Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését elfogadó 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 09 - 2020. 07. 10

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:


1. §


A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg


2. §


(1) A képviselő-testület a Nagyszakácsi Községi Önkormányzat költségvetése


     Bevételi, kiadási főösszegét                                        282.489.110 Ft-ban


     működési költségvetési bevételét                                249.654.371 Ft-ban

     felhalmozási költségvetési bevételét                              32.834.739 Ft-ban


    működési költségvetési kiadását                                  181.382.371 Ft-ban

    felhalmozási költségvetési kiadását                              101.106.739 Ft-ban


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi

költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési

maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

       -       0 Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét                                + 68.272.000 Ft-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét                           -  68.272.000 Ft-ban állapítja meg.

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 71.595.205 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 71.595.205 Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 2.438.087 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.


2. §


A Rendelet 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 mellékleteit jelen rendelet azonos számú mellékletei váltják fel.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


          

                                           Kövér István s.k.                                               Ács Attila s.k.

                                            polgármester                                                          jegyző  


Mellékletek