Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.13..) önkormányzati rendelete

az újszülöttek támogatásáról

Hatályos: 2021. 01. 14

Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.13..) önkormányzati rendelete

az újszülöttek támogatásáról

2021.01.14.

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

A jogosultság és a támogatás mértéke

1. § (1) Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri támogatásban részesíti – alanyi jogon – az újszülött gyermekeket.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint összegű pénzbeli támogatás, valamint 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint értékű természetbeni támogatás babacsomag formájában.

(3) A támogatás szociális rászorultságtól függetlenül igényelhető. A támogatás igényléséhez e rendelet Melléklete szerinti nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

(4) A támogatás folyósításának feltétele, hogy az újszülött gyermek egyik szülője a gyermek születésének időpontjában Ják község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzen.

A támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezések

2. § (1) A támogatást a Hivatalnál írásban benyújtott kérelemmel a szülést követő 6 hónapon belül, gyermekenként egy alkalommal igényelheti az újszülött gyermek szülője, törvényes képviselője. A kérelem mellé csatolni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a szülő lakcímkártyájának másolatát.

(2) A támogatást határozattal – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a polgármester állapítja meg. Az 1. fokú döntéssel szembeni fellebbezést a képviselő-testület bírálja el.

A támogatás fedezeti forrása

3. § A támogatás fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében a szociális előirányzatokon belül biztosítja.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM
ÚJSZÜLÖTTEK TÁMOGATÁSA IRÁNT
1) Kérelmező szülő adatai:
Név:...............................................................................................................................................
Születési név:................................................................................................................................
Születési hely és idő: ……….…………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
TAJ sz.: ………………………………………………………....................................................
Adóazonosító jel:………………………………………………………………………………..
Lakóhely (bejelentett):……………...…………………………………………………………...
Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyén él: igen □ nem □
Telefonszám*:...................................................
e-mail cím*:.....................................................
2) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli: Név:………………………………………………………………………………………...……
Születési hely és idő: ……….…………………………………………………………………...
Születési anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………………..
Védőnő neve és rendelőjének címe: …………………………………………………………………………………………………...
3) Nyilatkozatok
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
- Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat a hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.
- Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48 §-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.
- A *-gal jelölt, általam önkéntesen közölt adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok.
- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és ha a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok a kérelem mellékletei lesznek.
Ják, ………év……………..hó……….nap
…..………………………..... kérelmező aláírása