SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2017 (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2016. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 20 - 2017. 12. 21

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2017 (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2016. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.12.20.

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet 1. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Szikszó város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3527 Miskolc, Besenyő út 26.), (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.
(2) A rendelet 1. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.”

2. §

(1) A Rendelet 5. § (1)-(3) bekezdések a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.
(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.
(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”
(2) A Rendelet 5. §-a az alábbi (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.
(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.
(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”

3. §

A rendelet 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:
- 60 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 15 kg,
- 120 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 27 kg,
- 240 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 50 kg,
- 770 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 175 kg,
- 1100 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 250 kg,
- 4000 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 3000 kg lehet.”

4. §

A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján
- a természetes személy Ingatlanhasználók negyedévente utólag,
- a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.
(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő.
(3) Az Ingatlanhasználó köteles a díjat a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni.
Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák esetében a számla kiállítója, míg a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.
(4) A lakossági hulladékgyűjtő edényzetek ürítési díját az Önkormányzat egy összegben fizeti.”

5. §

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése hatályát veszti.
(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.”

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. december 21. napjával.