Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.26.) önkormányzati rendelete

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 2/2014. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2015. 05. 27 - 2015. 05. 27

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetéséről (továbbiakban Ktsv. r.)  – az alábbiak szerint módosítja.


                                                                          

1. §


A Ktsv. r.  3. §-ban megállapított 2014. évi bevételi főösszegét a képviselő-testület 334.765.-e Ft-ról  317.544.- eFt-ra  módosítja. A bevételi előirányzat csoportok szerinti felosztása 1. számú melléklet szerint módosul. a bevételek szakfeladatonkénti részletezése az 2. számú melléklet szerint módosul.


2. §


A képviselőtestület a Ktsv r.  4. §-ában megállapított költségvetési kiadási főösszegét  334.765.- eFt-ról 317.544.- eFt-ra módosítja. A módosítás a 3. számú mellékletben található.



3.§ Záró rendelkezések



Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.




Ják, 2015. május 13.






  /:Szemes István:/                                                                       /:Némethné Kardos Eszter:/

     polgármester                                                                                           jegyző  




Záradék:


A rendelet 2015. május 26-án kihirdetésre került.


Ják, 2015. május 26.





    /:Némethné Kardos Eszter:/

                                                                                                                   jegyző

Mellékletek