Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.28..) önkormányzati rendelete

a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

Hatályos: 2018. 05. 29 - 2018. 12. 31

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2018. évben 41 000,- Ft-ban állapítja meg.


2. §


A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2018. évre egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.


3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
  2. Egyidejűleg hatályát veszti a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet.


Ják, 2018. május 15.        /:Szemes István:/                                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

           polgármester                                                                                   jegyző   


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 28. napján kihirdetésre került.

                                                                                             


Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző