Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.15.) önkormányzati rendelete

Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 16 - 2017. 05. 17

Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§. A rendelet 2. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


2. §

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az önkormányzat székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított  szervezet: Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).

(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Ják község közigazgatási területe.

(5) Az Önkormányzat hivatala: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14. (a továbbiakban: Hivatal)

Kirendeltsége: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Nárai Kirendeltsége (9797 Nárai, Petőfi S. u. 41.).

(6) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(7) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön  rendeletben állapítja meg.

(8) Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, a középen Ják község címere, a köríven pedig

„Ják Község Önkormányzata” felirat található.)


2.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.


3. §

 (1) Az önkormányzat  ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellátási módját.

(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységeket kormányzati funkciókat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat – saját felelősségére – vállalkozási tevékenységet folytathat. Ennek megfelelően:

a) külön egyedi döntéseket követően közvetlenül részt vehet vállalkozásban,

b) a helyi önkormányzati politikával illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét formáival (pl. helyi adópolitikával, telek- és ingatlanértékesítéssel, stb.) vállalkozás-élénkítő, piacgazdaság barát környezetet teremt.

(4) Az önkormányzat önként vállalja az alábbi feladatok ellátását:

a) civil szervezetek támogatása,

(5) A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

 1. kamatmentes kölcsön megállapítása
 2. dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt segélyezési és egyéb szociális ellátási ügyekben
 3. elrendeli az általa megállapított és jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését
 4. étkeztetés
 5. az önkormányzat jelképei használatának engedélyezése
 6. dönt a közterület használat iránt benyújtott kérelmekben
 7. dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői feladatok ügyében
 8. dönt a közterület-használatáról és a település védelméről szóló rendeletben  meghatározott ügyekben
 9. a közműépítéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtétele
 10.  tulajdonosi nyilatkozatot tesz az önkormányzati vagyon megterhelésével nem járó ügyekben
 11. közbeszerzésekkel kapcsolatosan, mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy, gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit
 12. észrevételt tesz a Magyar Államkincstár által lefolytatott helyszíni ellenőrzésről,

felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvben foglaltakra

 1.  adatszolgáltatást teljesít elemi költségvetésről, éves költségvetési beszámolóról az

            államháztartás információs rendszere keretében

 • önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 6.-MFt értékhatárig.


4.§. A rendelet 6. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


6.§

A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a napirend előadóját,

b) akinek meghívását a polgármester és a testület indokoltnak tartja

c) önszerveződő közösségeket tevékenységi körük szerint: Jáki Sportegyesület, Ják Község Fejlődésért Alapítvány képviselőjét.

           
5.§. A rendelet 17. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki.


(8)       Név szerinti szavazást a  képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, Mötv.-ben meghatározott ügyek kivételével bármely ügyben elrendelhet.  

Név szerinti szavazás esetén a polgármester felolvassa a képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő válaszát „igen”-nel vagy „nem”-mel adja meg.

A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A  szavazás eredményét a levezető elnök állapítja meg, illetőleg – a szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén – elrendeli a szavazás megismétlését.


6.§. A rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.


(5) A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján (9798 Ják, Kossuth u. 14.) történő kifüggesztéssel történik.

7.§. A rendelet 28. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


Közmeghallgatás

28. §


(1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a költségvetés megtárgyalását megelőzően közmeghallgatást tart.

(2) A képviselő-testület egyéb önkormányzati ügyekben is tarthat közmeghallgatást.


8.§. A rendelet 29. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


Lakossági fórum

29. §


(1) A polgármester a lakosság, a különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, önszerveződő közösségek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében – a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok alapján – más fórumot is összehívhat.

(2) Az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.


9.§. A rendelet 30. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


Helyi népszavazás

30. §

(1) A helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti.


10.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/2001./VI.5./ önkormányzati rendelet.


Ják, 2017. május 2.Szemes István                                                            Némethné Kardos Eszter

polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 15-én kihirdetésre került.


                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző1.sz. melléklet


Kormányzati funkciók


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                                                            

            011220            Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                    

            013320            Köztemető-fenntartás és -működtetés                                             

013360            Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások                                                                                       

            041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                          

041235            Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás                             

            045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                       

            064010            Közvilágítás                                                                                     

            066010            Zöldterület-kezelés                                                                          

            066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                          

            074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                  

            074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                       

            081041            Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása   

            082091            Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése        

            082092            Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

            082093            Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

            082094            Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés           

            091110            Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                       

            091140            Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                

            096010            Óvodai intézményi étkeztetés                                                         

            096020            Iskolai intézményi étkeztetés                                                           

            102030            Idősek, demens betegek nappali ellátása                                         

            104051            Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                     

            105010            Munkanélküli aktív korúak ellátása                                                 

            106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                      

            107051            Szociális étkeztetés                                       

            107060            Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  

900020            Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről                                                                           

900060            Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek