Balatonhenye Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(VI.18.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2016. 10. 06- 2022. 02. 26

Balatonhenye Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(VI.18.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Balatonhenye község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. számú rendelet /R/ rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

Bevezető rendelkezések

1. § Jelen rendelet célja

 • a) Balatonhenye község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
 • b) Balatonhenye község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

2. § [1]

3. § [2]

Általános rendelkezések

4. § [3] Balatonhenye község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

5. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Balatonhenye község közigazgatási területére terjed ki.

(2)[4] A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a Balatonhenye község közigazgatási területén levő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.

(3) Az ingatlanhasználó[5] a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(4)[6][7] Balatonhenye község Önkormányzata a község közigazgatási területén a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást a következő gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:

 • a) a hulladék összegyűjtése[8], elszállítása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Balatonfüredi Hulladékgazálkodási Nonprofit Kft[9].
 • b)[10] a települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtése[11], az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
 • c)[12][13] az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését[14] a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft bevonásával végzi.
 • d)[15][16] az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban történik.
 • e) hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel.

(5)[17] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás

6. § [18] (1) A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására.

(2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e célra létrehozott Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként együttműködik a Társulás többi tagjával.

7. § [19]

A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

8. § [20] (1) A közszolgáltató kötelezettsége

 • a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres összegyűjtése[21], elszállítása és kezelése;
 • b)[22] az elkülönített hulladékgyűjtés céljára,
  • ba) a gyűjtőszigetre kihelyezett konténerek rendszeres ürítése,
  • bb) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi egy alkalommal történő ürítése,
 • c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban;
 • d) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi hulladéknak az összegyűjtése[23] és elszállítása;
 • e) a begyújtő helyek, előkezelő telepek, hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése.

(2)[24]

(3)[25]

(4)[26]

(5)[27]

A közszolgáltatási szerződés

9. § [28] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:

 • a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;
 • b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket;
 • c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

Közterületek tisztántartása

10. § (1) A hulladékot nem lehet- a gyűjtés, összegyűjtés[29], lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(2)[30]

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlanhasználók[31] kötelesek gondoskodni.

(4)[32] Építési, bontási munkálatok esetén az ezzel érintett ingatlan tisztántartásáról az építtető köteles gondoskodni.

(5)[33] Az önkormányzati tulajdonban levő utak, közterületek tisztántartásáról – beleértve a hó- és síkosság mentesítést – a (6) – (10) bekezdésben meghatározott kivétellel az Önkormányzat gondoskodik.

(6)[34] Az ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, valamint a járdaszakaszhoz tartozó folyókák és víznyelő rácsok folyamatos tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is – az ingatlanhasználó gondoskodik.

(7)[35] Az üzletek és intézmények előtti járdaszakasz, közterület tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is - az üzemeltető, illetve az intézményvezető köteles gondoskodni.

(8)[36]

(9) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.

(10)[37] Ha jármű üzemelése vagy bármely más tevékenység során közterület szennyeződik, akkor a szennyeződés okozója köteles azt haladéktalanul eltávolítani, illetve a közterületet megtisztítani.

11. § (1) Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat[38] elhelyezni, elszórni, eldobni.

(2) Védeni kell a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat.

(3)[39] Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas vagy a környezetet szennyező anyagot a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni.

(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad[40].

(5) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem lehet. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani.

Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei

12. § (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.

(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – üzemeltető[41] az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

(3)[42] Alkalmi vásár, búcsú, közterületi- vagy mozgóárusítás, továbbá közterületet igénybevevő rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztántartásáról, majd azt követően a megtisztításáról az árus, az egyéb célra közterületet foglaló, valamint a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei

13. § (1) Az ingatlanhasználó[43] köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési[44] hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználót[45] nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési[46] hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(3)[47][48] Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.

(4)[49] Üdülőingatlanok esetében a (3) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 15-étől október 15-éig tart.

14. § [54]

15. § [55]

16. § [56]

17. § [57]

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

18. § (1)[58] A Közszolgáltató köteles szerződéses ajánlatával az ingatlanhasználót megkeresni, és a közszolgáltatás lényeges feltételeiről írásban tájékoztatni. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt létrehozza

 • a) szerződés megkötése
 • b) a közszolgáltatás igénybevételének ténye
 • c) a közszolgáltatás Közszolgáltató általi felajánlása, illetve a teljesítésre való rendelkezésre állása

(2)[59]

(3)[60] A közszolgáltatás feltételeiben, ellátásában bekövetkező változásokról a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót előzetesen tájékoztatni.

(4)[61]

(5)[62] Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, valamint, ha a közötte és a Közszolgáltató között létrejött jogviszonyt érintő változás következik be, így különösen, ha az ingatlanán keletkező hulladék mennyisége megváltozik.

(6)[63]

19. § [64]

20. § [65] (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a közszolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(2) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.

(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig csatolni kell.

 • a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi számla másolatát; vagy
 • b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.

(4) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki, amennyiben a használaton kívüliség alapja

 • a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;
 • b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy
 • c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.

