


(10) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról évente két alkalommal az önkormányzat gondoskodik.


(11) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.


Záró rendelkezések


8.§

(1) Aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt törvényi tényállásokon túlmenően az e rendelet 3. §-ában meghatározott sírhelyméreteket nem tartja be, a sírhelylétesítést az önkormányzatnál előzetesen nem jelenti be, illetve az e rendelet 6.§. (2), 7.§. (1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) bekezdéseit megsérti, 30.000Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.[11]


(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.[12]


                          Tóth László                                                           dr. Petőné dr. Berkes Sarolta

                          polgármester                                                                           jegyző

[1]

A 3.§ (2) bekezdés szövegét módosította a 6/2002.(IV. 18.) önk. r. Hatályos 2002. május 3-tól.

[2]

A 3.§ (4) bekezdés szövegét beiktatta a 6/2002.(IV. 18.) önk. r. Hatályos 2002. május 3-tól.

[3]

A 3.§ (5) bekezdés szövegét módosította a 6/2002.(IV. 18.) önk. r. Hatályos 2002. május 3-tól.

[4]

A 3.§ (6) bekezdés szövegét módosította a 13/2014.(X. 27.) önk. r. Hatályos 2014. október 28-tól.

[5]

A 3.§ (7) bekezdés szövegét módosította a 6/2002.(IV. 18.) önk. r. Hatályos 2002. május 3-tól.

[6]

A 3.§ (8) bekezdés szövegét módosította a 6/2002.(IV. 18.) önk. r. Hatályos 2002. május 3-tól.

[7]

A 4.§ (1) bekezdés dőlt betűvel szedett szövegét beiktatta a 13/2004.(XI. 29.) önk. r. Hatályos 2004. november 29-től.

[8]

A 4.§ (2) bekezdés szövegét beiktatta a 13/2004.(XI. 29.) önk. r. Hatályos 2004. november 29-től.

[9]

A 6.§ (3) bekezdés szövegét beiktatta a 13/2004.(XI. 29.) önk. r. Hatályos 2004. november 29-től.

[10]

A 6.§ (4) bekezdés szövegét beiktatta a 11/2007.(VI. 27.) önk. r. Hatályos 2007. június 27-től.

[11]

A 8.§ szövegét módosította a 6/2002.(IV. 18.) önk. r. Hatályos 2002. május 3-tól.

[12]

A 8.§ (2) bekezdését beiktatta a 12/2009.(IX. 28.) önk. r. Hatályos 2009. szeptember 28-tól.