SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2016 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 12. 22 - 2017. 12. 19

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2016 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2016.12.22.

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Szikszó Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) biztosításáról Szikszó város közigazgatási területén. Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhelye: 3700. Kazincbarcika, Eszperantó út 2. sz.) útján látja el.

(2) A rendelet célja a hulladékgazdálkodási tevékenység tartalmának, rendjének és módjának helyi szabályozása a közszolgáltatás zavartalan és előírás szerinti biztosítása érdekében.

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek.

(4) A közszolgáltatás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.

(5) Szikszó város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3700. Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.), (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül elérhető vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és magánterületnek forgalom elől el nem zárt részét is.
(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) sz. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) sz. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az irányadó.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

3. § (1) A közszolgáltatással ellátott területen az Ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított koordináló szervezet (továbbiakban: Koordináló szervezet) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Az Ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye, vagy az hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az Ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatás igénybevételét írásba kell foglalni.

(3) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az Ingatlanhasználóknak, akik a rendszeres gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet folytatnak.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az Ingatlanhasználót a helyben szokásos módon köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság és időpont) minden szempont figyelembevételével a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az Ingatlanhasználókat – változás esetén is - értesíteni.

(4) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az Ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt köteles írásban értesíteni.

(5) A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját) a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát az Ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési (ürítési) gyakoriság figyelembevételével Közszolgáltató az Önkormányzattól kapott adatszolgáltatás alapján illetve az Önkormányzattal együttműködve határozza meg.

(6) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, elszállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

(7) Amennyiben árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán a közterületen települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezik, abban az esetben a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.

(8) Az Ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles tárolni, azt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.

(9) Az Ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az erre a célra rendszeresített és használatra átvett gyűjtőedényben gyűjteni és a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.

(10) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(11) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltató által rendszeresített és külön térítés ellenében biztosított vagy egyéb engedélyezett (szelektív hulladékra) zsákban lehet települési hulladékot kitenni.

(12) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18:00 órától, a szállítás napján legkésőbb 6:00 óráig helyezendő ki, és a szállítás napján 18:00 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.

(13) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit.

(14) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet – az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, a ki nem ürített gyűjtőedényből szabályszerűen eltávolítani, és azt használhatóvá tenni.

(15) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztán tartása az ingatlanhasználó feladata.

(16) A hulladék elszállítása céljából a közterületre kitett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – mindig lecsukott állapotban kell lennie kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(17) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

4. § (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles gondoskodni a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.

(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:

- az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel,
- a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben jelen rendelet 3. § (13) bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy a gyűjtőedény túltöltött.
A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlanhasználót.
(3) Közszolgáltató a gyűjtőedények kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás illetve a szakszerűtlen ürítésből eredő esetleges megrongálódás megakadályozása.
(4) Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni. Az ürítés során esetlegesen kihullott szemetet a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.
(5) Közszolgáltató a lakosság részére háztartásonkénti elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést, valamint gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtést is üzemeltet. A Közszolgáltató a szelektív többlethulladék gyűjtéshez a lakosok által beszerzett átlátszó műanyagzsákokat elfogadja és az azokban tárolt hulladékot is elszállítja.
(6) A Közszolgáltató a regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeit, a regionális hulladékgazdálkodási rendszerben, regionális szinten kialakított járatterv szerint üríti ki.
(7) Közszolgáltató Szikszón hulladékudvart is üzemeltet, ahol a lakosságtól származó többlet és veszélyes hulladékot a nyitvatartási időben, a meghatározott feltételekkel köteles átvenni. A mindenkor érvényes feltételek (nyitvatartás, hulladékfajták és kapcsolódó mennyiségek, szükséges igazolás stb.) a Közszolgáltató honlapján részletesen megtalálhatóak (www.zoldvolgy.hu).

4/A. § Közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdésben foglalt, a Koordináló szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések

5. § (1) Az ingatlanokon felhalmozódó, méreténél, mennyiségénél fogva a rendszeres gyűjtőjárattal nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) Közszolgáltató az Önkormányzattal (Polgármesterrel) egyeztetett módon évente egy alkalommal gondoskodik.

(2) A hulladékot az Ingatlanhasználó a Közszolgáltató előzetes értesítése alapján, a megjelölt időpontban, helyen és módon helyezheti el elszállítás céljából.

