Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú igénybevételéről

Hatályos: 2013. 09. 21 - 2020. 07. 14

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) és a 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről a következőket rendeli el:

1.§ (1) E rendelet tárgyi hatálya Ják Község közigazgatási területén található valamennyi közterületre kiterjed.

(2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti közterületeket filmforgatási célra használó természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.

2.§ A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

  1. forgatási helyszín esetében: 200 Ft/m2/nap,
  2. technikai kiszolgálás esetében: 150 Ft/m2/nap.
  3. és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap

3.§ Mentes a díjfizetés alól a kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekű célokat szolgálnak különösen:

a) az oktatási, a tudományos és ismeretterjesztő témájú filmalkotások,

b) a települést, vagy az önkormányzat intézményeit bemutató,

c) az önkormányzat rendezvényeiről készült film.

4. § (1)Filmforgatás céljából csak úgy lehet közterületet lezárni, ha a közúti közlekedés forgalomeltereléssel biztosított.

(2) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(4)A filmforgatás célú közterület használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

5.§ (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(2) A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően, legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

6. § Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét- ideértve az eljárás lefolytatásának a jogát, a jóváhagyás megadásának és a jóváhagyás megtagadásának jogát is - a polgármesterre ruházza át.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ják, 2013. szeptember 16.

/:Szemes István s.k.:/                                                         /: Németh Melinda s.k.:/

   polgármester                                                                             mb. jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének ideje: 2013. szeptember 20.

Ják, 2013. szeptember 20.

                                                                                            /:Németh Melinda s.k.:/

                                                                                                    mb. jegyző