Hulladékszállítás rendje

21. § [66] A háztartási hulladék összegyűjtése[67] és elszállítása heti egy alkalommal történik, melynek időpontját és útvonalát a Közszolgáltató határozza meg. Amennyiben az időpont vagy az útvonal megváltozik, a Közszolgáltató köteles erről az ingatlanhasználókat előzetesen tájékoztatni.

Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsájtása

22. § [68] (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő, legalább 50 liter űrtartalmú gyűjtőedényt igénybe venni.

(2) Az ingatlanhasználó a keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 50, 80 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt választhat, melyet neki kell beszereznie, és amelynek megfelelően kell a Közszolgáltatóval a szerződést megkötnie.

(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmi jelleggel meghaladja a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti szerződött hulladék mennyiséget, az ingatlanhasználó a többlet hulladékot Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezi el, melyet a Közszolgáltató köteles a 21. §-ban meghatározott alkalommal elszállítani.

(4)[69] Az intézményes települési hulladékszállítás a hulladékszállító járművel megközelíthető utcákra, köz- és magánterületekre terjed ki. Amennyiben az ingatlan a hulladékszállító járművel nem megközelíthető területen található, akkor annak használója a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét erre a célra szolgáló emblémás zsák beszerzésével és az abban elhelyezett hulladéknak az ingatlanhoz legközelebb eső, a szállítási útvonallal érintett közterületre a gyűjtési napon történő kihelyezésével teljesíti.

23. § (1)[70] Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója[71], míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék összegyűjtése[72], szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

24. § [73][74] (1) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az akadálymentesen megközelíthető legyen, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. A gyűjtőedény kiürítése után az elszállítás napján annak a közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A közterületre csak csukott fedelű gyűjtőedényt vagy bekötött szájú emblémás zsákot szabad kihelyezni.

25. § [75] (1) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy zárható legyen. A gyűjtőedénybe csak háztartási hulladék helyezhető el. Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállítók testi épségét veszélyezteti, a szállító jármű berendezésit megrongálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

(4) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy összefagyott vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.

26. § [76][77] (1)[78] Az elkülönített gyűjtés céljára

 • a) a közterületre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére,
  • aa) melyek kialakítása jelzi rendeltetésüket, jelöléssel, felirattal ellátott vagy speciális kialakítású, így különösen más színű,
  • ab) melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető.
 • b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató
  • ba) kerekes hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást igénybevevők részére,
  • bb) emblémás zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők részére

(2)[79]

(3) Az elkülönített gyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató feladata.

27. § [80] Az építési törmelék elszállíttatásáról az építtető köteles gondoskodni.

A közszolgáltatási díj meghatározása

28. § [81]

29. § (1)[82]

(2)[83]

(3)[84]

30. § [85]

31. § [86]

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

32. § (1) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik a 1/2004. (I.29.) számú Ör. rendelet.

(3)[87]

Jogharmonizációs záradék

33. § [88] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. melléklet [89]

2. melléklet [90][91]


[1] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. a.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[2] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. a.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[3] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[4] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától
[5] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[6] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától
[7] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § a.) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[8] Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 12. napjától
[9] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[10] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[11] Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a.) pontja, hatályos 2014. október 12. napjától
[12] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[13] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[14] Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja, hatályos 2014. október 12. napjától
[15] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[16] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[17] Beiktatta a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. október 06. napjától
[18] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[19] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. c.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[20] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[21] Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 12. napjától
[22] Módosította a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. október 06. napjától
[23] Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 12. napjától
[24] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától
[25] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától
[26] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától
[27] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától
[28] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[29] Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja, hatályos 2014. október 12. napjától
[30] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. d.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[31] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 14. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[32] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[33] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[34] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[35] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[36] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. d.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[37] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[38] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. e.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[39] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[40] Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad
[41] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 15. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[42] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[43] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[44] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. g.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[45] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[46] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. g.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[47] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. h.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[48] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[49] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[50] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[51] Hatályon kívül helyezte a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatálytalan 2014. október 12. napjától
[52] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[53] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától
[54] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[55] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[56] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[57] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[58] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 9. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától
[59] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. j.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[60] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 9. §. (2) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától
[61] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. j.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[62] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 9. §. (3) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától
[63] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. j.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[64] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. k.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[65] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[66] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[67] Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos: 2014. október 12. napjától
[68] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[69] Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[70] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 18. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[71] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 18. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[72] Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos: 2014. október 12. napjától
[73] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[74] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától
[75] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[76] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[77] Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától
[78] Módosította a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. október 06. napjától
[79] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától
[80] Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától
[81] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. l.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[82] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. április 16-ától;
[83] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. m.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[84] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. április 16-ától;
[85] Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § b.) pontja, hatálytalan 2014. július 12. napjától
[86] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. o.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[87] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. p.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[88] Kiegészítette: 10/2009. (IX.30.) ÖK számú rendelet. Hatályba lépés időpontja: 2009. október 1.
[89] Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. q.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától
[90] Módosította: 7/2012. (VII.27.) önkormányzati rendelet 1. § (5). Hatályba lépés időpontja: 2012. július 30.
[91] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. április 16-ától;