Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 05 - 2021. 02. 06

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1. §

 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 553 923 422,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 467 862 135,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 86 061 287,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 545 263 556,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 501 345 856,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 43 917 700,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2. §


(1) A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


3. §


 A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
dr. Tóth Ernő sk.

  polgármester

            dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                               jegyző sk.

 

Kihirdetési záradék

A rendelet 2021. február 4-én kihirdetésre került.

  dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                     jegyző sk.
Mellékletek