Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló, - többször módosított – 4/2011. (IV. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 29 - 2020. 03. 01

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott helyben biztosítható közfeladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletmódosítást rendeli el:

1. §


A R. 20/A. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt települési segély- rászorultsághoz igazodva - legalább 1.000 Ft, maximum 30.000 Ft lehet.

2. §


A R. 20/B. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(2) Az egyedi mérlegelés alapján a (1) bekezdés szerint megállapított segély szociális kölcsön formájában is megállapítható. A kölcsön visszafizetésére 24 hónapnál hosszabb időt megállapítani nem lehet. A kölcsön folyósításának feltétele a visszafizetés garanciáit tartalmazó kölcsönszerződés megkötése.

3. §


A R.  41. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(3) A szociális étkeztetéshez az önkormányzat a következő kedvezményt biztosítja


                                                  Kedvezmény                               Ellátás díja (Ft/adag)


Intézményi térítési díjak:                                                   


Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium           730.- Ft  

Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK                                                          720.- Ft

4. §


(1)  A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, majd az azt következő nappal hatályát veszti. 

(2) A rendelet díjtételek módosítására vonatkozó rendelkezéseit 2020. január 1. napját követő számlakibocsátások tekintetében lehet érvényesíteni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


                                          Kövér István s.k.                                                      Ács Attila s.k.

                                             polgármester                                                               jegyző