(3) Az elszállítandó hulladékot Ingatlanhasználónak közterületen úgy kell lerakni, hogy az a jármű - és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa valamint ne járjon baleset vagy egyéb károkozás veszélyével.

A hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) Az Ingatlanhasználó természetes személy a vegyes háztartási és szelektív települési hulladék gyűjtésére, szállítására a rendelkezésére bocsájtott, egyedi azonosító jellel illetve egyedi kódszámmal ellátott edényzeteket köteles használni.

(2) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az Ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében biztosított hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni. Szelektív többlethulladék gyűjtésére a Közszolgáltató elfogadja az Ingatlanhasználó által vásárolt, de az általa előírt feltételeknek megfelelő műanyag zsákot.

(3) A hulladékgyűjtő edények ürítésének gyakorisága:

- vegyes hulladék esetén minimum hetente 1 alkalommal,
- szelektív hulladék esetén minimum kéthetente 1 alkalommal.
Amennyiben a hulladék elszállítása a Közszolgáltató hibájából elmarad, azt 24 órán belül pótolni köteles.
(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:
- 60 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 15 kg,
- 120 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 25 kg,
- 240 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 50 kg,
- 770 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 175 kg,
- 1100 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 250 kg,
- 4000 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 3000 kg lehet.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

7. § (1) A rendelet 1. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó Ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és eleget tesz közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.

(2) Az Ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti köteles.

(3) Az Ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó nevének és címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a nyilvántartásban szereplő Ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(4) Öröklés esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás szüneteltetését.

(5) Az Ingatlanhasználót nem terhelik a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, illetve nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet, így hulladék nem keletkezik.

(6) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt kizárólag írásban, kérheti a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig nem kívánja használni vagy bármilyen módon hasznosítani.

(7) A szüneteltetés kérelmezése esetében a Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.

(8) Természetes személy Ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal illetve a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennállását és ezen időszak alatt Közszolgáltató is jogosult ellenőrizni a szünetelés jelen rendeletnek való megfelelőségét.

(9) Nem természetes személy Ingatlanhasználó az Önkormányzat által kiadott igazolással évente köteles igazolni Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának fennállását.

(10) Amennyiben a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az Ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni.

(11) Amennyiben a szünetelés ideje alatt település hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az Ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató azt elszállítja és adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.

(12) Amennyiben az Ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybe vett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, úgy változtatási igényét a Közszolgáltatóval a megelőző hónap 15. napjáig kell közölnie.

(13) Ha az Ingatlanhasználó az előző bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igények időtartamát, azt a Közszolgáltató mindaddig teljesíti, amíg az Ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.

(14) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni. Ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

(15) Az Ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást kapjon.

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályainak rendje

8. § (1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

- a természetes személy Ingatlanhasználók 2 (kettő) havonta utólag,
- a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.
(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő.
(3) Az Ingatlanhasználó köteles a díjat a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni.
Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák esetében a Közszolgáltató, míg a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.
(4) A lakossági hulladékgyűjtő edényzetek ürítési díját az Önkormányzat egy összegben fizeti.

Bírságok kiszabása

9. §

.

(1) Aki e rendeletben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve az ott előírt szabályokat megsérti, a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mulasztja el, és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza.
(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően az Önkormányzat jegyzője hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) sz. Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását Közszolgáltató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban végzi.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

11. § Közszolgáltató a Szikszói Önkormányzat illetékességi területén hulladékudvart is üzemeltet. Az Ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett többlet települési -és veszélyes hulladékot a nyitvatartási időben, a Közszolgáltató által közölt feltételekkel a hulladékudvarba valamint a 7. § (1) bekezdésben szereplő létesítménybe saját maga is elszállíthatja, illetve a lakcímkártya felmutatásával, meghatározott mennyiségig díjmentesen leadhatja.. A mindenkor érvényes feltételek a Közszolgáltató honlapján részletesen megtalálhatóak (www.zoldvolgy.hu).

12. § A hulladékká vált és a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat a Közszolgáltató minden év január 31. napjáig külön díj felszámítása nélkül, térítésmentesen összegyűjti és ártalmatlanításra elszállítja.

Adatvédelmi rendelkezések

13. § (1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles Ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az Ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 65. § (2) bekezdése alapján a természetes személyazonosító adatokat valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A Közszolgáltató a természetes személy Ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az Ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 17/2013. (XI.13.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.